RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


W jaki sposób rozliczyć alimenty przez internet? PITy 2015 program

Alimentami nazywane jest świadczenie o charakterze pieniężnym, otrzymywane przez osobę fizyczną od innej osoby fizycznej. Obowiązek alimentacyjny może wynikać zarówno z małżeństwa, jak i z powinowactwa lub pokrewieństwa. Świadczenia alimentacyjne mają charakter obowiązkowy, co oznacza, że jeżeli zostały nałożone, nie można ich uniknąć i należy przekazywać osobie, której przyznano alimenty określoną kwotę. Niepłacenie alimentów może skutkować nawet pozbawieniem wolności, a obowiązek płacenia alimentów wyznaczonych na drodze sądowej, może zostać zniesiony tylko i wyłącznie przez sąd. Wysokość alimentów jest ustalana z uwzględnieniem zarówno wysokości dochodu osoby, która ma obowiązek je płacić, jak i potrzeb osoby, która alimenty otrzymuje. Najczęściej występującym rodzajem alimentów, są alimenty na dzieci, jednak zdarza się także, że mąż wypłaca alimenty (byłej) żonie (lub odwrotnie), dzieci rodzicom, bądź rodzeństwo sobie nawzajem.

 

Ponieważ alimenty stanowią dla podatnika źródło przychodu, muszą być uwzględniane przez rozliczenie pit 2015. Podlegają one opodatkowaniu wg skali podatkowej 18 i 32% (na zasadach ogólnych). W formularzu podatkowym całkowitą kwotę otrzymanych alimentów, należy wpisać jako przychody z innych źródeł. Rubrykę taką znajdziemy zarówno w formularzu PIT-36 jak i PIT-37. Wybór formularza podatkowego, w którym zostaną wykazane świadczenia alimentacyjne, jest zależny od charakteru pozostałych dochodów osiąganych przez podatnika. Warto dodać, że otrzymywanie alimentów nie ogranicza w żaden sposób możliwości rozliczenia się z urzędem skarbowym przez Internet.

Wypełniając rozliczenie pit 2015, należy mieć na uwadze, że alimenty, ze względu na swój charakter, podlegają limitowanemu bądź nielimitowanemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Ze zwolnieniem o charakterze nielimitowanym, mamy do czynienia w przypadku:

  • alimentów wypłacanych na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 lat,
  • alimentów wypłacanych na rzecz dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny/rentę socjalną, niezależnie od ich wieku,
  • alimentów wypłacanych przez byłego małżonka, który posiada miejsce zamieszkania poza granicami kraju.

We wszystkich wymienionych powyżej sytuacjach, wysokość alimentów nie ma żadnego wpływu na konieczność zapłaty podatku dochodowego, a podatnik nalicza w PITy 2015 program, jedynie podatek od pozostałych dochodów.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku pozostałych alimentów. Niezależnie od tego jaki stopień powinowactwa/pokrewieństwa istnieje pomiędzy świadczeniobiorcą a świadczeniodawcą, alimenty inne niż wcześniej wymienione, podlegają zwolnieniu o charakterze limitowanym. Obowiązujący aktualnie limit wynosi 700 zł miesięcznie. W przypadku przekroczenia limitu, od nadwyżki ponad 700 zł, trzeba odprowadzić podatek, którego wysokość powinna zostać wykazana w pit 2015. Należy pamiętać, że podatek naliczany jest jedynie od nadwyżki, a nie od pełnej wysokości świadczenia alimentacyjnego.

Osoby, które mają obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym, z otrzymywanych świadczeń alimentacyjnych po raz pierwszy, powinny wykorzystać do tego celu PITy 2015 program, w którym można wygenerować formularz PIT-36 i PIT-37. Jest to aplikacja, która znacznie ułatwia wypełnienie zeznania i, dzięki sprawdzeniu danych w nim zawartych, pozwala na uniknięcie wielu błędów. Połączenie programu z systemem e-Deklaracje, umożliwia wysłanie deklaracji rocznej w formie elektronicznej, i tym samym rozliczenie się z urzędem bez konieczności wychodzenia z domu. Podczas rozliczania alimentów, należy pamiętać, że w ich przypadku obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania świadczenia do dyspozycji. W związku z tym alimenty, które nie zostały wypłacone, nie muszą być uwzględniane w zeznaniu rocznym.


Tematyka

Zobacz również

Czy dobrowolnie wypłacane alimenty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Podstawę prawną określającą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych stanowi uchwalony w 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi nowelizacjami (ostatnia weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku). Szczegółową charakterystykę obowiązku alimentacyjnego zawierają art. 128 - art. 144 zamieszczone w Dziale III owej ustawy. Stanowią one, że regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne, mogą wynikać z pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa i obciążać krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Tak więc możliwa jest sytuacja, w której podatnik - dobrowolnie lub zmuszony wyrokiem sądowym - będzie płacił alimenty żyjącej w niedostatku siostrze lub wesprze finansowo schorowaną matkę. Wiele osób przyjmujących dobrowolne świadczenie alimentacyjne ma jednak wątpliwości, czy tego typu przychody powinny zostać ujawnione w rozliczeniu rocznym 2015 oraz obłożone podatkiem dochodowym. Osoby te nie wiedzą również, jak prawidłowo udokumentować fakt uzyskania takiego świadczenia, aby fiskus nie zakwestionował go w przypadku kontroli skarbowej.

Czytaj więcej

Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej

Alimenty wobec konkubenta w rozliczeniu podatkowym z PITy 2015 Programem

Alimentami nazywane jest świadczenie o charakterze pieniężnym. Obowiązek wypłacania świadczenia alimentacyjnego, może wynikać z pokrewieństwa, a także z zawarcia związku małżeńskiego. W większości przypadków alimenty wypłacane są na rzecz osób znajdujących się w pierwszym stopniu pokrewieństwa, czyli rodziców, dzieci, dziadków oraz rodzeństwa. W przypadku braku pokrewieństwa, alimenty mogą być wypłacane jedynie wskutek małżeństwa. W sytuacjach innych niż opisane, obowiązek alimentacyjny nie powstaje. Należy podkreślić, że świadczenie alimentacyjne ma za zadanie pomóc osobie znajdującej się w potrzebie, czyli zaspokoić jej potrzeby życiowe. Przy ustalaniu wysokości alimentów brana jest pod uwagę zarówno sytuacja osoby, która ma otrzymywać świadczenie, jak i osoby, której obowiązkiem będzie jego wypłacanie. O alimenty nie mogą wnioskować osoby znajdujące się w dobrej sytuacji materialnej, wyjątek od tej zasady stanowią alimenty na dziecko, gdyż rodzic ma obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania i wychowania swojego potomka. Konkubentem/konkubiną nazywana jest osoba pozostająca w związku partnerskim, który nie został w żaden sposób zalegalizowany.

Czytaj więcej