RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Umowa uaktywniająca a PIT 2015

Do niedawna większość niań w Polsce pracowała w tzw. szarej strefie, co oznaczało, że wykonywały one pracę bez żadnej umowy zawartej z rodzicami dziecka, jakim się opiekowały. Automatycznie nie miały opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W momencie, gdy chorowały, nie mogły liczyć na żadne świadczenia z ZUS. Obecnie podstawą zatrudniania niani może być umowa uaktywniająca. Na jej podstawie rodzic może zatrudnić daną osobę jako opiekunkę do dziecka i wypłacać jej wynagrodzenie. Czy dochody niani pozyskiwane w taki sposób podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy formularz PIT 2013 niani będzie musiał uwzględniać je do opodatkowania?

 

Podstawa prawna zawarcia umowy uaktywniającej

Do czasu ustalenia szczegółowych przepisów dotyczących świadczenia legalnych usług opiekunek do dziecka, nianie były zatrudniane nielegalnie. Nie mogły świadczyć pracy dla rodziców na podstawie umowy o pracę, bowiem rodzice jako osoby fizyczne, nieposiadające działalności gospodarczej, nie mogli ich normalnie zatrudnić. Na szczęście, przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wprowadziły w życie pojęcie umowy uaktywniającej. Jest to umowa podpisywana przez nianię z rodzicem lub rodzicami dziecka. Dzięki niej rodzice mogą legalnie zatrudnić opiekunkę dla swojej pociechy. Jest to też bardzo korzystne rozwiązanie dla samej niani. Może nią zostać osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, czyli w rzeczywistości umowy uaktywniającej. W stosunku do takich umów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego właściwe również dla umów zlecenie.

Umowa uaktywniająca może być podpisywana pomiędzy rodzicami czy rodzicem, a nianią, która będzie sprawowała opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Zgodnie z przepisami wspominanej ustawy, umowa pomiędzy rodzicem a nianią powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a w jej treści powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • strony umowy,
  • cel i przedmiot umowy,
  • czas i miejsce sprawowania opieki,
  • liczba dzieci powierzonych opiece,
  • obowiązki niani,
  • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
  • czas, na jaki umowa została zawarta,
  • warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Składki i podatek od umowy uaktywniającej

Umowa uaktywniająca tylko w niewielkim stopniu jest podobna do umowy o pracę. Są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Składki te są opłacane przez:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia – na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jeśli chodzi o opodatkowanie umowy uaktywniającej, to wynagrodzenie z tytułu umowy uaktywniającej jest przychodem z innych źródeł. Dlatego wynagrodzenie niani będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie PIT 2013 musi uwzględniać taki dochód do opodatkowania. Niania składa w Urzędzie Skarbowym rozliczenie roczne na druku PIT-36, jako że pozyskuje dochód bez pośrednictwa płatnika. Dzieje się tak dlatego, że rodzice, ani ZUS nie są zobowiązani do tego, aby odprowadzać do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. To niania opłaca za siebie podatek na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%.

Zeznanie roczne PIT-36 niani musi zostać złożone we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz z odpowiednimi załącznikami, jeśli niania korzysta z ulg i preferencji podatkowych. Między innymi, może ona złożyć PIT-36 wraz ze współmałżonkiem, jako wspólne rozliczenie roczne, albo jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Niania sama nie opłaca w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek, ale podatek opłacany jest jednorazowo, od sumy dochodów niani z całego roku. Podstawą rozliczenia jest dochód niani, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Do wynagrodzenia niani w zastosowaniu są koszty podatkowe w wysokości 20% uzyskanego przychodu, ale oblicza się je od przychodu pomniejszonego uprzednio o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika, w danym miesiącu, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, dla których podstawą wymiaru jest właśnie przychód.


Tematyka

Zobacz również

Umowa uaktywniająca a PITy za rok 2015

Zatrudnienie niani w Polsce jest obecnie możliwe na mocy specjalnie stworzonej ku temu umowy. Umowa uaktywniająca jest sposobem na uzyskiwanie dochodów przez opiekunów do dzieci. Czy w związku z taką umową należy złożyć zeznanie podatkowe po zakończeniu roku podatkowego? Czy zestawienie Pit 2014 niani będzie uwzględniało jej dochody z opieki nad dzieckiem? Czy PITy za rok 2014 za opiekunki do dziecka składają może rodzice zatrudniający nianie dla własnych dzieci?

Czytaj więcej