RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Umowa licencyjna programu PIT FORMAT 2016

Poniżej zamieszono dwie wersje umowy licencyjnej programu PIT FORMAT 2016. W zależności od tego do jakiej grupy użytkowników należysz zapoznaj się z właściwym tekstem.
Jeżeli jesteś użytkownikiem indywidualnym i używasz programu do rozliczania osobistych podatków, zapoznaj się tekstem (A) - Umowa licencyjna dla użytkownika indywidualnego
Jeżeli jesteś użytkownikiem biznesowym i używasz programu do celów usługowych i/lub zarobkowych, zapoznaj się z tekstem (B) - Umowa licencyjna dla użytkownika biznesowego

A - Umowa Licencyjna programu PIT FORMAT 2016 dla użytkownika indywidualnego
1. Niniejsza umowa licencyjna określa warunki i zasady korzystania z programu PIT FORMAT 2016 („Program”) oraz prawa i obowiązki Licencjodawcy oraz użytkownika Programu.
2.1 Licencjodawcą Programu jest FORMSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-073), ul. Św. Antoniego 23, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000530554 („Licencjodawca”).
2.2 Autorem Programu jest firma Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Chojnowska 76-78 („Autor”).
2.3 Autor udzielił Licencjodawcy niewyłącznej licencji na Program z prawem udzielania sublicencji, w zakresie potrzebnym dla realizacji niniejszej umowy licencyjnej.
3. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z Programu zgodnie z warunkami niniejszej licencji.
4. Instalacja i/lub korzystanie z Programu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Umowy.
5. Program stanowi pomoc w celu przygotowania rocznego zeznania podatkowego za rok 2016. Program umożliwia wypełnianie, przeliczanie i drukowanie odpowiednich formularzy, a także złożenie zeznania w systemie e-Deklaracje.
6. Program jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest używanie programu w celach usługowych i/lub zarobkowych.
7. Licencjodawca udziela prawa do korzystania z Programu, na jednym urządzeniu w tym samym czasie, bez ograniczeń czasowych.
8. Program jest narzędziem i nie zastępuje profesjonalnego doradcy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki przyjęcia błędnych założeń albo błędnej kwalifikacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego przy korzystaniu z Programu.
9. Program jest dostosowany do pomocy w sporządzeniu rocznego zeznania podatkowego w standardowych przypadkach. Licencjodawca zastrzega, że mogą zaistnieć indywidualne przypadki, w których Program może generować niepoprawne wyniki.
10. W celu uzyskania porady, należy zwrócić się o pomoc doświadczonych doradców podatkowych, księgowych lub właściwego urzędu skarbowego.
11. Autorskie prawa majątkowe do Programu, treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, informacji, funkcjonalności przysługują wyłącznie Autorowi, zaś Licencjodawca korzysta z nich na podstawie udzielonej mu licencji.
12. Program jest chroniony przez polskie przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
13. Korzystanie z Programu na podstawie niniejszej Umowy nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości praw autorskich do Programu.
14. Licencja nie obejmuje prawa do: kopiowania (z wyjątkiem wykonania jednej kopii nośnika na którym dostarczony został Program), rozprowadzania, wypożyczania, modyfikowania (w tym dekompilacji i deasemblacji) lub innych form przekazywania Programu bez pisemnej zgody Licencjodawcy.
15. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i w zakresie tam wskazanym zabronione jest bez zgody Licencjodawcy jakiekolwiek rozpowszechnianie Programu i jego dokumentacji, udzielanie licencji lub sublicencji, dzierżawa lub najmem, zbywanie, a także ich powielanie, tłumaczenie, zmienianie przeznaczenia, adaptowanie do innych celów, analizowanie, dekompilacja lub jakiekolwiek formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań zależnych Programu i jego dokumentacji.
16. Pomimo dołożenia najwyższej staranności Licencjodawca zastrzega, że Program może zawierać błędy powodujące zakłócenie jego prawidłowej pracy lub nieprawidłowe wyniki obliczeń. Program może nie działać prawidłowo z innymi programami. W złożonych i nietypowych sytuacjach podatkowych Program może nie pozwalać na prawidłowe wypełnienie formularza rozliczenia podatkowego. Użytkownik powinien samodzielnie kontrolować wyniki używania Programu oraz ponosi pełne ryzyko użycia Programu do założonego celu.
17. Licencjodawca zobowiązuje się do udostępniania przez Internet automatycznych, bezpłatnych aktualizacji Programu. Pobranie aktualizacji wymaga dostępu do Internetu.
18. Postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie w stosunku do aktualnej wersji Programu. Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Użytkownik korzysta z nieaktualnej wersji Programu.
19. Użytkownik ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Licencjodawca drogą elektroniczną (pit-pomoc@formsoft.pl) oraz udzielenia odpowiedzi dotyczących obsługi Programu. Licencjodawca ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy jeżeli Użytkownik ingerował w strukturę danych, dane lub inne pliki Programu z wykorzystaniem nielicencjonowanych przez Licencjodawcę narzędzi.
20. Licencjodawca oświadcza iż Program: nie instaluje żadnego dodatkowego oprogramowania, można łatwo usunąć przez jego deinstalację, nie gromadzi żadnych danych osobowych Użytkownika bez jego zgody, a po jej wyrażeniu zapisuje je wyłącznie na lokalnym dysku Użytkownika lub innym nośniku wskazanym przez Użytkownika.
21. Spory wynikłe na gruncie niniejszej Umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwości ogólnej.


B - Umowa Licencyjna programu PIT FORMAT 2016 dla użytkownika biznesowego
1. Niniejsza umowa licencyjna określa warunki i zasady korzystania z programu PIT FORMAT 2016 („Program”) oraz prawa i obowiązki Licencjodawcy oraz użytkownika Programu.
2.1 Licencjodawcą Programu jest FORMSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-073), ul. Św. Antoniego 23, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000530554 („Licencjodawca”).
2.2 Autorem Programu jest firma Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Chojnowska 76-78 („Autor”).
2.3 Autor udzielił Licencjodawcy niewyłącznej licencji na Program z prawem udzielania sublicencji, w zakresie potrzebnym dla realizacji niniejszej umowy licencyjnej.
3. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z Programu zgodnie z warunkami niniejszej licencji.
4. Instalacja i/lub korzystanie z Programu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Umowy.
5. Program stanowi pomoc w celu przygotowania rocznego zeznania podatkowego za rok 2016. Program umożliwia wypełnianie, przeliczanie i drukowanie odpowiednich formularzy, a także złożenie zeznania w systemie e-Deklaracje.
6. Użytkownik może korzystać z Programu do celów usługowych i/lub zarobkowych i bez ograniczania liczby rozliczanych osób.
7. Licencjodawca udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Programu na wielu komputerach, także w jednym czasie, także w sieci, bez ograniczeń czasowych.
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki przyjęcia błędnych założeń albo błędnej kwalifikacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego przy korzystaniu z Programu. Ponosi też odpowiedzialność za wykonanie wobec osoby rozliczanej (podatnika) wszelkich obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa.
9. Program jest dostosowany do pomocy w sporządzeniu rocznego zeznania podatkowego w standardowych przypadkach. Licencjodawca zastrzega, że mogą zaistnieć indywidualne przypadki, w których Program może generować niepoprawne wyniki.
10. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia Programu, jak też niemożność jego współpracy z innymi programami. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy umyślnej.
11. Autorskie prawa majątkowe do Programu, treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, informacji, funkcjonalności przysługują wyłącznie Autorowi, zaś Licencjodawca korzysta z nich na podstawie udzielonej mu licencji.
12. Program jest chroniony przez polskie przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
13. Korzystanie z Programu na podstawie niniejszej Umowy nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości praw autorskich do Programu.
14. Licencja nie obejmuje prawa do: kopiowania (z wyjątkiem wykonania jednej kopii nośnika na którym dostarczony został Program), rozprowadzania, wypożyczania, modyfikowania (w tym dekompilacji i deasemblacji) lub innych form przekazywania Programu bez pisemnej zgody Licencjodawcy.
15. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i w zakresie tam wskazanym zabronione jest bez zgody Licencjodawcy jakiekolwiek rozpowszechnianie Programu i jego dokumentacji, udzielanie licencji lub sublicencji, dzierżawa lub najmem, zbywanie, a także ich powielanie, tłumaczenie, zmienianie przeznaczenia, adaptowanie do innych celów, analizowanie, dekompilacja lub jakiekolwiek formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań zależnych Programu i jego dokumentacji.
16. Pomimo dołożenia najwyższej staranności Licencjodawca zastrzega, że Program może zawierać błędy powodujące zakłócenie jego prawidłowej pracy lub nieprawidłowe wyniki obliczeń. Program może nie działać prawidłowo z innymi programami. W złożonych i nietypowych sytuacjach podatkowych Program może nie pozwalać na prawidłowe wypełnienie formularza rozliczenia podatkowego. Użytkownik powinien samodzielnie kontrolować wyniki używania Programu oraz ponosi pełne ryzyko użycia Programu do założonego celu.
17. Licencjodawca zobowiązuje się do udostępniania przez Internet automatycznych, bezpłatnych aktualizacji Programu. Pobranie aktualizacji wymaga dostępu do Internetu.
18. Postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie w stosunku do aktualnej wersji Programu. Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Użytkownik korzysta z nieaktualnej wersji Programu.
19. Użytkownik ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Licencjodawca drogą elektroniczną (pit-pomoc@formsoft.pl) oraz udzielenia odpowiedzi dotyczących obsługi Programu. Licencjodawca ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy jeżeli Użytkownik ingerował w strukturę danych, dane lub inne pliki Programu z wykorzystaniem nielicencjonowanych przez Licencjodawcę narzędzi.
20. Licencjodawca oświadcza iż Program: nie instaluje żadnego dodatkowego oprogramowania, można łatwo usunąć przez jego deinstalację, nie gromadzi żadnych danych osobowych Użytkownika bez jego zgody, a po jej wyrażeniu zapisuje je wyłącznie na lokalnym dysku Użytkownika lub innym nośniku wskazanym przez Użytkownika.
21. Spory wynikłe na gruncie niniejszej Umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 
Za rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. (D. U. z 04.07.2016 r. poz. 973 § 4), na podst. art. 27 c Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2016 r. poz. 239 i 395). Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.