RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulgi podatkowe w rozliczeniu PIT samotnego rodzica

W rozliczeniu PIT samotnego rodzica można ująć między innymi ulgę na dziecko, o ile podatnik rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Ulgi podatkowe w rozliczeniu PIT samotnego rodzica nie będą mogły być zastosowane, jeśli ten rozlicza się z Urzędem Skarbowym według podatku liniowego, karty podatkowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Takie Pity z ulgami dla samotnych rodziców nie będą złożone poprawnie. Kiedy i w jaki sposób samotny rodzic może korzystać z preferencji w rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

 

Samotny rodzic w rozliczeniach podatkowych

Fakt samotnego wychowywania dziecka jest okolicznością uzasadniającą skorzystanie przez podatnika z preferencyjnego rozliczenia podatkowego. PIT samotnego rodzica może być złożony łącznie z dzieckiem. Na czym to polega? Otóż Pity z ulgami dla samotnych rodziców są składane na jednym druku z dzieckiem, które może, aczkolwiek nie musi zarobkować. Nawet jeśli małoletnie dziecko nie uzyskało w danym roku podatkowym żadnego dochodu, to i tak PIT samotnego rodzica zostanie złożony w ten sposób, że jego dochód zostanie podzielony na pół i od takiej podstawy określony zostanie podatek dochodowy od osób fizycznych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Oznacza to, że PIT samotnego rodzica może zostać złożony wyłącznie z wykorzystaniem druków:

 • PIT-36, dla osób uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-37, dla osób uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika.

Jeśli więc PIT osób samotnie wychowujących dzieci składany jest z wykorzystaniem innych formularzy, nie ma możliwości skorzystania z preferencji przewidzianej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla samotnych rodziców. Taki PIT nie może zostać złożony na drukach:

 • PIT-36L dla podatku liniowego,
 • PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A dla karty podatkowej.

Składając PIT razem z dzieckiem, jako samotny rodzic, podatnik jednocześnie wyraża w zeznaniu podatkowym wniosek, dzięki któremu podatek dochodowy zostanie obliczony w podwójnej wysokości podatku, obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Wygląda to w ten sposób, że w deklaracji zliczane są i sumowane dochody dziecka i samotnego rodzica, choćby i dziecko nie osiągnęło lub nawet nie mogło osiągnąć z uwagi na wiek, jakichkolwiek dochodów. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Aby móc skorzystać z preferencyjnej deklaracji rocznej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, należy być samotnym rodzicem. Oznacza to, że rzeczywiście trzeba samodzielnie wychowywać dziecko, bez wsparcia współmałżonka, byłego współmałżonka, partnera czy partnerki lub drugiego rodzica dziecka.

Samotnym rodzicem jest rodzic, który sam wychowuje dzieci lub dziecko:

 • Małoletnie,
 • Bez względu na wiek, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny,
 • Do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Samotnym rodzicem, uprawnionym do ulgi i preferencji w rozliczeniach rocznych Pity, jest osoba, która na mocy prawa pełni władzę rodzicielską lub sprawuje opiekę nad dzieckiem, będąc:

 • Panną, kawalerem,
 • Wdową, wdowcem,
 • Rozwódką, rozwodnikiem,
 • Osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
 • Osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ulga prorodzinna w PIT samotnego rodzica

Z tytułu wychowywania lub pełnienia opieki nad dzieckiem, można skorzystać w PIT samotnego rodzica z ulgi na dziecko. Ważne jest jednak, aby osoby samotnie wychowujące jedno dziecko, na które chcą skorzystać z ulgi, w poprzednim roku podatkowym nie zarobiły więcej niż 112 000 zł wspólnie z dzieckiem. Kryterium dochodowe nie znajduje zastosowanie dla ulgi na dwoje czy większą liczbę dzieci. Ulga na pierwsze i drugie dziecko wynosi 1112,04 zł, na trzecie – 1668,60 zł, a na czwarte i kolejne – 2224,08 zł.


Tematyka

Zobacz również

Czym dokładnie jest status samotnego rodzica i jakie preferencje podatkowe zapewnia?

Samotni rodzice muszą podołać obowiązkowi wychowania i utrzymania dziecka lub dzieci bez pomocy drugiej osoby. Z założenia, status samotnego rodzica właśnie na tym polega, że rodzic sam pracuje i utrzymuje dziecko z  własnych dochodów, bez wsparcia drugiego rodzica lub partnera czy partnerki. Dla takich podatników fiskus przygotował określone preferencje podatkowe. Rozliczenie roczne samotnych rodziców może być złożone na preferencyjnych warunkach, jako zestawienie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko. Pity składane w taki sposób pozwalają na zoptymalizowanie wysokość opłacanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego. Jak w przepisach podatkowych definiowany jest status samotnego rodzica?

Czytaj więcej

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Czy fiskus może odebrać preferencje samotnym rodzicom - PITy 2015 Program do preferencyjnych rozliczeń

Osoba, która wychowuje dziecko samotnie, może w swoim rozliczeniu rocznym 2015 określić podatek w podwójnej wysokości, liczony od połowy dochodów. Taki preferencyjny sposób rozliczania z fiskusem to możliwość sporych oszczędności, więc samotni rodzice chętnie z niego korzystają. Prawo do preferencji, to spory przywilej, ale okazuje się, że są sytuacje, w których osoba samotnie wychowująca dziecko może tę preferencję stracić. Stanie się tak w sytuacji, gdy dziecko samotnego rodzica osiągnie w danym roku podatkowym dochód przekraczający 3089 zł. Gdy zarobki dziecka będą wyższe ponad ten limit, rodzic nie skorzysta już z preferencji w swoim rozliczeniu rocznym 2015. Utrata preferencji jest także możliwa w sytuacji, gdy rodzic faktycznie nie wychowuje dziecka sam, a wspólnie z partnerem, który nie jest ojcem biologicznym dziecka. Podobnie jeżeli dziecko w danym roku podatkowym zmieni stan cywilny, to nawet gdy pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica, rodzic ten, składając rozliczenie roczne 2015, nie może wykorzystać preferencyjnych zasadach i musi zapłacić podatek PIT 2015 w pełnej wysokości.

Czytaj więcej