RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu rocznym PIT 2015 program pity.

Niepełnosprawny podatnik może swój dochód z rozliczenia pit za 2015 rok pomniejszyć o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby jednak z tego odliczenia skorzystać należy mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Bez niego nie można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym z 2015 roku. Odliczenia w pit można wykonać samodzielnie we własnym domu korzystając z programu do rozliczeń, który jest dostępny do pobrania na naszej stronie.

 

Odliczenia można dokonać w wysokości faktycznie poniesionych wydatków takich jak:

- wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań

- wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych

- wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych;

- wydatki na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych;

- odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

- odpłatności za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;

- odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne;

- opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

- utrzymanie psa przewodnika przez osobę niewidomą I lub II grupy inwalidztwa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

- opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

- opłacenie tłumacza migowego;

- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

- wydatki na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 złotych, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

- odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu w rozliczeniu w pit, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych źródeł lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Z ulgi rehabilitacyjnej w swoim rozliczeniu rocznym (PIT) mogą skorzystać nie tylko niepełnosprawni podatnicy, ale także podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – pod warunkiem że osoby niepełnosprawne pozostające na utrzymaniu nie osiągną dochodów przekraczających w danym roku podatkowym kwotę 9120 zł.

Warto wiedzieć, że kontrole fiskusa w zakresie prawidłowości wykorzystanej ulgi rehabilitacyjnej są dość częste. Urzędnicy sprawdzają przede wszystkim, czy podatnik miał prawo do tej ulgi oraz czy posiada wymagane prawem dokumenty, uprawniające do odliczenia. Organy podatkowe mają sporo czasu na podjęcie czynności kontrolnych, bo aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin rozliczenia pit.


Tematyka

Zobacz również

Dla kogo ulga na leki i na jakie leki - trudne PITy roczne

Ulgi podatkowe pozwalają na zmniejszenie obciążeń wynikających z tytułu podatku dochodowego należnego fiskusowi od podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Jedną z ulg jest ulga na leki, która jest integralnym elementem ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona przyznawana podatnikom na tożsamych zasadach. Kto skorzysta z ulgi na leki i jakie leki mogą być przedmiotem takiego odliczenia? Z ulgi rehabilitacyjnej korzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, a jako że ulga na leki jest elementem ulgi rehabilitacyjnej, obowiązują przy niej podobne zasady. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki oraz jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi. Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej i osoby, które są uprawnione do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać jednocześnie w swoich rocznych zeznaniach podatkowych wydatki na farmaceutyki. Prawo do ulgi na leki będą miały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Według prawa podatkowego, za osoby niepełnosprawne uznaje się podatników posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

Czytaj więcej

Czy PIT drogą elektroniczną może uwzględniać jakąś ulgę podatkową?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ustawodawca ujął zasady stosowania ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych. Preferencyjne PITy podatników stosujące ulgi podatkowe pozwalają na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi z tytułu opodatkowania dochodów lub przychodów podatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit 2015 musi uwzględniać nowe zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Ulga podatkowa na dziecko czy ulga internetowa przyznawana jest bowiem obecnie na innych zasadach, niż to dotychczas miało miejsce. Czy PIT drogą elektroniczną wysyłany do Urzędu Skarbowego również będzie mógł uwzględniać ulgi podatkowe, właściwe dla danych podatników?

Czytaj więcej

Czy dojazd samochodem do sklepu także podlega pod ulgę rehabilitacyjną w Pit 2015

Osoby posiadające orzeczenie lekarskie zaświadczające o niepełnosprawności, mogą korzystać z odliczenia podatku o nazwie ulga rehabilitacyjna. W tej kwestii bardzo ciekawym zagadnieniem jest sprawa samochodu osoby niepełnosprawnej. Jak podaje Program Pity 2015, ustawodawca rozróżnia tutaj nielimitowaną kwotę odliczenia na przystosowanie samochodu ma potrzeby osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast mniej liberalnie podchodzi do kosztów poniesionych na użytkowanie tegoż pojazdu. Tutaj spotykamy się z limitem, a ulga do realnego odliczenia, to maksymalnie 2 280 zł rocznie. Zeznanie PIT 2015 osoby korzystającej z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych na użytkowanie pojazdu, nie jest nadto szczegółowe.

Czytaj więcej

Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej