RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców w rozliczeniu rocznym PIT 2015 przez PITy 2015 program

Honorowi krwiodawcy mają swoją ulgę podatkową, do wpisania w rozliczenie roczne 2015. Za każdy litr oddanej w 2015 roku krwi, mogą od rozliczenia pitu odliczyć 130 zł. Maksymalnie można odliczyć nie więcej niż sześć procent swojego dochodu, wliczając w to inne odliczane darowizny, w tym te na rzecz organizacji pożytku publicznego i na cele kultu religijnego.

 

honorowy krwiodawca ulga podatkowa PIT 2012Honorowymi krwiodawcami są ci, którzy oddali bezpłatnie krew i zostali zarejestrowani w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (stacji krwiodawstwa). Ulgą tą jest objęta tylko krew oddana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość należnego nam odliczenia ustalimy mnożąc ilość faktycznie oddanej w ubiegłym roku krwi przez kwotę ekwiwalentu (130 zł za litr). Chociaż przepisy określają, że ekwiwalent ten przysługuje za rzadkie grupy krwi, to jednak dla celów ulgi jest traktowany jako przelicznik mający zastosowanie do dawców każdej grupy krwi.

Z ulgi mogą skorzystać także osoby, które oddają składniki krwi, jak np. osocze, czy krwinki. Zarówno osoby, które oddają honorowo krew oraz osoby, które oddają składniki krwi, obliczając kwotę przysługującej im ulgi stosują taki sam ekwiwalent pieniężny za pobraną krew – czyli 130 zł.

Oczywiście osoby, które za oddaną krew lub jej składniki, otrzymały już jakiekolwiek wynagrodzenie, wypełniając rozliczenie roczne pit za 2015 rok nie mogą skorzystać z odliczenia, gdyż w tej sytuacji nie można mówić o jakiejkolwiek darowiźnie i honorowym krwiodawstwie.

Aby w rozliczenie za 2015 można było uwzględnić ulgę podatkową za oddaną krew, honorowi krwiodawcy muszą posiadać zaświadczenie, z którego wynika wartość darowizny. Chodzi tu o zaświadczenie o wartości niepobranego ekwiwalentu, a nie o ilości oddanej krwi. W zaświadczeniu tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca ekwiwalent otrzymał.

Korzystający z tej ulgi muszą ponadto dysponować oświadczeniem obdarowanej stacji (jednostki publicznej służby krwi) o przyjęciu darowizny. Aby było ono skuteczne prawnie, musi zostać złożone przez osoby uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami do reprezentowania jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi do zawierania umów darowizny. Sprawdźmy zatem, czy osoba składająca oświadczenie posiada stosowne upoważnienie.

Ponieważ oddana krew nie może być zwracana, nie ma powodów do obaw, że będziemy musieli korygować odliczenie. Nawet jeśli oddana przez nas krew nie będzie odpowiednia czy też nawet okaże się, że nie będzie potrzebna, nie zostanie nam ona fizycznie zwrócona, lecz zostanie zniszczona, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Tak czy inaczej, w tej sytuacji, składając rozliczenie roczne PIT w programie do pitów zachowamy prawo do ulgi za honorowe krwiodawstwo.


Tematyka

Zobacz również

Ulga dla krwiodawców

Zgodnie z polskim prawem krwiodawca może skorzystać z ulgi zmniejszającej wysokość podatku należnego. Warunek jest jeden – musi oddać krew bezpłatnie, kierując się ustawą o publicznej służbie zdrowia. W praktyce oznacza to, iż musi zostać zarejestrowany w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (PSK) oraz dysponować odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzającym fakt honorowego krwiodawstwa. Podatnik, który nie spełnia obu tych warunków (np. sprzedał krew w celach zarobkowych lub zgodził się na jej pobranie w sytuacji kryzysowej ratującej ludzkie życie) – nie może skorzystać z powyższego odliczenia. Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż oddanie krwi „na ratunek” w szpitalu publicznym jest interpretowane przez urząd skarbowy jako darowizna na rzecz takiej placówki, to zaś oznacza, iż nie można odliczyć jej od dochodu. Jeśli jednak szpital posiada status PSK i może dopełnić wszystkich formalności (czyli zarejestrować okazjonalnego krwiodawcę oraz wydać mu zaświadczenie), przetoczenie krwi „na ratunek” kwalifikuje podatnika do skorzystanie z ulgi. Dodajmy jeszcze, iż krwiodawca nie traci prawa do odliczenia, jeżeli odda krew konkretnej osobie (np. komuś z najbliższej rodziny). Musi jednak przekazać swoją darowiznę za pośrednictwem publicznej służby zdrowia.

Czytaj więcej