RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulga na leki w PIT w postaci deklaracji przez Internet

Osoby niepełnosprawne, podobnie jak ich opiekunowie, składając deklaracje PITy przez Internet lub w formie tradycyjnej, papierowej, mają możliwość ujęcia w nich ulgi rehabilitacyjnej. Szczególną odmianą tej ulgi jest ulga na leki. PIT z ulgą na leki można złożyć, jeśli podatnik spełnia ustawowe wymagania do skorzystania z takiego odliczenia podatkowego. Jakie to będą wymagania, jakie leki można odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej i jak tego dokonać w przypadku wypełniania rozliczenia rocznego przez Internet? Kiedy można skorzystać z ulgi na leki? Aby określić grupę podatkową uprawnioną do ulgi na leki, trzeba najpierw sprawdzić ustawowe wymagania stawiane podatnikom przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli bowiem podatnik spełnia warunki do objęcia go ulgą rehabilitacyjną i ponosił w poprzednim roku podatkowym koszty zakupu leków przepisanych przez lekarza, będzie mógł skorzystać z ulgi na leki składając deklaracje podatkowe. PIT z ulgą na leki złożą osoby niepełnosprawne, czyli podatnicy posiadający orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego trzech stopni niepełnosprawności.

 

Wedle przepisów prawa podatkowego, osobą niepełnosprawną jest osoba posiadająca:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Decyzję o niepełnosprawności wydaje się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ta wskazuje na trzy stopnie niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany i lekki. Przy korzystaniu z ulgi na leki nie ma znaczenia, do jakiego stopnia niepełnosprawności przyporządkowana została dana osoba niepełnosprawna.

Ulga na leki będzie dostępna dla opiekunów osób niepełnosprawnych, o ile utrzymują takie osoby. Opiekunem osoby niepełnosprawnej w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku może być osoba bliska niepełnosprawnemu, na której utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne z rodziny, których dochody nie są wyższe od 9120 zł:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym i macocha,
 • zięciowie,
 • synowe.

Dodatkowym warunkiem do spełnienia, jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi na leki jest, aby rozliczał się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%. Nie ma przy tym znaczenia, czy PIT-37 lub PIT-36 podatnik składa przez Internet, czy też zanosi do Urzędu Skarbowego osobiście. Druki te muszą trafić do fiskusa w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Ile można odliczyć w uldze na leki?

Ulga na leki polega na odliczeniu od dochodu podatnika wyłącznie różnicy pomiędzy kwotą faktycznie poniesionych wydatków na leki w danym miesiącu, a kwotą stałą 100 zł. W praktyce wygląda to w ten sposób, że deklaracja PIT z ulgą na leki może uwzględnić odliczenie w wysokości 300 zł, jeśli podatnik w danym miesiącu na leki wydał kwotę 400 zł i wydatek ten jest udokumentowany. Taka dokumentacja wymaga przedstawienia fiskusowi na jego żądanie faktury za zakup leków z danego miesiąca, wystawioną przez aptekę. W ramach ulgi na leki można odliczyć tylko wydatki na leki zalecone czasowo lub stałe, na podstawie recepty przez lekarza. 


Tematyka

Zobacz również

Dla kogo ulga na leki i na jakie leki - trudne PITy roczne

Ulgi podatkowe pozwalają na zmniejszenie obciążeń wynikających z tytułu podatku dochodowego należnego fiskusowi od podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Jedną z ulg jest ulga na leki, która jest integralnym elementem ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona przyznawana podatnikom na tożsamych zasadach. Kto skorzysta z ulgi na leki i jakie leki mogą być przedmiotem takiego odliczenia? Z ulgi rehabilitacyjnej korzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, a jako że ulga na leki jest elementem ulgi rehabilitacyjnej, obowiązują przy niej podobne zasady. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki oraz jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi. Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej i osoby, które są uprawnione do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać jednocześnie w swoich rocznych zeznaniach podatkowych wydatki na farmaceutyki. Prawo do ulgi na leki będą miały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Według prawa podatkowego, za osoby niepełnosprawne uznaje się podatników posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

Czytaj więcej

EDeklaracja z ulgami podatkowymi

Możliwość składania rocznych deklaracji PIT przez Internet sprawia, że podatnik obecnie nie musi odwiedzać osobiście Urzędu Skarbowego ani składać na drukach podatkowych własnoręcznego podpisu, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Roczne deklaracje podatkowe mogą być przesyłane w postaci e-Deklaracji szybko i sprawnie, a przede wszystkim wygodnie dla podatnika. Nie ma przeciwwskazań do tego, aby składać formularze PIT z ulgą podatkową. Roczne PITy z ulgami podatkowymi można z powodzeniem składać w Urzędzie Skarbowym osobiście, wysyłać je listownie, czy posługując się e-Deklaracją. Jak powinna wyglądać eDeklaracja z ulgami podatkowymi? Czy w ogóle w zeznaniu podatkowym rocznym wysyłanym fiskusowi przez program komputerowy można wykorzystać przysługujące podatnikowi ulgi?

Czytaj więcej

Dla kogo ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatkowym 2015

Rozliczenie podatkowe 2016. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - i rozliczyć pit w programie do rozliczeń? Osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, mogą pomniejszyć swój dochód w rozliczeniu podatkowym za 2016 rok o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby jednak skorzystać z tego odliczenia należy spełnić pewne warunki. Ulga rehabilitacyjna jest przewidziana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz podatników, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Przepisy określają przy tym zarówno to, kogo należy uważać za osobę niepełnosprawną, jak i kiedy można mówić o tym, że na utrzymaniu podatnika znajduje się osoba niepełnosprawna.

Czytaj więcej