RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kategoria

Ulgi podatkowe


Roczne PITy z ulgą na dzieci a rozliczenie PIT drogą elektroniczną

Roczne PITy podatników mogą trafić do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania na trzy sposoby: przy osobistej wizycie podatnika w urzędzie, pocztą za pośrednictwem listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet. Jeśli podatnik decyduje się na rozliczenie PIT drogą elektroniczną, nie rezygnuje tym samym z możliwości zastosowania w nim ulg i preferencji podatkowych. Może on zastosować w e-deklaracji rocznej ulgę rodzinną. Jak powinna być rozliczona prawidłowo ulga na dzieci w PIT składanym online?

Czytaj więcej


Kto składa załącznik PIT/D i jak powinien go poprawnie wypełnić?

Przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy składają do urzędów skarbowych odpowiednie druki podatkowe. Płacą na podstawie dokonanych w nich obliczeń, podatek roczny należny fiskusowi. Może on zostać obniżony, dzięki zastosowaniu licznych ulg i preferencji podatkowych. W takim przypadku konieczne jednak staje się wypełnienie odpowiednich załączników do głównej deklaracji podatkowej. Kto zatem będzie zobowiązany do tego, aby wypełnić i złożyć na ręce fiskusa załącznik PIT/D?

Czytaj więcej


Na jakich formularzach PITy możliwe będzie skorzystanie z ulgi na kilkoro dzieci

Ulga rodzinna jest przywilejem przysługującym rodzicom i opiekunom dzieci. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, jakie warunki należy spełnić, aby złożyć PITy z ulgą na dzieci. Czy ulga na kilkoro dzieci będzie mogła być ujęta w dowolnym formularzu podatkowym rodziców lub opiekunów małoletnich dzieci? Niestety, nie. Zatem jakie pity z ulgą prorodzinną będą ją ujmować w sposób poprawny?

Czytaj więcej


E-Deklaracja PIT z ulgą na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w rozliczeniach PITy Polaków jest ulga rodzinna. Jest to ulga przyznawana tym podatnikom, którzy wychowywali i sprawowali opiekę nad dzieckiem w poprzednim roku podatkowym. Można ująć ją zarówno wówczas, gdy podatnik posługuje się papierowym rozliczeniem PIT, jak i składa deklarację przez internet. E-Deklaracja z ulgą jest sporządzana dokładnie na tych samych zasadach, co rozliczenie papierowe. Należy pamiętać, że od niedawna podatnicy rozliczający się z fiskusem z zastosowaniem ulgi na jedno dziecko muszą spełniać kryterium dochodowe, aby legalnie mogła ona zostać odliczona. Kiedy zatem będzie przysługiwała ulga na jedno dziecko?

Czytaj więcej


PIT z ulgą na dziecko - jak wypełnić?

Rodzice lub rodzic z dzieckiem w swojej deklaracji PIT może ująć ulgę rodzinną, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek wskazanych w ustawie podatkowej PIT (ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych). Deklaracja PIT z ulgą na dziecko pozwala na odliczenie określonej prawem kwoty w rozliczeniu rocznym. Dla kogo właściwie przeznaczona jest ulga na dziecko i jak z niej w praktyce skorzystać?

Czytaj więcej


Rozliczenia podatkowe indywidualne - jak złożyć zoptymalizowany PIT?

Rozliczenie indywidualne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych składa się na własne nazwisko. Można tego dokonać albo na papierowym druku i zanosząc go do urzędu skarbowego lub wysyłając listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo posługując się e-deklaracją podatkową PIT. Takie rozliczenia podatkowe można oczywiście optymalizować, co sprowadza się do posługiwania się legalnymi metodami zmniejszania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Jak tego dokonać? Sprawdź z nami!

Czytaj więcej


Jakie ulgi mogą być rozliczane w e-deklaracjach PITy?

Rozliczenie PIT składasz w urzędzie skarbowym w związku z pozyskiwanymi przez ciebie w poprzednim roku podatkowym przychodami lub dochodami, o ile jesteś objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczową częścią rozliczenia jest wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatku należnego fiskusowi. Dzięki odpowiednim odliczeniom podatkowym, z których możesz skorzystać na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł zmniejszyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa. Wszelkie ulgi podatkowe wpisujesz w odpowiednie miejsca w deklaracji. Czy wiesz, że e-deklaracje PITy także pozwalają na zoptymalizowanie rozliczenia podatkowego za pośrednictwem ulg i preferencji podatkowych?...

Czytaj więcej


Katalog wydatków na cele rehabilitacyjne

Wydatki dokonywane na cele rehabilitacyjne, między innymi na zakup sprzętów, urządzeń czy narzędzi, mogą być podstawą dokonania odliczenia w PIT. Niepełnosprawny podatnik uprawniony jest bowiem na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku - do ulgi na rehabilitację. Ulga rehabilitacyjna przysługuje z tytułu ponoszonych wydatków na rehabilitację oraz na ułatwianie codziennych czynności życiowych. Przepisy ustawy o PIT w sposób szczegółowy wskazują, jakie wydatki na cele rehabilitacyjne mogą być ujęte w ramach ulgi rehabilitacyjnej, spełniając owa funkcję ułatwienia wykonywania czynności życiowych, podnosząc komfort życia.

Czytaj więcej


PIT-37 i ulga rodzinna - e-Deklaracja

Deklaracja podatkowa PIT-37 to popularne rozliczenie roczne, składane przez wszystkich podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową, a były one wypłacane przez płatnika. Jego pośrednictwo powodowało przy okazji, że jako podatnik nie musiałeś sam wyliczać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaletą deklaracji PIT-37 jest to, że możesz za jej pośrednictwem wygodnie rozliczyć się z fiskusem w trybie online. E-Deklaracja PIT-37 będzie traktowana przez urząd skarbowy jak druk papierowy, dlatego nie ma problemu, abyś skorzystał w niej z przysługujących ci ulg i odliczeń podatkowych. Taką ulgą może być ulga rodzinna. Sprawdź, jak ją rozliczyć i czy rzeczywiście dochody ze źródeł, które były dla ciebie właściwe w poprzednim roku podatkowym, powinieneś rozliczyć na PIT-37?

Czytaj więcej


PITy a ulga dla honorowych dawców krwi

Fakt oddawania krwi do stacji krwiodawstwa jest jednym z podstawowych warunków, jaki musi spełnić podatnik chcący zastosować w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym ulgę z tytułu krwiodawstwa. Ulga na krew przyznawana jest w rozliczeniach PITy dla osób, które oddają krew w określonych punktach, bez pobierania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. Kto może ująć taką ulgę w swoim rozliczeniu rocznym i czy ulga dla honorowych dawców krwi jest w jakiś sposób limitowana?

Czytaj więcej