RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

zeznanie podatkowe dla fiskusa


Koszty przychodów pochodzących z umorzenia dobrowolnego w kontekście Pit 2015

Jeśli w spółce dochodzi do podjęcia uchwały dotyczącej dobrowolnego umorzenia udziałów, wówczas należy w odpowiedni sposób ująć takie zdarzenie w rocznej deklaracji podatkowej. Pity 2015 program umożliwia właściwe ujęcie kosztów uzyskania przychodów z dobrowolnego umorzenia w rocznym rozliczeniu podatkowym. Dobrowolne umorzenie polega na tym, że w pierwszej kolejności dochodzi do zbycia przez wspólnika udziałów na rzecz spółki, a następnie sama spółka dokonuje dobrowolnego umorzenia takich udziałów. Jak deklaracje podatkowe pity 2015 wspólników spółki powinny wyglądać w przypadku dokonywania takiej operacji?

Czytaj więcej


Jeżeli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, to mogą razem skorzystać z jednej ulgi podatkowej? PITy 2015 małżonków

Preferencja podatkowa polegająca na wspólnym rozliczeniu  na jednej deklaracji PITy 2015 małżonków daje wiele korzyści. Rozliczenie Pit 2015 jest składane w takim przypadku na jednym druku deklaracji. Taki formularz można wypełnić w PITy 2015 Programie, podając dane współmałżonków i uzyskane przez nich dochody w poprzednim roku podatkowym. Do wspólnego rozliczenia podatkowego w PIT 2015 spełniony musi być warunek bycia małżeństwem przez cały poprzedni rok podatkowy, ustanowienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami i nierozliczanie się z dochodów opodatkowanych ryczałtem lub liniowo. Czy taka ulga w opodatkowaniu będzie przysługiwała współmałżonkom, mającym inny adres zameldowania?

Czytaj więcej


Czy zatrudnienie opiekunki do dziecka pociąga za sobą konsekwencje podatkowe widoczne w PIT 2015?

Najkorzystniejszym sposobem na zatrudnienie opiekunki do dziecka – będzie podpisanie z nią umowy uaktywniającej. Na mocy tej umowy niania będzie otrzymywała od pracodawcy minimalne wynagrodzenie, ale zatrudniający nie będzie miał żadnych obowiązków podatkowych wobec niej i wobec Urzędu Skarbowego. Będzie to oznaczało, że jego PITy 2015 w ogóle nie będą uwzględniały kosztów podatkowych zatrudnienia opiekunki. Po stronie niani, deklaracja Pit 2015 będzie musiała wskazywać dochody z pracy jako opiekunka do dziecka w rubryce: „przychody z innych źródeł”.

Czytaj więcej


Czy dodatek pielęgnacyjny rozliczamy ze skarbówką? Program PITy 2015 prostuje wątpliwości

W naszym kraju w dalszym ciągu umowa o pracę i wynagrodzenia minimalne są zdecydowanie wyższe niż na przykład kwoty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opieki nad chorym, wymagającym stałego nadzoru i troski. Tak kwoty, to dodatek pielęgnacyjny, który często oznacza ciężką pracę dla opiekuna – trudniejszą od np.: etatu w biurze. Tego typu świadczenia pobierają osoby, które opiekują się obłożnie chorymi, trwale nie zdolnymi do samodzielnego funkcjonowania. Może to być rodzic, dziecko, brat lub siostra lub opiekun prawny.

Czytaj więcej


Komornik "wszedł mi na pensję" - jakie rozliczenie podatkowe Pit?

Z komorniczym zajęciem wynagrodzenia mamy do czynienia wówczas, gdy pracownik nie otrzymuje pełnej kwoty swojej pensji, ponieważ jej część jest przejmowana przez komornika na poczet spłaty zadłużenia pracownika. Jednak takie zajęcie, zwane popularnie „wejściem na pensję”, jest możliwe pod pewnymi warunkami. Przepisy kodeksu pracy określają również wysokość kwoty, którą jednorazowo może zająć komornik. O egzekucji komorniczej musi być powiadomiony pracownik, a także pracodawca, ponieważ to on będzie przekazywał bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi kwotę podlegającą egzekucji. Za moment powiadomienia uważa się moment doręczenia pracodawcy informacji o egzekucji wynagrodzenia. Od tej chwili pracodawca nie może wypłacić pracownikowi całej należnej mu pensji. Jednak aby część pensji trafiła na konto wierzyciela lub komornika, muszą zostać spełnione dwa warunki: Powiadomienie o egzekucji musi dotrzeć do pracodawcy zanim wypłacił on pensję pracownikowi i dłużnik musi być pracownikiem pracodawcy, do którego komornik dostarczył informację. Jeżeli na przykład dłużnik otrzymał wypłatę 1 kwietnia, a komornik 3 kwietnia powiadomił pracodawcę, że rozpoczyna egzekucję z wynagrodzenia dłużnika, pracodawca nie może zażądać od pracownika zwrotu wypłaconej mu pensji.

Czytaj więcej


Ulgi i odliczenia we wspólnym rozliczeniu małżonków programem PITy 2015

Małżonkowie posiadający wspólność majątkową, mają możliwość wspólnego rozliczenia się z fiskusem. Ponieważ wspólne opodatkowanie dochodów jest traktowane jako preferencyjna metoda naliczania podatku, mogą z niego skorzystać jedynie osoby opodatkowane wg skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Jako wspólny pit 2015 można zatem złożyć formularz PIT-36 lub PIT-37. Małżonkowie nie mogą wspólnie rozliczać się z przychodów o charakterze kapitałowym oraz z przychodów osiągniętych w wyniku odpłatnego zbycia praw majątkowych bądź nieruchomości. Trzeba również pamiętać, że korzystanie z jakiejkolwiek preferencyjnej formy opodatkowania, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego lub karty podatkowej, wyklucza możliwość łącznego rozliczenia pit 2015. Również wtedy, gdy podatnik korzystający z preferencyjnego opodatkowania, osiągał dodatkowo dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nie ma możliwości złożenia deklaracji wraz z mężem/żoną i konieczne jest samodzielne wypełnienie zeznania. Korzyścią, jaką może przynieść wspólne rozliczenie małżonków, jest obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Czytaj więcej


Porady podatkowe dla lekarzy w PITy 2015 Programie

Prowadzenie praktyki lekarskiej i uzyskiwanie z tytułu takiej działalności dochodów wymaga ich opodatkowania we właściwy sposób. Jeśli zaś lekarz jest zatrudniony na etacie w przychodni lub w szpitalu, a poza tymi miejscami nie wykonuje działalności w postaci praktyki prywatnej, to będzie rozliczał się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Jego rozliczenie roczne 2015 będzie wymagało zastosowania formularza PIT-37, takiego samego jak w przypadku osób pracujących na etatach. Pity 2015 program wskaże, jaki formularz PIT 2015 będzie odpowiedni w przypadku osoby wykonującej działalność lekarską – niezależnie od jej trybu i formy opodatkowania.

Czytaj więcej


PIT-11 od pracodawcy a samodzielne rozliczenie programem PIT 2015

PIT-11 jest informacją przekazywaną przez pracodawcę wszystkim zatrudnionym pracownikom z osobna. Pracodawca ma czas do 28 lutego 2016 roku na przekazanie podwładnym informacji PIT-11 za rok 2015. W formularzu tym muszą znaleźć się dane odnoszące się do uzyskanych przez podatników dochodów. Formularz PIT-11 wypełniony przez pracodawcę trafia również do Urzędu skarbowego. Wypełniając rozliczenie roczne 2015 tradycyjnie, ręcznie, lub za pośrednictwem programu komputerowego, zawsze podstawą do tego będzie PIT-11 od pracodawcy. Jeśli pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców, otrzyma kilka formularzy PIT-11. Program PIT 2015  pomoże mu samodzielnie uporać się z rozliczeniem podatkowym. Pity 2015 nie będą dla niego żadnym problemem, jeśli skorzysta z wymienionego programu, który etapami wskaże mu, jakie informacje podać w kolejnych rubrykach formularza.

Czytaj więcej


Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej


Druk PIT-4R w rozliczeniu PIT 2015

Rozliczenie roczne 2015 to bardzo intensywny czas dla podatników i urzędów skarbowych. Chociaż podatnikom ten okres zwykle nie kojarzy się dobrze, to jednak każdy musi spełnić swój obowiązek wobec państwa i rozliczyć się z fiskusem. Część podatników ma na to cztery miesiące, od początku stycznia do końca kwietnia. Jest jednak spora grupa podatników, którzy rozliczenie PIT 2015 musi złożyć do końca stycznia. W tej grupie znajdują się osoby składające druk PIT-4R. Zacznijmy od tego, czym  jest tajemnicza deklaracja o nazwie PIT 4R. Jest to formularz składany przez płatników podatku dochodowego, czyli informacja o pobranych zaliczkach. Druk PIT-4R zobowiązani są wypełnić płatnicy tacy jak: zakłady pracy, podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych, a także za działalności wykonywanych osobiście (np. z tytułu umów o dzieło czy zlecenie), gospodarstwa domowe, które zatrudniają inne osoby w ramach pomocy oraz organy zajmujące się wypłatą rent i emerytur.

Czytaj więcej