RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

deklaracje podatkowe roczne


Dlaczego PITy 2015 Program jest aplikacją przyjemną w obsłudze?

Coroczne dopełnienie obowiązku rozliczenia swoich przychodów z fiskusem nie zalicza się do przyjemnych. Należy przy wykorzystaniu właściwego formularza PIT 2015 rozliczyć przychody ze wszystkich źródeł, z których uzyskiwaliśmy je w danym roku podatkowym, stanowiącym podstawę rozliczenia. Warto powiedzieć, że rozliczenie roczne 2015 może ujmować liczne ulgi i odliczenia, o ile podatnik ma prawo do ich zastosowania. Dzięki nim można pomniejszyć należny fiskusowi podatek.

Czytaj więcej


Koszty przychodów pochodzących z umorzenia dobrowolnego w kontekście Pit 2015

Jeśli w spółce dochodzi do podjęcia uchwały dotyczącej dobrowolnego umorzenia udziałów, wówczas należy w odpowiedni sposób ująć takie zdarzenie w rocznej deklaracji podatkowej. Pity 2015 program umożliwia właściwe ujęcie kosztów uzyskania przychodów z dobrowolnego umorzenia w rocznym rozliczeniu podatkowym. Dobrowolne umorzenie polega na tym, że w pierwszej kolejności dochodzi do zbycia przez wspólnika udziałów na rzecz spółki, a następnie sama spółka dokonuje dobrowolnego umorzenia takich udziałów. Jak deklaracje podatkowe pity 2015 wspólników spółki powinny wyglądać w przypadku dokonywania takiej operacji?

Czytaj więcej


Wsparcie merytoryczne przy wypełnianiu wszystkich formularzy PIT

Podatnicy w Polsce muszą rozliczać się z fiskusem z pozyskanych w poprzednim roku podatkowym dochodów lub przychodów. Muszą wybrać odpowiednie druki Pity na swoje rozliczenie roczne. Formularze pit są dostosowane pod kątem konkretnych źródeł dochodów lub przychodów oraz metod ich opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypełnienie formularzy PIT może nastręczać nie lada problemów podatnikom, dlatego poszukują sposobu na uzyskanie wsparcia merytorycznego przy kompleksowym rozliczeniu rocznym. Nie muszą w tym celu opłacać usług księgowych czy korzystać z oferty biura rachunkowego. Mogą samodzielnie wypełnić swoje formularze pit i mieć pewność, że zostały one uzupełnione poprawnie. Wystarczy, aby skorzystali z aktywnych formularzy podatkowych PIT, przy których przy każdym z pól widnieje informacja o tym, jak je wypełnić. Elektroniczne formularze pozwolą na złożenie rocznego rozliczenia podatkowego danej osoby w formie
e-deklaracji, przez internet. Może ona na koniec zostać jeszcze zweryfikowana pod kątem formalnej poprawności przez aplikację do wypełniania PIT.

Czytaj więcej


Czy zatrudnienie opiekunki do dziecka pociąga za sobą konsekwencje podatkowe widoczne w PIT 2015?

Najkorzystniejszym sposobem na zatrudnienie opiekunki do dziecka – będzie podpisanie z nią umowy uaktywniającej. Na mocy tej umowy niania będzie otrzymywała od pracodawcy minimalne wynagrodzenie, ale zatrudniający nie będzie miał żadnych obowiązków podatkowych wobec niej i wobec Urzędu Skarbowego. Będzie to oznaczało, że jego PITy 2015 w ogóle nie będą uwzględniały kosztów podatkowych zatrudnienia opiekunki. Po stronie niani, deklaracja Pit 2015 będzie musiała wskazywać dochody z pracy jako opiekunka do dziecka w rubryce: „przychody z innych źródeł”.

Czytaj więcej


Czy dodatek pielęgnacyjny rozliczamy ze skarbówką? Program PITy 2015 prostuje wątpliwości

W naszym kraju w dalszym ciągu umowa o pracę i wynagrodzenia minimalne są zdecydowanie wyższe niż na przykład kwoty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opieki nad chorym, wymagającym stałego nadzoru i troski. Tak kwoty, to dodatek pielęgnacyjny, który często oznacza ciężką pracę dla opiekuna – trudniejszą od np.: etatu w biurze. Tego typu świadczenia pobierają osoby, które opiekują się obłożnie chorymi, trwale nie zdolnymi do samodzielnego funkcjonowania. Może to być rodzic, dziecko, brat lub siostra lub opiekun prawny.

Czytaj więcej


Komornik "wszedł mi na pensję" - jakie rozliczenie podatkowe Pit?

Z komorniczym zajęciem wynagrodzenia mamy do czynienia wówczas, gdy pracownik nie otrzymuje pełnej kwoty swojej pensji, ponieważ jej część jest przejmowana przez komornika na poczet spłaty zadłużenia pracownika. Jednak takie zajęcie, zwane popularnie „wejściem na pensję”, jest możliwe pod pewnymi warunkami. Przepisy kodeksu pracy określają również wysokość kwoty, którą jednorazowo może zająć komornik. O egzekucji komorniczej musi być powiadomiony pracownik, a także pracodawca, ponieważ to on będzie przekazywał bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi kwotę podlegającą egzekucji. Za moment powiadomienia uważa się moment doręczenia pracodawcy informacji o egzekucji wynagrodzenia. Od tej chwili pracodawca nie może wypłacić pracownikowi całej należnej mu pensji. Jednak aby część pensji trafiła na konto wierzyciela lub komornika, muszą zostać spełnione dwa warunki: Powiadomienie o egzekucji musi dotrzeć do pracodawcy zanim wypłacił on pensję pracownikowi i dłużnik musi być pracownikiem pracodawcy, do którego komornik dostarczył informację. Jeżeli na przykład dłużnik otrzymał wypłatę 1 kwietnia, a komornik 3 kwietnia powiadomił pracodawcę, że rozpoczyna egzekucję z wynagrodzenia dłużnika, pracodawca nie może zażądać od pracownika zwrotu wypłaconej mu pensji.

Czytaj więcej


Czy w zeznaniu PIT powinienem wykazać dochody ze sprzedaży pracy magisterskiej w formie ebooka?

Ogólną zasadą w przypadku sprzedaży rzeczy jest możliwość uzyskania całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego. Ta ulga obejmie nas, jeżeli sprzedamy daną rzecz dopiero po 6 miesiącach od dnia jej nabycia. Jednak skorzystamy z tego zwolnienia tylko pod warunkiem, że dokonamy sprzedaży jako osoba fizyczna. Będzie tak w sytuacji, gdy zechcemy wystawić na aukcji internetowej używane łóżeczko naszego dziecka, które na przykład skończyło już dwa lata. Podobnie rzecz będzie wyglądać z używanymi podręcznikami. W związku z taką sprzedażą nie musimy nawet składać w Urzędzie Skarbowym deklaracji rocznych (określanych potocznie jako Pity) oraz oczywiście nie musimy wykazywać żadnego podatku do zapłaty. Na zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych mogą liczyć również osoby, które co prawda sprzedały jakąś rzecz w czasie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakupu, ale de facto nie osiągnęły dochodu. Będzie tak w przypadku sprzedaży danej rzeczy za cenę identyczną z ceną zakupu lub za kwotę niższą od ceny zakupu. Natomiast podatek zapłacą osoby wytwarzające przedmioty na sprzedaż – wówczas moment sprzedaży rzeczy, nawet jeśli następuje po 6 miesiącach od momentu ich wytworzenia, nie skutkuje zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. A zatem na zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży nie mogą liczyć na przykład hobbyści wytwarzający przedmioty użytkowe (ubrania wykonane szydełkiem, biżuterię itp.)

Czytaj więcej


Brak PIT 11 nie usprawiedliwia niezłożenia rocznej deklaracji PIT 2015 dla fiskusa !

Podstawą wypełnienia rozliczenia podatkowego za poprzedni rok jest dla wszystkich pracowników i zleceniobiorców, uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, druk PIT-11. Rozliczenie roczne PIT 2015 pracowników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody wyłącznie z pracy zawodowej, na etacie, lub wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, powinno zostać dokonane na druku PIT-37. PITy 2015 Program jest pomocny w dokonywaniu takich rozliczeń. Deklaracje podatkowe PITy 2015 sporządzone przy jego pomocy na pewno będą bezbłędne i również mogą zostać wysłane bezpośrednio pocztą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej


Ulgi i odliczenia we wspólnym rozliczeniu małżonków programem PITy 2015

Małżonkowie posiadający wspólność majątkową, mają możliwość wspólnego rozliczenia się z fiskusem. Ponieważ wspólne opodatkowanie dochodów jest traktowane jako preferencyjna metoda naliczania podatku, mogą z niego skorzystać jedynie osoby opodatkowane wg skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Jako wspólny pit 2015 można zatem złożyć formularz PIT-36 lub PIT-37. Małżonkowie nie mogą wspólnie rozliczać się z przychodów o charakterze kapitałowym oraz z przychodów osiągniętych w wyniku odpłatnego zbycia praw majątkowych bądź nieruchomości. Trzeba również pamiętać, że korzystanie z jakiejkolwiek preferencyjnej formy opodatkowania, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego lub karty podatkowej, wyklucza możliwość łącznego rozliczenia pit 2015. Również wtedy, gdy podatnik korzystający z preferencyjnego opodatkowania, osiągał dodatkowo dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nie ma możliwości złożenia deklaracji wraz z mężem/żoną i konieczne jest samodzielne wypełnienie zeznania. Korzyścią, jaką może przynieść wspólne rozliczenie małżonków, jest obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Czytaj więcej


Informacje o podatniku potrzebne do e-deklaracji - PITy 2015 Program źródłem danych do rozliczenia rocznego

Rozliczenie roczne 2015 wymaga wyboru odpowiedniej deklaracji podatkowej, za pośrednictwem której podatnik rozliczy się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych w ciągu roku podatkowego dochodów. Należy powiedzieć, że w druku pit 2015 podawane są informacje o danych osobowych podatnika, jak i informacje o jego dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wszystkie te dane podatnik otrzymuje od płatnika na odpowiednim druku informacji podatkowej, o ile osiąga dochody za pośrednictwem płatnika. Pity 2015 program pomoże w uzupełnieniu wszystkich rubryk deklaracji PIT 2015 bez względu na to, w jakiej sytuacji znajduje się podatnik.

Czytaj więcej