RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

PIT małżeństwa


Dochody zagraniczne małżonków a obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej - Program PIT 2015

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia się z osiąganych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Aby móc skorzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania, należy posiadać wspólność majątkową. Łączne rozliczenie roczne 2015 może przynieść małżeństwu znaczne korzyści, jednak warto podkreślić, że nie zawsze złożenie jednej deklaracji podatkowej pozwala na obniżenie wysokości należnego podatku. Korzyści pojawiają się w momencie, gdy jeden z małżonków osiąga dochody obciążone 32% podatkiem, a dochody drugiego z małżonków znajdują się poniżej progu podatkowego (85528 zł). Zsumowanie dochodów obu osób, a następnie podzielenie ich na pół, będzie stanowiło podstawę naliczenia podatku. W ten sposób możliwe jest uniknięcie 32% podatku, a tym samym zmniejszenie obciążenia podatkowego. Jeżeli każdy z małżonków zarabia mniej niż 85528 zł rocznie, wspólne rozliczenie roczne 2015 nie przyniesie żadnych korzyści, ale pozwoli na zaoszczędzenie czasu, niezbędnego do wypełnienia zeznania przez program PIT 2015.

Czytaj więcej


Alimenty wobec konkubenta w rozliczeniu podatkowym z PITy 2015 Programem

Alimentami nazywane jest świadczenie o charakterze pieniężnym. Obowiązek wypłacania świadczenia alimentacyjnego, może wynikać z pokrewieństwa, a także z zawarcia związku małżeńskiego. W większości przypadków alimenty wypłacane są na rzecz osób znajdujących się w pierwszym stopniu pokrewieństwa, czyli rodziców, dzieci, dziadków oraz rodzeństwa. W przypadku braku pokrewieństwa, alimenty mogą być wypłacane jedynie wskutek małżeństwa. W sytuacjach innych niż opisane, obowiązek alimentacyjny nie powstaje. Należy podkreślić, że świadczenie alimentacyjne ma za zadanie pomóc osobie znajdującej się w potrzebie, czyli zaspokoić jej potrzeby życiowe. Przy ustalaniu wysokości alimentów brana jest pod uwagę zarówno sytuacja osoby, która ma otrzymywać świadczenie, jak i osoby, której obowiązkiem będzie jego wypłacanie. O alimenty nie mogą wnioskować osoby znajdujące się w dobrej sytuacji materialnej, wyjątek od tej zasady stanowią alimenty na dziecko, gdyż rodzic ma obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania i wychowania swojego potomka. Konkubentem/konkubiną nazywana jest osoba pozostająca w związku partnerskim, który nie został w żaden sposób zalegalizowany.

Czytaj więcej


Rozwiedziony małżonek podatnika w świetle rozliczenia PITy 2015

Stosunkowo łatwo jest wypełnić rozliczenie roczne 2015 – kiedy nasza sytuacja podatkowa jest w miarę oczywista. Jednak nie każdy podatnik znajduje się w takiej sytuacji. Niekiedy niektóre podatkowe kwestie bywają na tyle zawiłe i trudne, że niezbędna jest pomoc kogoś, kto wyjaśni i wytłumaczy, jakie rozwiązania możemy podjąć w naszej sytuacji. Jednym z takich kłopotliwych tematów są zobowiązania podatkowe małżonka, który jest po rozwodzie. Pojawia się wtedy mnóstwo pytań:

  • jak się rozliczać,
  • czy pit składa się oddzielnie, czy nadal można razem,
  • co z dostępnością ulg podatkowych dla rozwodników?...

Takie pytania i wiele innych – zadaje sobie w Polsce mnóstwo podatników; byłych już - małżonków...

Czytaj więcej


Bezpłatny PITy 2015 Program do rozliczeń małżonków - podatkowe skutki intercyzy małżonków

Zgodnie z przepisami polskiego prawa rodzinnego, małżonkowie mogą zawrzeć intercyzę, czyli umowę regulującą ich ustrój majątkowy. Umowa taka może zostać zawarta zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza małżonków może ograniczać, wyłączać, ale także rozszerzać wspólność majątkową. zobowiązania podatkowe małżonkaJeżeli umowa intercyzy została zawarta jeszcze przed małżeństwem, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dotyczy tylko i wyłącznie majątku odrębnego podatnika. Jeżeli natomiast umowa taka została zawarta później, już po ślubie, sytuacja wygląda nieco inaczej. Skutki prawne i podatkowe rozpoczynają się z chwilą podpisania tej umowy. Oznacza to, że małżonek jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania podatkowe drugiej strony, jakie istniały do chwili zawarcia intercyzy. Innymi słowy – prawo nie działa wstecz.

Czytaj więcej


PIT 2015 wspólny z małżonkiem dla nierezydenta podatkowego - PITy 2015 Program

Rozliczenie pit 2015 może być zrealizowane na wspólnym formularzu przez współmałżonków pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który następuje rozliczenie. Należy powiedzieć, że konieczne jest przy tym utrzymywanie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. W przeciwnym wypadku małżonkowie muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym dwa pity 2015.

Czytaj więcej


Dochód zerowy jednego z małżonków w łącznym PIT 2015

Rozliczenie roczne 2015 w wielu przypadkach będzie sporządzane przez podatników z wykorzystaniem preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym opodatkowaniu dochodów. Z takiej możliwości korzystają małżonkowie, posiadający wspólność majątkową, w której pozostawali przez cały rok podatkowy, za który chcą się rozliczyć z fiskusem. Wspólne rozliczenie z małżonkiem może uwzględniać ulgi i odliczenia od dochodu i podatku. Pity 2015 program pomaga w prawidłowym uzupełnieniu, krok po kroku, PIT 2015 współmałżonków.

Czytaj więcej


Zobowiązania podatkowe małżonków w rozliczeniu programem PITy 2015

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia zastosowanie w przypadku małżonków, między którymi panuje wspólnota majątkowa wspólnego rozliczenia podatkowego. Ich rozliczenie roczne 2015 może być złożone na wspólnym formularzu PIT, o ile spełnią wskazane ustawą warunki. Pity 2015 program pomoże współmałżonkom wypełnić wszystkie rubryki formularza pit 2015 krok po kroku, wskazując na ewentualne pomyłki i błędy formalne. Dzięki zastosowaniu programu PIT 2015 deklaracja podatkowa małżonków zostanie wypełniona prawidłowo i szybko trafi ona do fiskusa, o ile podatnicy zdecydują się na jej przesłanie w trybie online.

Czytaj więcej


Wspólne rozliczenie małżonków w programie PITy 2015, to łatwe!

Jedną z preferencji podatkowych jaką gwarantuje polskie prawo podatkowe jest możliwość wspólnego opodatkowania swoich dochodów przez małżonków. Wspólne rozliczenie małżonków to korzystna opcja rozliczenia. Jednak, aby z niej skorzystać trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Wspólne rozliczenie roczne 2015 polega na tym, że małżonkowie wypełniają jeden formularz PIT 2015, który zawiera dane osobowe obojga małżonków. Cała procedura wypełniania przebiega tak samo jak w przypadku innych rozliczeń. Poza tym małżonkowie mogą osobno korzystać z ulg i odliczeń. A podatek płacą jako podwójną jego kwotę ustaloną od połowy łącznej kwoty ich dochodów. Wspólne rozliczenie z pewnością ułatwi program PIT 2015. Jest to niezwykle łatwa i przydatna aplikacja, która pomaga wszystkim składającym pity 2015 rozliczyć się poprawnie i terminowo. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tego narzędzia?

Czytaj więcej


Dzięki PITy 2015 Program rozliczysz się wspólnie z małżonkiem

Począwszy od tego roku małżonkowie będę mogli łatwiej złożyć rozliczenie roczne PIT za 2015 rok. To dlatego, że do złożenia wspólnego rozliczenia PIT wystarczy podpis tylko jednej osoby – męża lub żony. Najbardziej z tej możliwości skorzysta małżeństwo, które składa pity roczne 2015 przez Internet (tzw. e-deklaracje).

Czytaj więcej


Wspólne rozliczenie małżonków w eDeklaracje 2015 Urząd Skarbowy PIT2015

Z e deklaracji PIT za 2015 rok, do których nie jest potrzebny bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, mogą korzystać nie tylko osoby rozliczające się samodzielnie, ale również małżonkowie. Małżonkowie muszą jednak najpierw złożyć odpowiednie upoważnienie w urzędzie skarbowym. Poza spełnieniem ustawowych warunków uprawniających do wspólnego rozliczenia, małżonkowie składający edeklaracje muszą spełnić warunek dodatkowy: jeden z małżonków musi drugiego upełnomocnić do złożenia wspólnych e deklaracje PIT. Takie pełnomocnictwo wypełnia się na druku UPL-1 i przesyła w formie papierowej do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej