RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

pity z ulgą na dziecko


Czy dofinansowanie tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015, czy zwolnione od podatku?

Ze środków obrotowych firm ich pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dzieci, na przykład w formie zielonej szkoły. Takie świadczenie może być utożsamiane niekiedy z przychodem pracownika, podlegającym opodatkowaniu. PITy 2015 Program wskaże, w jakim przypadku dofinansowania tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015. Rozliczenie roczne 2015 nie będzie uwzględniało bowiem takiego świadczenia, o ile wypoczynek dziecka w formie zielonej szkoły będzie organizowany przez podmiot spełniający kryteria przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wówczas świadczenie będzie objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Czy rozwód w trakcie roku podatkowego umożliwia mi rozliczenie PIT 2015 z dzieckiem?

Jeśli chodzi o wiek, zawsze możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem małoletnim, czyli takim, które nie ukończyło 18 lat. Należy jednak pamiętać, że zawarcie przez dziecko małżeństwa przed 18 rokiem życia jest równoznaczne z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Oczywiście w takiej sytuacji nie może być mowy o wspólnym zestawieniu pit 2015 z rodzicem. Z kolei bez względu na wiek dziecka, możemy się z nim wspólnie rozliczać, jeśli przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna.

Czytaj więcej


Czy każda osoba rozwiedziona zachowuje prawo do rozliczenia Pit 2015 z dzieckiem

Jak podaje ustawodawca podatkowy, osobami korzystającymi z ulgi na dzieci (biologiczne bądź adopcyjne) są ich rodzice i/lub opiekunowi prawni. Organa skarbowe nie wnikają zaś w stan tak zwany cywilny, jaki istnieje pomiędzy rodzicami. Swoje rozliczenie Pit 2015 może złożyć ojciec lub matka, przyjmując sto procent limitu ulgi na dziecko (czyli 1112,04 zł. na jednego potomka). Oboje rodzice mogą także podzielić ten limit między siebie po równo lub też w odpowiednich proporcjach. Warunkiem jest tutaj fakt przebywania z dzieckiem, łożenia na jego utrzymanie, sprawowania rzeczywistej opieki.

Czytaj więcej


Czy dobrowolnie wypłacane alimenty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Podstawę prawną określającą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych stanowi uchwalony w 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi nowelizacjami (ostatnia weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku). Szczegółową charakterystykę obowiązku alimentacyjnego zawierają art. 128 - art. 144 zamieszczone w Dziale III owej ustawy. Stanowią one, że regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne, mogą wynikać z pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa i obciążać krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Tak więc możliwa jest sytuacja, w której podatnik - dobrowolnie lub zmuszony wyrokiem sądowym - będzie płacił alimenty żyjącej w niedostatku siostrze lub wesprze finansowo schorowaną matkę. Wiele osób przyjmujących dobrowolne świadczenie alimentacyjne ma jednak wątpliwości, czy tego typu przychody powinny zostać ujawnione w rozliczeniu rocznym 2015 oraz obłożone podatkiem dochodowym. Osoby te nie wiedzą również, jak prawidłowo udokumentować fakt uzyskania takiego świadczenia, aby fiskus nie zakwestionował go w przypadku kontroli skarbowej.

Czytaj więcej


PITy 2015 Program  wskaże, w jaki sposób powinieneś rozliczać dochody dziecka

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględnia się sytuację, w której przychody osiąga małoletnie dziecko. Część z nich może być opodatkowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku muszą one zostać wykazane w deklaracji podatkowej składanej fiskusowi. Rozliczenie roczne 2015 wypełniane jest na ogół przez rodziców małoletniego, który uzyskał w danym roku podatkowym jakiekolwiek dochody. PIT 2015 składany jest osobiście przez dziecko, jeśli ustawa wskazuje na to, że pewne przychody muszą zostać rozliczone przez małoletniego na jego własnej deklaracji. Tak jest na przykład w przypadku uzyskiwania przez nieletnich stypendiów.

Czytaj więcej


Rozwiedzeni rodzice zachowują prawo do ulgi na dziecko

Ulga na dziecko stanowi ważną społecznie preferencję podatkową, która ma pomóc rodzicom w wychowywaniu potomstwa. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się, kiedy rodzice posiadają prawa do skorzystania z tej cennej preferencji podatkowej, a kiedy niestety nie... Czy rozwód może skutecznie pozbawić rodziców możliwości preferencyjnych rozliczeń podatkowych rocznych?

Czytaj więcej


Rozlicz dochody dziecka z PITy 2015 Programem - gdy dziecko samo zarabia

Rodzice dzieci poniżej 18 roku życia doliczają ich przychody do własnych i dopiero wtedy obliczają zobowiązanie podatkowe PIT za 2015 rok. W przypadku roku, w którym dziecko osiąga pełnoletność, przychody te należy rozdzielić – te uzyskane do dnia urodzin powinny zostać rozliczone razem z przychodami rodziców, natomiast wszystkie osiągnięte po dniu 18. urodzin – rozliczone już samodzielnie przez dziecko w jego własnym rozliczeniu PIT 2015. Niepełnoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł, np. z renty, praw majątkowych (może to być przykładowo zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica), sprzedaży udziałów (lub innych kapitałów pieniężnych), najmu albo dzierżawy.

Czytaj więcej


Limit kosztów i odliczeń - Program PITy 2015 pomocny w rozliczeniu

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. - wyliczany jest limit odliczenia i limit kosztów, jakie można ująć w pity 2014. Program Pity 2015 pomoże w prawidłowym rozliczeniu twojej deklaracji podatkowej za bieżący rok podatkowy. Program ten jest dostępny bezpłatnie w Internecie dla każdego podatnika. Uwzględnia on aktualne limity odliczeń, dzięki czemu podatnik nie przekroczy nieumyślnie ich we własnym formularzu PIT.

Czytaj więcej


Jak korzystać z ulg i odliczeń? PITy 2015 Program jako podręczna aplikacja internetowa

Ulgi i odliczenia podatkowe mogą być zastosowane w ramach pity 2015 wyłącznie wówczas, gdy podatnik ma do nich prawo. Warunki korzystania z ulg i odliczeń można znaleźć w ustawie o PIT. Jednocześnie, pity 2015 program również gromadzi takie aktualne informacje, dlatego też jest w stanie pomóc podatnikowi przy korzystaniu z jego przywilejów w tym zakresie. Darmowa aplikacja internetowa, jaką jest Pity 2015 Program, umożliwi poprawne wypełnienie formularza pit. Uwzględni również przywileje podatnika, dzięki czemu rozliczenie pit 2015 będzie kompletne. Darmowy program komputerowy pozwala od razu przesłać PITy 2015 w trybie zdalnym, pocztą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej


Ulga prorodzinna na dwoje dzieci - samotna mama i rozliczenie roczne

Samotne rodzicielstwo wymaga od danej osoby poświęcenia się swoim dzieciom. Jest to wysiłek nie tylko fizyczny i psychiczny, ale i finansowy. Młoda matka, która sama wychowuje dwójkę dzieci jest traktowana na preferencyjnych zasadach przy okazji dokonywania rocznego rozliczenia podatkowego. PIT samotnej matki może uwzględniać ponadto ulgę na dziecko. Samotna mama wypełniając rozliczenie roczne będzie mogła nie tylko rozliczyć się ulgowo z fiskusem, z połowy swoich dochodów stanowiących podstawę rozliczenia podatkowego. Przysługiwać będzie jej ulga prorodzinna, a jeśli będzie ona wykorzystywana w odniesieniu do dwójki dzieci, wówczas nie ma znaczenia wysokość dochodów uzyskiwanych przez matkę. Nie obowiązuje bowiem ją kryterium dochodowego w uldze rodzinnej, które dotyczy tylko osób rozliczających ulgę prorodzinną na jedno dziecko w rodzinie.

Czytaj więcej