RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

ulgi na zasadzie praw nabytych


Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej


Kto składa załącznik PIT/D i jak powinien go poprawnie wypełnić?

Przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy składają do urzędów skarbowych odpowiednie druki podatkowe. Płacą na podstawie dokonanych w nich obliczeń, podatek roczny należny fiskusowi. Może on zostać obniżony, dzięki zastosowaniu licznych ulg i preferencji podatkowych. W takim przypadku konieczne jednak staje się wypełnienie odpowiednich załączników do głównej deklaracji podatkowej. Kto zatem będzie zobowiązany do tego, aby wypełnić i złożyć na ręce fiskusa załącznik PIT/D?

Czytaj więcej


Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając się na PIT-37

Podatnicy rozliczający się z fiskusem z tytułu dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, składają Pity na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ten ostatni druk przeznaczony jest dla podatników pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy. Druk PIT-37 można złożyć jako preferencyjne rozliczenie, łącznie ze współmałżonkiem lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Dodatkowo, podatnik rozliczający się z wykorzystaniem tego formularza PIT może skorzystać z licznych ulg i odliczeń podatkowych, jeśli spełnia warunki wymienione w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie to będą ulgi?

Czytaj więcej


Dla kogo ulga na leki i na jakie leki - trudne PITy roczne

Ulgi podatkowe pozwalają na zmniejszenie obciążeń wynikających z tytułu podatku dochodowego należnego fiskusowi od podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Jedną z ulg jest ulga na leki, która jest integralnym elementem ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona przyznawana podatnikom na tożsamych zasadach. Kto skorzysta z ulgi na leki i jakie leki mogą być przedmiotem takiego odliczenia? Z ulgi rehabilitacyjnej korzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, a jako że ulga na leki jest elementem ulgi rehabilitacyjnej, obowiązują przy niej podobne zasady. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki oraz jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi. Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej i osoby, które są uprawnione do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać jednocześnie w swoich rocznych zeznaniach podatkowych wydatki na farmaceutyki. Prawo do ulgi na leki będą miały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Według prawa podatkowego, za osoby niepełnosprawne uznaje się podatników posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

Czytaj więcej


Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej


Ulga podatkowa przy zakupie mieszkania? Pity 2015 Program do rocznych rozliczeń

Zwolnienie podatkowe obowiązuje przy sprzedaży i zakupie mieszkania tylko w przypadku, gdy pieniądze pozyskane ze sprzedaży mieszkania nie zostaną ponownie wykorzystane na zakup lokalu mieszkalnego na wynajem. Ulga podatkowa na zakup mieszkania nie znajduje tu swojego zastosowania. Pity 2015 Program podaje, w jakich okolicznościach ulga mieszkaniowa będzie mogła zostać ujęta w ramach druków Pity 2015.

Czytaj więcej


Przy rozliczeniu PIT 2015 programem skorzystaj z ulgi nielimitowanej

Otrzymywanie prezentów od bliskich jest bardzo popularne. Mogą one mieć zarówno formę rzeczową, jak i pieniężną. Prezenty, niezależnie od tego, jaką mają postać, są traktowane przez prawo podatkowe jako darowizny. Sposób opodatkowania darowizn i spadków jest zależny od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. W bardzo wielu przypadkach, dla darowizn obowiązuje tzw. ulga nielimitowana, która umożliwia uniknięcie konieczności płacenia podatku. Trzeba jednak pamiętać, że czasem skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe tylko po dopełnieniu określonych formalności, a nieprzestrzeganie procedury uprawniającej do zwolnienia może skutkować koniecznością zapłacenia podatku. Żadne działania nie muszą być wykonywane, jeżeli darowizna/prezent/spadek jest przekazywany przez małżonków posiadających wspólność majątkową, a także przez rodziców dziecku, pod warunkiem, że jest to w stosunku do dziecka świadczenie o charakterze alimentacyjnym.

Czytaj więcej


Limit kosztów i odliczeń - Program PITy 2015 pomocny w rozliczeniu

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. - wyliczany jest limit odliczenia i limit kosztów, jakie można ująć w pity 2014. Program Pity 2015 pomoże w prawidłowym rozliczeniu twojej deklaracji podatkowej za bieżący rok podatkowy. Program ten jest dostępny bezpłatnie w Internecie dla każdego podatnika. Uwzględnia on aktualne limity odliczeń, dzięki czemu podatnik nie przekroczy nieumyślnie ich we własnym formularzu PIT.

Czytaj więcej


Jak korzystać z ulg i odliczeń? PITy 2015 Program jako podręczna aplikacja internetowa

Ulgi i odliczenia podatkowe mogą być zastosowane w ramach pity 2015 wyłącznie wówczas, gdy podatnik ma do nich prawo. Warunki korzystania z ulg i odliczeń można znaleźć w ustawie o PIT. Jednocześnie, pity 2015 program również gromadzi takie aktualne informacje, dlatego też jest w stanie pomóc podatnikowi przy korzystaniu z jego przywilejów w tym zakresie. Darmowa aplikacja internetowa, jaką jest Pity 2015 Program, umożliwi poprawne wypełnienie formularza pit. Uwzględni również przywileje podatnika, dzięki czemu rozliczenie pit 2015 będzie kompletne. Darmowy program komputerowy pozwala od razu przesłać PITy 2015 w trybie zdalnym, pocztą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej


Jak rozliczyć swój kredyt w programie PITy 2015?

Zasadniczo ulga odsetkowa nie istnieje od 2007 roku. Została ona wykreślona z katalogu ulg podatkowych, jakie obowiązują polskich podatników. Rozliczenie PIT 2014 może jednak pomimo tego faktu ujmować tą ulgę, zmniejszającą wysokość należnego fiskusowi podatku. Jak to możliwe? Otóż, związane jest to z występowaniem tzw. praw nabytych. Podatnicy, którzy mieli prawo do ulgi odsetkowej przed 1 stycznia 2007 roku, nadal mogą korzystać z niej. Prawo wskazuje na to, że ulga odsetkowa będzie wykorzystywana w rozliczeniach rocznych aż do końca 2027 roku. To, że władze zlikwidowały ulgę odsetkową spowodowało, że nikt od 2007 roku nie mógł już nabyć praw do niej.

Czytaj więcej