RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozwiedzeni rodzice zachowują prawo do ulgi na dziecko

Ulga na dziecko stanowi ważną społecznie preferencję podatkową, która ma pomóc rodzicom w wychowywaniu potomstwa. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się, kiedy rodzice posiadają prawa do skorzystania z tej cennej preferencji podatkowej, a kiedy niestety nie... Czy rozwód może skutecznie pozbawić rodziców możliwości preferencyjnych rozliczeń podatkowych rocznych?

 

Przepisy wyraźnie stanowią, iż podatnik ma prawo do ulgi, jeżeli w stosunku do dziecka:

  • wykonuje władzę rodzicielską lub
  • pełni funkcję opiekuna prawnego i zamieszkuje wspólnie z dzieckiem lub
  • posiada status rodziny zastępczej.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż wiele osób utożsamia wykonywanie władzy rodzicielskiej ze sprawowaniem faktycznej opieki nad potomstwem. Ów pogląd - choć zawiera ziarno słuszności - jednak jest niezgodny ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów. W opinii fiskusa wykonywanie władzy rodzicielskiej trwa nadal mimo rozwodu bądź separacji rodziców, chyba że sąd postanowi inaczej. Oznacza to, że rozwiedziony rodzic, nawet jeśli nie mieszka z dzieckiem czy też nie łoży na jego utrzymanie - w dalszym ciągu zachowuje prawo do odliczenia ulgi.

WYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

ulga na dyieckoWykonywanie władzy rodzicielskiej definiowane bywa jako "obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka", co w praktyce oznacza, iż rodzice osobiście zajmują się sprawami swojego potomstwa i ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Co istotne, władza rodzicielska przysługuje ojcu i matce w stopniu równym, chyba że w stosunku do jednego z współmałżonków sąd rodzinny orzekł jej zawieszenie lub ograniczenie. W skrajnych przypadkach władza rodzicielska może również zostać jednemu lub obojgu rodzicom czasowo lub na zawsze odebrana.

W praktyce zdarza się często, iż podczas sprawy rozwodowej sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, nie pozbawia jednakże praw rodzicielskich drugiego z partnerów. Tym samym separacja bądź rozwód nie są równoznaczne z utratą przez ową osobę prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej.

Reasumując, rozwiedzeni małżonkowie zachowują swoją władzę rodzicielską i to nawet wówczas, kiedy doszło do jej ograniczenia. Dopiero pozbawienie lub zawieszenie tej władzy powoduje, że dana osoba nie spełnia wymogów fiskusa i traci prawo do ulgi na dziecko.

WYSOKOŚĆ ULGI

Zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rodzicom, którzy dysponują prawem do wykonywania władzy rodzicielskiej, przysługuje odliczenie w kwocie 1112,04 zł na każde dziecko. Przy czym rozwiedzeni małżonkowie powinni sami między sobą ustalić, które z nich i w jakiej kwocie odliczy sobie ulgę. W zależności od razem powziętego postanowienia z ulgi może skorzystać tylko jeden rodzic (np. ten, który opiekuje się na co dzień dzieckiem) lub też ulga może przysługiwać obojgu rodzicom w częściach równych lub w dowolnie przyjętych proporcjach.

Niestety, bywa i tak, iż wzajemne animozje uniemożliwiają byłym małżonkom wypracowanie wspólnego stanowiska, w związku z czym obie strony pomniejszają swój podatek o całą ustawową ulgę (czyli pełne 1112,04 zł). W ten sposób łączna kwota odpisu przekracza dopuszczalny limit i naraża rodziców na kłopoty z fiskusem. Urząd skarbowy ma bowiem swoje sposoby, by sprawdzić, czy kwota ulgi nie została odliczona podwójnie (wpisanie do systemu numeru PESEL dziecka, który rodzice obowiązkowo podają w zeznaniu, pozwala na szybkie wychwycenie tego typu błędów).

Warto więc pamiętać, iż jeśli nie uda nam się z byłym współmałżonkiem dojść do porozumienia w kwestii proporcji, w jakich powinna zostać podzielona ulga, odliczmy od podatku połowę maksymalnej kwoty (czyli 556, 02 zł). Zgodnie bowiem z indywidualną interpretacją wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie, jeśli rodzice nie określili proporcji ulgi, obowiązująca staje się zasada, iż powinni ją odliczyć w częściach równych.


Tematyka

Zobacz również

Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Czy rozwód w trakcie roku podatkowego umożliwia mi rozliczenie PIT 2015 z dzieckiem?

Jeśli chodzi o wiek, zawsze możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem małoletnim, czyli takim, które nie ukończyło 18 lat. Należy jednak pamiętać, że zawarcie przez dziecko małżeństwa przed 18 rokiem życia jest równoznaczne z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Oczywiście w takiej sytuacji nie może być mowy o wspólnym zestawieniu pit 2015 z rodzicem. Z kolei bez względu na wiek dziecka, możemy się z nim wspólnie rozliczać, jeśli przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna.

Czytaj więcej

Punktualne rozliczenie roczne z Programem PITy 2015

Dla większości podatników w Polsce, którzy rozliczają się na drukach PIT-37 czy PIT-36, czyli z dochodów uzyskiwanych w pracy zawodowej albo z prowadzenia własnej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, ostatecznym terminem na rozliczenie PIT 2015 będzie dzień 30 kwietnia 2016 roku. Z kolei osoby rozliczające się na deklaracji PIT-28 z dochodów opodatkowanych ryczałtem, będą zmuszone złożyć PIT w terminie do 31 stycznia 2016 roku. Jeśli podatnik przekroczy ten termin, poniesie tego prawne i finansowe konsekwencje. Pity 2015 Program szybko i sprawnie wypełni wraz z podatnikiem właściwą deklarację PIT, a co więcej, pozwoli na jej przesłanie w trybie online do Urzędu Skarbowego. Podatnik dopełni swojego obowiązku podatkowego za darmo, ponieważ korzystanie z Pity 2015 programu nie pociąga za sobą żadnych kosztów.

Czytaj więcej

Pułapki w uldze prorodzinnej pozwoli uniknąć program do rozliczania PITów 2015

Rozliczenie podatkowe 2014 - Uwaga na pułapkę w uldze prorodzinnej! Ulga prorodzinna jest jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych. W ubiegłym roku skorzystało z niej prawie 4 miliony podatników. Nic dziwnego, można bowiem dzięki niej zyskać nawet kilka tysięcy złotych. Zmieniły się jednak nieco zasady korzystania z tego odliczenia, przez co wielu podatników może popełnić błąd wypełniając rozliczenie PIT za 2014r.

Czytaj więcej