RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozwiązanie spółki i otrzymanie środków pieniężnych przez jednego ze wspólników - jakie rozliczenie Pit?

Przy dokonywaniu rozwiązania spółki jej wspólnicy mogą uzyskać pewne środki pieniężne. Wówczas może być konieczne rozliczenie Pit wspólników przy likwidacji spółki. Na jakim druku PIT powinna być wypełniona deklaracja pit wspólnika rozwiązanej spółki? Czy zeznania PITy składa się w takim przypadku w normalnym terminie rozliczenia podatkowego?

 

Uwarunkowania prawne

Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku jest odpowiednią wykładnią przepisów dotyczących spółek prawa handlowego, w tym m.in. spółki jawnej, partnerskiej, czy komandytowej czy komandytowo-akcyjnej.  Wskazuje on, że rozwiązanie spółki jest wynikiem (art. 58 KSH):

  • Zaistnienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki,
  • Podjęcia jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników,
  • Ogłoszenia upadłości spółki,
  • Śmierci wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości,
  • Wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
  • Otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu.

Po rozwiązaniu spółki pozostaje ewentualnie jej majątek do podziału i rozdysponowania pomiędzy wspólników spółki. Majątek ten wedle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że jeśli jeden ze wspólników uzyska majątek spółki w całości, będzie on podstawą do rozliczenia podatkowego. Rozliczenie Pit będzie musiało uwzględnić dochód z tytułu uzyskania środków pieniężnych przez podatnika, z tytułu rozwiązania spółki.

Art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Środki pieniężne z rozwiązania spółki podatnik będzie musiał opodatkować według 18%  stawki podatku dochodowego, jeśli jego dochód roczny nie przekroczył kwoty 85 528 zł, a jeśli był wyższy, od nadwyżki nad tą kwotę pobierany jest podatek według 32% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychód uzyskany w związku z rozwiązaniem spółki może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bowiem podstawą opodatkowania przy skali podatkowej jest dochód podatnika.

Jak rozliczyć się  z środków pieniężnych pochodzących z rozwiązywanej spółki?

Deklaracja pit wspólnika rozwiązanej spółki musi zostać złożona na druku PIT-36, właściwym dla dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym bez pośrednictwa płatnika. W tym samym formularzu rozliczenia podatkowego ujmuje się źródła przychodów pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych, niż wymienione w ustawie.

Natomiast, otrzymane przez osobę fizyczną środki pieniężne w związku z likwidacją, a nie rozwiązaniem spółki, niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, której był wspólnikiem, nie stanowią przychodu podatkowego wspólnika i nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzieje się to dlatego, że spółki niebędące osobami prawnymi, osiągają w ciągu trwania swojej działalności zyski, które opodatkowują podatkiem dochodowym ich wspólnicy. Skoro więc już raz zyski te zostały opodatkowane, to po rozwiązaniu spółki i ponownym przekazaniu środków pieniężnych, nie będzie konieczności wprowadzania ich wartości w rozliczenie pit wspólnika.  Takie środki będą neutralne pod względem podatkowym, o ile zostały pozyskane przez spółkę w okresie jej funkcjonowania.

Tryb opodatkowania czy zwolnienia od opodatkowania środków pieniężnych powstałych po rozwiązaniu spółki i przekazanych wspólnikowi zależy od tego, czy spółka miała osobowość prawną, czy też nie.


Tematyka

Zobacz również

Uproszczone zaliczki na podatek PIT 2015 - kiedy firma wchodzi do spółki osobowej

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, to między innymi przedsiębiorcy, którzy mają możliwość rozliczania się z fiskusem na różnych zasadach. Podatek PIT 2015 mogą oni płacić w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub w formie skali podatkowej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność i opłacali dotąd podatek PIT 2015 na zasadzie podatku liniowego lub skali, mogą skorzystać z możliwości opłacania zaliczek uproszczonych.

Czytaj więcej

PITy 2015 Program rozliczy osoby, które zbyły się udziałów w spółce

Rozliczenie pit 2015 powinno uwzględniać wszystkie przychody podatnika, łącznie z tymi, które uzyskał z odpłatnego zbycia udziałów w spółce. Pity 2015 program będzie pomocny dla użytkowników, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli właśnie takie przychody. Rozliczenie udziałów w spółce musi zostać dokonane na odpowiednim drukach PITy 2015, a mianowicie na formularzu PIT-38, służącym do rozliczenia inwestycji kapitałowych. Inwestycją taką może być właśnie sprzedaż udziałów w spółce.

Czytaj więcej

Pity 2015 program rozliczy dochód ze sprzedaży udziałów w spółce. Rozliczenie pity 2015 bez tajemnic.

Rozliczenie roczne za 2015r. dla niektórych oznacza trudny i długi czas spędzony nad wystawianiem swojego formularza pit.
Nie musi być jednak tak, jak zwykle, kiedy to z ołówkiem w ręku wystawialiśmy druki, które następnie trafiały do fiskusa. Obecnie istnieją inne rozwiązania, które pozwalają na uniknięcie tego typu problematycznych sytuacji. Jednym z nich jest bez wątpienia niezwykle pomocy darmowy program pit 2015, który jest aplikacją komputerową, przeznaczoną dla każdego podatnika, który chce uniknąć monotonnego i żmudnego wystawiania swoich formularzy. Program można bezpłatnie pobrać z portali i korzystać z niego bez żadnych ograniczeń. Program przyda się nie tylko tym osobom, które rozliczają swoje dochody z popularnych form zatrudnienia, na przykład umowy o pracę czy też zlecenie, ale również podatnikom, którzy osiągają zyski na rynkach kapitałowych. Dla nich także przeznaczony jest program do rozliczenia pit, dzięki któremu unikną wszystkich kłopotów związanych z wystawianiem bezbłędnych druków dla fiskusa.

Czytaj więcej