RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie w pit 2015 program a rodzic samotnie wychowujący dziecko?

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo złożyć  rozliczenia roczne za 2015 rok wspólne z dzieckiem, taką możliwość daje również  program do rozliczania PIT. Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumie się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli jest on osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a wychowującą dziecko. A zatem do kręgu osób samotnie wychowujących dziecko zaliczyć należy: pannę, kawalera, osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca, osobę w stosunku do której orzeczone separację, a także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

 

Osoba samotnie wychowująca dzieci będzie uprawniona złożyć rozliczenie podatkowe pit wspólne z dzieckiem, jeżeli na jej wychowaniu jest:

  • dziecko małoletnie - czyli do osiągnięcia pełnoletniości, a zatem do ukończenia 18 roku życia, bądź wyjątkowo w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat i zawarła związek małżeński. Uzyskanie w trakcie roku podatkowego pełnoletniości przez dziecko nie powoduje utraty przez osobę samotnie wychowującą dziecko prawa do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem;
  • dziecko uczące się jeśli dziecko nie ukończyło 25. roku życia.

Możliwość wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem jest wyłączona w przypadku gdy rodzic lub dziecko uzyskują przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym.
W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci podatek oblicza się w taki sposób, że dochód obliczony według zasad ogólnych, powiększony o ewentualne dochody małoletnich dzieci, dzieli się na pół, a następnie podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od tak uzyskanej połowy dochodu.

Rozliczenia roczne pity wspólnie z dzieckiem możliwe są tylko na wniosek złożony na formularzu w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.  Jeśli rozliczenie zostanie złożone po terminie, wówczas automatycznie traci się prawo do wspólnego rozliczania.


Tematyka

Zobacz również

Czym dokładnie jest status samotnego rodzica i jakie preferencje podatkowe zapewnia?

Samotni rodzice muszą podołać obowiązkowi wychowania i utrzymania dziecka lub dzieci bez pomocy drugiej osoby. Z założenia, status samotnego rodzica właśnie na tym polega, że rodzic sam pracuje i utrzymuje dziecko z  własnych dochodów, bez wsparcia drugiego rodzica lub partnera czy partnerki. Dla takich podatników fiskus przygotował określone preferencje podatkowe. Rozliczenie roczne samotnych rodziców może być złożone na preferencyjnych warunkach, jako zestawienie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko. Pity składane w taki sposób pozwalają na zoptymalizowanie wysokość opłacanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego. Jak w przepisach podatkowych definiowany jest status samotnego rodzica?

Czytaj więcej

PIT 2015 samotnego rodzica - elektroniczny

Samotne wychowywanie dziecka jest okolicznością pozwalającą na skorzystanie z preferencji w opodatkowaniu podatnika i jego źródeł przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie PIT rodzica, który samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica czy partnera lub partnerki, składane jest wspólnie z dzieckiem, dzięki czemu podatek należny fiskusowi może zostać skutecznie obniżony. PIT 2015 samotnego rodzica można złożyć tylko wówczas, gdy podatnik spełni wszelkie warunki dla takiego preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Czy elektroniczne PITy samotnych rodziców również mogą być składane na szczególnie korzystnych dla podatników warunkach? Czy rozliczenie przez Internet likwiduje taką możliwość?

Czytaj więcej

Czy fiskus może odebrać preferencje samotnym rodzicom - PITy 2015 Program do preferencyjnych rozliczeń

Osoba, która wychowuje dziecko samotnie, może w swoim rozliczeniu rocznym 2015 określić podatek w podwójnej wysokości, liczony od połowy dochodów. Taki preferencyjny sposób rozliczania z fiskusem to możliwość sporych oszczędności, więc samotni rodzice chętnie z niego korzystają. Prawo do preferencji, to spory przywilej, ale okazuje się, że są sytuacje, w których osoba samotnie wychowująca dziecko może tę preferencję stracić. Stanie się tak w sytuacji, gdy dziecko samotnego rodzica osiągnie w danym roku podatkowym dochód przekraczający 3089 zł. Gdy zarobki dziecka będą wyższe ponad ten limit, rodzic nie skorzysta już z preferencji w swoim rozliczeniu rocznym 2015. Utrata preferencji jest także możliwa w sytuacji, gdy rodzic faktycznie nie wychowuje dziecka sam, a wspólnie z partnerem, który nie jest ojcem biologicznym dziecka. Podobnie jeżeli dziecko w danym roku podatkowym zmieni stan cywilny, to nawet gdy pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica, rodzic ten, składając rozliczenie roczne 2015, nie może wykorzystać preferencyjnych zasadach i musi zapłacić podatek PIT 2015 w pełnej wysokości.

Czytaj więcej