RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie roczne PIT-u 2015 emeryta i rencisty w PITy 2015 program

Emeryci i renciści oraz ich Rozliczenie podatkowe2015 w programie do rozliczeń PIT. W jaki sposób emeryci i renciści mogą złożyć rozliczenie podatku uwzględniające ich dochody? Do takiego rozliczenia zobowiązane są instytucje, które wypłacają podatnikowi emeryturę lub rentę (czyli np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Jednak emeryt lub rencista może zawsze sam złożyć PIT za 2015 rok, jeśli chciałby skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.

 

Organy rentowe, takie jak ZUS, są obowiązane pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych. Emeryt otrzymuje od ZUS emeryturę (pomniejszoną o zaliczki na podatek dochodowy), która stanowi jego dochód. W roli płatnika występuje organ rentowy, który w ciągu roku odprowadza zaliczki na podatek. Natomiast po upływie roku podatkowego organy rentowe są obowiązane w terminie do końca lutego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku PIT-40A podatnikom uzyskującym dochód z wyżej wspomnianych tytułów (między innymi z emerytury) oraz Urzędowi Skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Rozliczenie pit emeryta lub rencisty przez organ rentowy będą możliwe tylko wtedy, gdy podatnik wskaże w oświadczeniu, że poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego, nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, nie korzysta z odliczeń, nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka oraz nie korzysta z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Może Cię zainteresować również kiedy opłaca się zrobić rozliczenie wspólne pit z małżonkiem.

Mimo tego, iż rencista lub emeryt otrzymał od ZUS formularz PIT-40A, ma on nadal możliwość samodzielnego rozliczenia PIT. Sytuacja taka może powstać, gdy rencista lub emeryt będzie chciał rozliczyć w zeznaniu ulgi podatkowe, do których ma prawo i spełnia wszystkie warunki, aby z nich skorzystać, np. ulgę internetową. W takim przypadku kwoty do rozliczenia na rocznym zeznaniu PIT-37 przyjmuje on z formularza PIT-40A oraz składa wraz z PIT-37 załącznik PIT-O, w którym wykazuje kwotę ulgi. Kwotę tej ulgi wraz z danymi z PIT-40A powinien wyszczególnić w zeznaniu rocznym PIT-37. Z pewnością wszystkie te formalności wypełnisz szybciej i prościej z pomocą programu do rozliczeń pit - taki program znacznie ułatwi Ci wypełnienie PITu. Taki program możesz pobrać za darmo z naszej strony internetowej.

W przypadku gdy przez część roku podatnik jest zatrudniony, a przez pozostałą część roku, po przejściu na emeryturę lub rentę, pobiera świadczenia emerytalne lub rentowe, ZUS wystawia podatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń informację PIT-11A. Podatnik natomiast powinien też otrzymać od zakładu pracy informację PIT-11, w której pracodawca wykazuje dochody wypłacone w czasie trwania zatrudnienia i pobrane zaliczki na podatek. Emeryt lub rencista na podstawie tych informacji, tj. od pracodawcy PIT-11 oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PIT-11A, powinien wypełnić pit na druku PIT-37, w którym dokona ostatecznego rozliczenia pitu rocznego za 2015 rok.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczenie przez Internet - PIT jako eDeklaracja rozwiązaniem dla nowoczesnych podatników

Jeszcze kilka lat temu rozliczanie się przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, było mało popularne wśród podatników. Taka sytuacja była spowodowana przede wszystkim tym, że rozliczenie PIT jako eDeklaracja wymagało posłużenia się przez podatnika elektronicznym podpisem kwalifikowanym, z ważnym certyfikatem. Wyrobienie takiego podpisu pociągało zaś za sobą dodatkowe koszty. Dlatego też tylko nieliczne osoby, głównie przedsiębiorcy, posiadały taki podpis i korzystały z możliwości rozliczania się z fiskusem przez Internet. Dziś rozliczenie pit przez Internet jest zdecydowanie bardziej popularne, bowiem w ogóle nie trzeba go podpisywać. Pole na podpis podatnika pozostaje puste, a weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się na podstawie kwoty przychodu, jaką podatnik wpisuje podczas przesyłania pocztą elektroniczną eDeklaracji podatkowej do fiskusa. Chodzi tu o kwotę przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli jest ona zgodna z rzeczywiście złożonym zeznaniem rocznym, eDeklaracja podatkowa zostanie złożona jak najbardziej skutecznie.

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe roczne - PIT leśniczego

Leśniczych zatrudniają najczęściej Lasy Państwowe. Możliwe jest również zatrudnienie w lasach prywatnych, które jednak nie są zbyt liczne (zdarza się natomiast, że leśnik zatrudniony przez Lasy Państwowe obsługuje również, w oparciu o odpowiednią umowę, również lasy prywatne). Niekiedy też osoby posiadające wymagane uprawnienia, zakładają zespól usługowy pracujący na rzecz leśnictwa. Wydaje się, że jeśli chodzi o roczne rozliczenie podatkowe, mogą tu wchodzić w grę: PIT-37 lub PIT-36.

Czytaj więcej

Rozliczenie renty lub emerytury z KRUS w darmowym PIT 2015 Program

Do końca lutego 2016 r. KRUS przekaże wszystkim pobierającym z Kasy emeryturę lub rentę formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego). W minionym roku KRUS, zgodnie z przepisami, potrącał zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18 proc. dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

Czytaj więcej