PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Rozliczenie podatkowe w PIT 2015 program a zapłata podatku w późniejszym terminie ?

Z Twojego rozliczenia podatkowego za 2014 rok podatnika okazało się, że konieczna jest dopłata podatku?
Czy należy ją uiścić jednocześnie ze złożeniem zeznania w urzędzie skarbowym? A może złożyć rozliczenie PIT za 2014r. w styczniu, a podatek wpłacić na konto urzędu skarbowego dopiero 30 kwietnia? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzięc w poniższym artykule.

 

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie ma obowiązku jednoczesnego wykonania obu czynności, tzn. złożenia rozliczenia rocznego za ubiegły rok i zapłaty podatku. Czyli można to zrobić w różnych terminach. Należy jedynie pamiętać, aby zarówno z jednym jak i drugim obowiązkiem zdążyć przed końcem kwietnia.

Równie ważne jest to, że podatek wynikający z wypełnionego w pit-a trzeba uregulować bez względu na jego wysokość. Nie można czuć się zwolnionym z tego obowiązku, nawet jeśli do zapłaty jest kilka czy kilkanaście złotych. Choć prawdą jest, że niezapłacenie "groszowego" podatku nie zawsze musi skutkować interwencjami urzędników skarbowych i wezwaniem do zapłaty. Po prostu niekoniecznie muszą być zainteresowani wyegzekwowaniem należnego podatku. Zresztą, zgodnie z Ordynacją podatkową, urząd skarbowy może z własnej inicjatywy umorzyć niewielki dług. Będzie to możliwe, jeśli kwota zaległości podatkowej nie przekroczy pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie jest to 44 zł). Tutaj możesz przeczytać cały tekst: Ordynacja podatkowa.

Natomiast jeśli już wpłacamy podatek wyliczony np. w  programie do rozliczeń PIT za 2014r., warto zadbać o to, by na dowodzie zapłaty lub na przelewie były wystarczające dane identyfikujące podatnika (imię, nazwisko, adres, NIP, i wskazanie z którego wynika podatek do zapłaty - np. PIT-37 za 2014 rok).

Warto również wiedzieć, że zgodnie z art. 60 ordynacji podatkowej za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

- przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;

- w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

wpłata podatku z PITy 2012 programW przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub instytucji kredytowej niemających siedziby lub oddziału na terytorium Polski - za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia tego rachunku, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w terminie 5 kolejnych dni roboczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego. Pozatym jeśli już postarałeś się wypełnić swój pit w programie to warto również zapłacić obliczony podatek 2014 w terminie.

Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie. Zlecenie to powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym NIP oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty. Niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.