RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie PIT dorabiającego emeryta

Emeryt uzyskuje świadczenie emerytalne albo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Emerytura podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy w takim wypadku jest ZUS lub KRUS. W rzeczywistości emeryt nie musi składać samodzielnie rozliczenie PIT, pomimo faktu obłożenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń emerytalnych. Pity emerytów wypełniają bowiem sami płatnicy. Takie rozliczenie roczne jest ważne i poprawnie złożone do Urzędu Skarbowego, jeśli emeryt w danym roku podatkowym nie uzyskiwał żadnych dodatkowych dochodów, np. z pracy zawodowej lub z  prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli emeryt uzyskując świadczenie emerytalne dorabiał do emerytury, będzie musiał sam rozliczyć się z fiskusem w ramach odpowiedniego rozliczenia podatkowego. Na jakich drukach pity emerytów powinny być składane w Urzędach Skarbowych?

 

Prawo do pracy na emeryturze

Polskie prawo nie ogranicza emerytów w podejmowaniu aktywności zawodowej na emeryturze. Część emerytów pracuje, aby dorobić do zbyt niskich świadczeń. Nie trzeba pracować w tzw. szarej strefie, aby nie stracić świadczenia emerytalnego. ZUS nie odbierze prawa do emerytury seniorom. Mogą więc spokojnie dorabiać, pamiętając, że dodatkowy zarobek będzie podlegał rozliczeniu rocznemu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ważne jest jednak, aby przy podejmowaniu pracy emeryt zadbał o to, aby nie przekroczył kwoty dodatkowego przychodu określaną przez ZUS, która powoduje ograniczenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalnego. Prawo do emerytury senior zachowa w całości, jeśli dodatkowe przychody nie przekroczą progu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli próg ten zostanie przekroczony, ZUS zmniejszy świadczenie. Jeśli zaś dodatkowe przychody emeryta będą wyższe niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wówczas ZUS zawiesi wypłatę emerytury.

Rozliczenie podatkowe emeryta

Świadczenia emerytalne są objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tym względzie zastosowanie znajduje opodatkowanie względem skali podatkowej – 18 i 32%. Emeryt nie musi samodzielnie rozliczać się z fiskusem, a przenieść tą odpowiedzialność na świadczeniodawcę. ZUS zobowiązany jest do przesłania między innymi emerytom egzemplarza informacji podatkowej PIT-40A. Taka informacja zostanie uznana za rozliczenie roczne pit emeryta, jeśli on sam nie złoży fiskusowi rozliczenia podatkowego. Ma do tego prawo, a niekiedy nawet obowiązek, jeśli w danym roku podatkowym podatnik będzie chciał skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, albo zarobkował dodatkowo pobierając emeryturę.

Jeśli emeryt chce sam rozliczyć swój formularz podatkowy z fiskusem, musi składać roczne PITY na drukach PIT-36 lub PIT-37. Należy powiedzieć, że Pit emeryta wypełniany jest na podstawie informacji podatkowej przekazywanej mu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest płatnikiem podatku dochodowego względem emeryta. Emeryt musi sam rozliczyć się z fiskusem, jeśli obok świadczenia emerytalnego z ZUS uzyskuje również inny dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli dodatkowy dochód pozyskiwany był za pośrednictwem płatnika, emeryt złoży deklarację roczną PIT na druku PIT-37, zaś jeśli dochód był pozyskiwany samodzielnie i opodatkowany skalą podatkową, będzie to rozliczenie na druku PIT-36. Oba druki PIT powinny trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania emeryta w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz z niezbędnymi załącznikami. Samodzielne rozliczenie roczne pit emeryta stwarza możliwość dokonania wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem, albo też do zastosowania ulg podatkowych. Między innymi mogą to być ulgi:

  • Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki, z której korzystają osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osoby bliskie posiadające orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego ze stopnia niepełnosprawności,
  • Ulga na darowiznę,
  • Ulga na Internet, pozwalającej na odliczenie 760 zł od dochodu podatnika,
  • Ulga odsetkowa, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów mieszkaniowych,
  • Ulga prorodzinna, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  • Ulga z tytułu krwiodawstwa.

Emeryt będzie mógł w ramach PIT-36 lub PIT-37 skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł, co pozwoli na obniżenie podatku należnego fiskusowi. Będzie też mógł wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego, której zechce przekazać 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych.  W niektórych przypadkach nawet jeśli emeryt nie uzyskuje dodatkowych dochodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osobne, własne rozliczenie podatkowe może być dla niego bardzo opłacalne, jeśli korzysta z ulg, odliczeń czy preferencji podatkowych.


Tematyka

Zobacz również

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego z korzystną ulgą - podatek z Programem PITy 2015

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego pozwalają oszczędzać na przyszłą emeryturę. Dzięki regularnemu odprowadzaniu na nie swoich składek, dana osoba może liczyć na dodatkowe świadczenie emerytalne na starość. Jeszcze jedną korzyścią wiążącą się z założeniem własnego IKZE, jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z tego tytułu. Program Pity 2015 pomoże podatnikowi w ujęciu takiej ulgi w deklaracji, jaką jest PIT2015.

Czytaj więcej

Rozliczenie renty lub emerytury z KRUS w darmowym PIT 2015 Program

Do końca lutego 2016 r. KRUS przekaże wszystkim pobierającym z Kasy emeryturę lub rentę formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego). W minionym roku KRUS, zgodnie z przepisami, potrącał zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18 proc. dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne PIT-u 2015 emeryta i rencisty w PITy 2015 program

Emeryci i renciści oraz ich Rozliczenie podatkowe2015 w programie do rozliczeń PIT. W jaki sposób emeryci i renciści mogą złożyć rozliczenie podatku uwzględniające ich dochody? Do takiego rozliczenia zobowiązane są instytucje, które wypłacają podatnikowi emeryturę lub rentę (czyli np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Jednak emeryt lub rencista może zawsze sam złożyć PIT za 2015 rok, jeśli chciałby skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.

Czytaj więcej