RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Program Pity 2015 rozlicza ulgę mieszkaniową nabytą na zasadach darowizny

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn znajduje zastosowanie w przypadku budynków, lokali stanowiących odrębną własność lub udziałów w prawie albo współwłasności budynku lub lokalu. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy na przykład spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego. Rozliczenie pit 2015 powinno ujmować ulgę mieszkaniową nabytą w drodze darowizny, odrębnie od pozostałych zwolnień podatkowych. Pity 2015 mogą na przykład uwzględniać pełną kwotę wolną od podatku przy darowiznach, a jednocześnie wartość nieruchomości, gdy podatnik korzysta z tego tytułu z ulgi mieszkaniowej.

 

Kiedy można skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Do podstawy opodatkowania podatnik nie będzie musiał wliczyć wartości nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny, ale wyłącznie do wielkości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Nabycie praw do nieruchomości może nastąpić przy tym w drodze:

  • Zapisu zwykłego,
  • Zapisu windykacyjnego,
  • Dalszego zapisu lub polecenia testamentowego.

Aby istniała możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej nabytej na zasadach darowizny i spadku, osoba przekazująca nieruchomość lub prawa do niej, musi być zaliczana do I lub II grupy podatkowej w stosunku do podatnika. W rozliczeniu ulgi mieszkaniowej w takim przypadku niewątpliwie pomoże PITy 2015 Program.

Zwolnienie z opłacania podatku od nieruchomości dziedziczonej nie trzeba opłacać przy osobach zaliczanych do III grupy podatkowej, jeśli osoby dziedziczące sprawowały opiekę nad wymagającym niej spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

Ujęcie ulgi mieszkaniowej

Jeśli ulga mieszkaniowa nabyta została przez podatnika na zasadach spadku i darowizny, wówczas powinna ona znaleźć swe odzwierciedlenie w rozliczeniu rocznym. Pity 2015 program pomoże wybrać właściwą w tym celu deklarację SD-3. Wymienia się w niej dziedziczoną nieruchomość lub inne prawa nabyte w ten sam sposób. Zakres korzystania z ulgi mieszkaniowej wyznaczany jest przez organ podatkowy w drodze decyzji.

Brak prawa do ulgi mieszkaniowej

Jeśli darowizna lub spadek dotyczyły gruntów pod nieruchomością, wówczas podatnik z tego tytułu nie będzie miał prawa do zastosowania ulgi mieszkaniowej.

Z ulgi mieszkaniowej nie skorzysta podatnik nie posiadający obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Niemożliwe będzie jej wykorzystanie w praktyce także wtedy, gdy nabywca nieruchomości będzie właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – bądź, będąc nim, przeniesie własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.


Tematyka

Zobacz również

Czy darowizna przekazana przeze mnie na dom dziecka bez statusu OPP uprawnia mnie do ulgi w PIT 2015

Podatnik może w ramach swojej rocznej deklaracji podatkowej przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Czy jednak taki status niezbędny jest w przypadku przekazywania darowizn przez podatnika i korzystania z odpowiedniej ulgi? Czy rozliczenie pit 2015 polskiego podatnika, który przekazał darowiznę na rzecz domu dziecka nieposiadającego statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), będzie mogło uwzględnić ulgę na darowiznę? Czy ulga podatkowa będzie wówczas wykorzystana poprawnie? Odpowiada na to PITy 2015 Program.

Czytaj więcej

Czy darowiznę wolną od podatku muszę zgłosić w US? Rady w PITy 2015 Programie

Darowizną nazywamy nieodpłatne przekazanie swojego majątku innym. Nie ma znaczenia, czy darowizna ma formę pieniężną, czy też inną – materialną. Obdarowany darowizną nie musi płacić od niej żadnego podatku tylko wówczas, jeżeli otrzymał ją od osoby zaliczanej do tzw. grupy zerowej. Do zerowej grupy podatkowej należą: wstępni – czyli rodzice, zstępni – czyli dzieci, mąż, żona, rodzeństwo, pasierb, ojczym oraz macocha. Zwolnienie takie jest całkowite, co oznacza, że cała otrzymana kwota jest zwolniona od podatku od darowizny. Jest ono także nielimitowane, dzięki czemu kwota darowizny (lub wartość jej przedmiotu) nie jest w żaden sposób ograniczona. Jeżeli rodzice przekazują darowiznę zamężnym dzieciom, połowa wartości darowizny, przypadająca np. na córkę, nie zostanie opodatkowana, jednak połowa przypadająca na zięcia będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu. Aby tego uniknąć, należy wyraźnie zaznaczyć, że całość kwoty darowizny (lub cała jej wartość) zostaje przekazana na córkę. Obdarowany darowizną ma obowiązek w ciągu sześciu miesięcy zgłosić ją w urzędzie skarbowym za pomocą oświadczenia SD-Z2.

Czytaj więcej