RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Program PIT 2015 a podatek od odszkodowania za zwolnienie z pracy

Wiele osób ma problem z poprawnym wskazaniem, które dochody obowiązkowo podlegają opodatkowaniu, a które są z tego wymogu przez ustawodawcę całkowicie lub częściowo zwolnione. Do dochodów, który często rodzą tego typu wątpliwości, zaliczamy między innymi odszkodowania za zwolnienie z pracy. W ich przypadku obowiązują bowiem dość zawiłe przepisy, określające, w jakich sytuacjach podatnik ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego, a w jakich, niestety, zapłacić go musi. Aby sprawdzić, czy przyznana nam kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu, warto wykorzystać program PIT 2015. Aplikacja - dzięki rozbudowanej bazie danych - ułatwi nam rozliczenie pit 2015 również wówczas, gdy okaże się, że uzyskane przez nas odszkodowanie mimo wszystko powinno zostać objęte podatkiem dochodowym. Przejdźmy jednak do meritum zagadnienia i spróbujmy wyjaśnić, jakie rodzaje odszkodowań korzystają ze zwolnienia od podatku (innymi słowy - jakich odszkodowań nie musimy wykazywać w pit 2015).

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT odszkodowanie za zwolnienie z pracy korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego tylko wówczas, jeżeli jego wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Natomiast do odszkodowań, które nie podlegają zwolnieniu zaliczamy:

  • odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe,
  • określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  • odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak więc widać, istnieje dość pokaźna grupa wykluczeń, zmuszająca podatników do uwzględnienia odszkodowania w składanej w Urzędzie Skarbowym deklaracji podatkowej. Na przykład, pity 2015 będą musiały wypełnić osoby, które uzyskały odszkodowanie w wyniku ugody pozasądowej lub którym pracodawca wypłacił odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Reasumując, należy stwierdzić, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wolne od podatku dochodowego uznaje się jedynie te odszkodowania, które zostały wypłacone z tytułu niezgodnego z Kodeksem pracy rozwiązania umowy o pracę i zostały przyznane podatnikowi w wyniku ugody sądowej. Jeśli więc:

  • zostaliśmy przez pracodawcę zwolnieni z wyraźnym naruszeniem przepisów zawartych w Kodeksie pracy,
  • dochodziliśmy swoich praw na drodze sądowej,
  • sąd zasądził od pracodawcy odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę lub zawarliśmy z pracodawcą sądową ugodę,

Od uzyskanej kwoty odszkodowania nie musimy odprowadzać podatku.

Jak więc widać, odszkodowanie za zwolnienie z pracy jest w niektórych przypadkach traktowane przez fiskusa jako dochód podatnika, w innych - bywa z obowiązku podatkowego całkowicie zwolnione. Dlatego - aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym - wykorzystajmy program PIT 2015. Program ten nie tylko ułatwi nam wybór adekwatnego w naszej sytuacji formularza, lecz również wykona za nas wszystkie obliczenia oraz skoryguje ewentualne błędy. Ponadto, wypełnione w programie pity 2015 będziemy mogli przesyłać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.


Tematyka

Zobacz również

Nie wszystkie odszkodowania są zwolnione od podatku

Istnieje wiele rozmaitych czynników, które mogą doprowadzić do wypłaty odszkodowania - np. wypadek przy pracy, niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku służbowego, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu, bezumowne zajmowanie lokalu. W efekcie odszkodowanie za poniesioną szkodę może wynikać z różnych przepisów prawnych, np. Kodeksu pracy, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co do zasady, odszkodowanie stanowi rekompensatę poniesionej szkody i jako takie nie powinno być opodatkowane, jako że nie powoduje wzbogacenia poszkodowanego. Jednak ustawodawca wprowadził pewne wyjątki, stanowiące odstępstwo od tej reguły. Warto je poznać, gdyż skorzystanie z nieprzysługującego nam zwolnienia może zostać zakwestionowane przez organa podatkowe.

Czytaj więcej

W pity 2015 program możesz rozliczyć odszkodowania obciążone podatkiem.

Rozliczenie roczne za 2015r. zbliża się wielkimi krokami. Zazwyczaj sprawia ono podatnikom wiele problemów, dlatego najlepiej rozliczenie pit wykonać przy pomocy program komputerowego. Jeżeli musimy w swoim rozliczeniu uwzględnić odszkodowanie, tym bardziej przyda nam się taki darmowy program, gdyż możemy w nim obliczyć wysokość należnego podatku, przy użyciu kreatora zeznania – odpowiadając na pytania, i nie musimy się męczyć próbując zrozumieć, co należy wpisać w poszczególne rubryki formularza. Zanim przystąpimy do rozliczania odszkodowania bądź zadośćuczynienia, powinniśmy zapoznać się z regulacjami dotyczącymi opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynień. Zanim omówimy przepisy prawne określające, kiedy zadośćuczynienie bądź odszkodowanie, podlegają opodatkowaniu, konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „zadośćuczynienie” oraz „odszkodowanie”.

Czytaj więcej