RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Poprawne wprowadzenie źródeł przychodów w formularzu programu PITy 2015

Jakie dochody trzeba wpisać w rozliczenie roczne pitu z 2015 roku? Każdy podatnik, który w poprzednim roku podatkowym zarobił choć złotówkę, będzie musiał wykazać ten zarobek w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, będą mu grozić skarbowe sankcje karne. Jeżeli zatem podatnik pracuje na etacie u jednego pracodawcy, a dorabia po godzinach u drugiego, musi rozliczyć się z fiskusem z obydwu tych źródeł dochodów. Podobnie jak np. studenci, którzy pracują dorywczo w kilku miejscach na umowy zlecenia czy umowy o dzieło – oni również są zobligowani do rozliczenia dochodów uzyskanych od wszystkich pracodawców.

 

program Od tego, z jakiego źródła będą pochodziły zarobione pieniądze, zależy rodzaj formularza, jaki trzeba będzie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym. Rozliczenie warto zatem zacząć od zaklasyfikowania uzyskanych w roku podatkowym dochodów do odpowiedniego źródła. Na przykład PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytur, rent, stypendiów, umów zlecenia, czy zasiłków z ubezpieczenia społecznego. PIT-38 z kolei będą wypełniać osoby, które uzyskały przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub z udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Czasem więc złożenie jednego zeznania nie będzie wystarczające. Jeśli bowiem podatnik w roku podatkowym osiągnął np. dochód z umowy o pracę a także zarobił na sprzedaży papierów wartościowych, do urzędu skarbowego będzie musiał złożyć dwie deklaracje: PIT-37 i PIT-38.

Na początku wspomnieliśmy o tym, że od każdej zarobionej złotówki powinniśmy odprowadzić podatek. Jest jednak dobra wiadomość dla tych, którzy tych złotówek zarobili niewiele. Jeśli okaże się, że roczne dochody podatnika nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, która w tym roku wynosi 3091 zł, podatnik co prawda będzie musiał złożyć swój pit za ubiegły rok, ale oczywiście podatek w takim zeznaniu wyniesie 0 zł. Odprowadzone zatem od takiego dochodu zaliczki na PIT zostaną podatnikowi zwrócone, jako nadpłata podatku.

Podsumowując: zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów, które należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; działalność wykonywana osobiście; pozarolnicza działalność gospodarcza; działy specjalne produkcji rolnej; nieruchomości lub ich części; najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; kapitały pieniężne i prawa majątkowe; zbycie nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami.

Przychody uzyskane z każdego z tych źródeł podlegają opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu podatkowym. Warto o tym pamiętać, bo gdy urząd skarbowy wykaże, że podatnik zataił uzyskane w roku podatkowym przychody, będzie mógł nałożyć na podatnika 75-proc. podatek oraz sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

Rozliczenia podatkowe pit mogą jednak okazać się kłopotliwe, jeśli dochody podatnika pochodziły z kilku źródeł. Przepisując poszczególne kwoty z formularzy otrzymanych od pracodawców do naszego formularza PIT łatwo o pomyłkę. Znacznym ułatwieniem w tej sytuacji będzie program do rozliczania pitów 2015 - oddzielne tabelki przypisane poszczególnym źródłom dochodów pozwolą nam lepiej kontrolować wpisywanie danych oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości z tym związane. Taki program do rozliczenia pitów można pobrać z naszej strony.


Tematyka

Zobacz również

Czy w 2016 czekają nas nowe druki Pity?

Polscy podatnicy posiadający status polskiego rezydenta podatkowego rozliczają wszystkie swoje przychody lub dochody, które pozyskali w poprzednim roku podatkowym, na drukach PIT w rodzimym Urzędzie Skarbowym. Rozliczenie roczne powinno być złożone na odpowiednim względem obowiązującej metody opodatkowania formularzu PIT. Czy w 2016 roku będą obowiązywały nowe druki Pity? Czy ubiegłoroczne formularze PIT nadal są właściwe dla deklaracji rocznych podatników?

Czytaj więcej

Błędy w pit 2015 z winy biura rachunkowego

Z obawy przed niepoprawnym wyliczeniem kwoty podatku należnego wiele osób rezygnuje z samodzielnego wypełniania deklaracji podatkowej i zwraca się o pomoc do profesjonalistów, na co dzień zajmujących się tematyką podatkową. Przypomnijmy, iż od 2005 roku usługę polegającą na rozliczaniu PIT dla osób fizycznych mogą świadczyć zarówno doradcy podatkowi, jak i biura rachunkowe. Niekiedy zdarza się jednak, iż pomoc fachowca w rzeczywistości okazuje się pomocą iluzoryczną, gdyż wykonane przez niego rozliczenie zawiera poważne błędy merytoryczne. Warto więc wiedzieć, czy - i w jakim zakresie - biuro rachunkowe odpowiada za szkody poniesione na skutek niewłaściwego wypełnienia deklaracji podatkowej, a także, jak się przed takimi błędami uchronić. 

Czytaj więcej