RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

 

Skala podatkowa czy ryczałt?

Istnieją dwie metody opodatkowania dochodów pochodzących z wynajmowanej nieruchomości. Wynajem nieruchomości może zostać opodatkowany

  • Dwustopniową, progresywną skalą podatkową - 18 i 32%,
  • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

To od podatników zależy, w jaki sposób opodatkują dochody z najmu prywatnego, choć wybór ryczałtowej formy rozliczenia musi być zgłoszony do Urzędu Skarbowego w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego, w którym przychody te będą uzyskiwane. Informacja taka musi być złożona w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku automatycznie dochody będą opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Takie same możliwości opodatkowania najmu prywatnego ma małżeństwo, które wspólnie wynajmuje nieruchomość, wchodzącą w skład majątku wspólnego małżonków. Wybierając skalę podatkową podatnicy biorą na siebie odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania, bowiem na jej podstawie będą rozliczali się z Urzędem Skarbowym. Muszą też odprowadzać do fiskusa podatek dochodowy z tytułu uzyskiwanych dochodów, bowiem to dochód jest podstawą opodatkowania podatkiem PIT w przypadku skali podatkowej.

Z kolei, podatnicy, którzy chcą opodatkować przychody z tytułu najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie muszą ewidencjonować kosztów podatkowych, ale dla nich podstawą rozliczenia jest przychód z tytułu wynajmu nieruchomości.

Jeśli małżonkowie uzyskują dochody z najmu wspólnie i opodatkowane są one na zasadach ogólnych, można je rozliczyć na wspólnym rozliczeniu podatkowym. W przeciwnym razie konieczne będzie rozliczenie tych dochodów na formularzach PIT-28 składanych przez małżonków oddzielnie względem siebie.

Wspólnie czy oddzielnie - rozliczenie najmu nieruchomości przez małżonków

Małżonkowie wynajmujący mieszkanie należące do ich majątku wspólnego mogą wybrać, czy będą rozliczać się z podatku od nieruchomości oboje, po połowie, zgodnie z udziałem w nieruchomości, czy też jedno z nich weźmie na siebie obowiązek rozliczenia podatku od wynajmowanej nieruchomości. Warunkiem opłacania podatku przez jednego z małżonków jest złożenie do Urzędu Skarbowego oświadczenia podpisanego przez małżonków. Takie oświadczenie powinno trafić na ręce fiskusa w terminie do 20 stycznia lub w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu w razie rozpoczęcia najmu w trakcie roku, o ile małżonkowie opłacają podatek na zasadach ryczałtu, albo 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano pierwszy w roku przychód z najmu, gdy podatek płacony jest według skali.

Małżonkowie mogą odprowadzić podatek od najmu we wspólnym rozliczeniu podatkowym. Rozliczenie pit małżonków może być złożone jedynie na druku PIT-37 lub PIT-36, co oznacza, że będzie ono możliwe, o ile podatnicy opodatkują wynajem nieruchomości małżonków na zasadach ogólnych według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. W takim przypadku wynajem będzie opodatkowany według stawki 18 lub 32% i podatnicy będą mogli opodatkować dochody z tego tytułu we wspólnym rozliczeniu rocznym. Aby było możliwe konieczne jest pozostawanie w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy. Pomiędzy małżonkami musi też istnieć wspólność majątkowa małżeńska, która zawiązywana jest z chwilą wstąpienia w związek małżeński. Wspólność majątkowa przerywana jest przez separację, rozwód lub zawarcie notarialnej rozdzielności majątkowej, czyli tzw. intercyzy.  Dlatego też nieruchomość będąca własnością małżeństwa, wchodząca w skład ich majątku wspólnego, może być podstawą zaliczenia dochodów pozyskiwanych z niej we wspólnej deklaracji rocznej.

Rozliczenie PIT-36 wypełnione na imiona obojga współmałżonków musi trafić do właściwego względem ich miejsca zamieszkania w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz z niezbędnymi załącznikami. Każdy z podatników wypełniających takie rozliczenie może samodzielnie skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń podatkowych oraz z kwoty wolnej od podatku. 


Tematyka

Zobacz również

Nie wiem, w jakiej formie rozliczyć się z najmu, czyli pytania o korzystne zestawienia PITy

Czerpanie korzyści finansowych z tytułu wynajmowania nieruchomości mieszkalnej lub innej, rodzi po stronie wynajmującego, właściciela np. mieszkania, obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Konieczne będzie w tym względzie złożenie zestawienia PITy. Problem w tym, że rozliczenie roczne może być w takim wypadku składane na druku PIT-36 lub PIT-28. Oznacza to, że dochody z najmu mogą być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Który sposób będzie korzystniejszy dla podatnika i z czym wybór takiego opodatkowania będzie się wiązał? Opodatkowanie dochodów z najmu ryczałtem upraszcza księgowość podatnika, ale nie umożliwia m.in. dokonania wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem czy odliczenia od kwoty przychodów, kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym. Które rozliczenie PIT będzie więc korzystniejsze dla samego wynajmującego?

Czytaj więcej

Mój podatek roczny Pit 2015, gdy sprzedałem nieruchomość w roku 2015

Sprzedaż nieruchomości przez podatnika zwykle wiąże się z koniecznością opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie roczne 2015 będzie musiało wykazywać przychód ze zbycia nieruchomości, jeśli odpłatna jej sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Program PITy 2015 wskazuje, że podatek nie jest pobierany, jeśli odpłatne zbycie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Roczny Pit 2015 płaci się w przypadku uzyskania przez podatnika przychodu z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Czytaj więcej

Podatek dochodowy z wynajmu mieszkania w PITy 2015 Programie

Wynajem mieszkań pozwala na podreperowanie domowego budżetu, choć dla niektórych osób może być głównym źródłem zarobku. Niezbędne jest jednak zainwestowanie w nieruchomości, aby móc je później wynajmować, a to pociąga za sobą niebagatelne koszty. Polacy wynajmują mieszkania także te, które odziedziczyli po dziadkach czy rodzicach. Warto wiedzieć, że odpłatny wynajem mieszkania pociąga za sobą po stronie wynajmującego obowiązki podatkowe. Dochody z wynajmu opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też rozliczenie roczne 2015 podatnika musi je uwzględniać. Pity 2015 Program pomoże w doliczeniu dochodów z najmu do dochodów podatnika uzyskiwanych na przykład z pracy zawodowej, czy też z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

PIT 2015 i dochody z najmu

Dodatkowym lub czasem nawet i głównym dochodem podatnika, mogą być przychody pochodzące z najmu. Jest to niestandardowe względem na przykład dochodów pozyskiwanych ze stosunku pracy, źródło przychodów, które może sprawiać pewne problemy przy rozliczeniu rocznym. Rozliczenie PIT w tym przypadku będzie dużo prostsze, jeśli do wypełnienia druku Pity 2015 wykorzystamy odpowiedni program komputerowy. Darmowy pity 2015 Program pomoże nam krok po kroku wypełnić formularz, w którym uwzględnimy dochody pochodzące z najmu nieruchomości.

Czytaj więcej

Czy mogę zbyć nieruchomość jako towar w ramach działalności gospodarczej? Podatki w praktyce z PITy 2015 Programem

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, istnieją przypadki, w których składniki majątku, czy też nieruchomość, możesz wpisać w poczet środków trwałych. Jeśli posiadając nieruchomość wpisaną w poczet ewidencji środków trwałych, zdecydujesz się na jej sprzedaż, wówczas transakcja ta będzie traktowana jako przychód osiągnięty ze sprzedaży towaru w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że nieruchomość jako towar wykorzystywana była przez nas do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, jak każdy przychód, tak i w tym przypadku, koniecznym jest jego opodatkowanie na drukach typu pity 2015. W tym przypadku pomocną może być aplikacja komputerowa pity 2015 program, z którą szybko i bezproblemowo rozliczysz przychód swojej firmy z tytułu zbycia nieruchomości traktowanej jako towar. Co istotne, program pity 2015 świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku sporządzenia druku rozliczenie pit 2015 od dochodów osiągniętych w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, ale także w przypadku zeznania rocznego sporządzanego przez osobę fizyczną.

Czytaj więcej