RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Podatek Belki - o co chodzi, czego dotyczy

Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, nazywanej w skrócie ustawą o PIT, wprowadzono w życie podatek od zysków kapitałowych. Nazywany jest on również podatkiem Belki, czy podatkiem od dochodów kapitałowych. Podatek Belki jest rodzajem podatku zryczałtowanego, opłacanego według stałej stawki niezależnej od wielkości uzyskanego przychodu przez podatnika. Podatek Belki jest rodzajem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak jest on naliczany i od jakich dochodów będziemy opłacali taki podatek? Czy rozliczenia podatkowe roczne podatników ujmują taki podatek w praktyce?

 

Co opodatkowane jest podatkiem Belki?

Podatek Belki znajduje zastosowanie w rozliczeniach podatkowych dochodów lub przychodów z kapitałów pieniężnych. Przedmiotem opodatkowania są pewne grupy dochodów, których wysokość jest ustalana jako różnica pomiędzy wysokością osiągniętego przychodu i kosztów jego uzyskania.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się (art. 17 ustawy o PIT):

 1. odsetki od udzielonych pożyczek,
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 3. odsetki inaczej dyskonto, od papierów wartościowych,
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
 • dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 • oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 • podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
 • wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.
 • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
 • należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 • przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 • przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 • nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Forma podatku Belki

Podatek Belki opłacany jest w wysokości zryczałtowanej, wynoszącej 19% podatku od podstawy opodatkowania. Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe nie odprowadzają tego podatku do Urzędu Skarbowego samodzielnie, bowiem podatek przekazywany jest przez płatnika fiskusowi. Np. w przypadku odsetek od lokat terminowych w bankach, płatnikiem podatku Belki jest bank, który wypłaca klientowi kapitał lokaty wraz z wypłaconymi odsetkami pomniejszonymi o 19% podatku kapitałowego.

Niekiedy rozliczenia podatkowe PIT podatników będą musiały uwzględniać odliczenie podatku Belki. Ma to miejsce w przypadku opłacania podatku dochodowego w wysokości 19% od dochodów uzyskanych z:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • realizacji praw z nich wynikających
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podatek Belki opłacany jest w rozliczeniu podatkowym rocznym od różnicy pomiędzy:

 • Sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów,
 • Sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw poboru lub praw pochodnych, a kosztami uzyskania przychodów,
 • Sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów,
 • Sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów,

Podatek Belki opłacany jest również od różnicy pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów/akcji, w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów.

Rozliczenia podatkowe PIT z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych składa się na drukach PIT-38.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczenie straty z transakcji kapitałowych w PITy 2015 programie

Inwestując na rynku giełdowym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można liczyć na wysokie zyski w krótkim czasie. Inwestorzy nie tylko kupują akcje, ale również obligacje i certyfikaty strukturyzowane, notowane na giełdzie. Są to transakcje kapitałowe, które mogą przynieść zyski, ale również inwestor może ponieść w wyniku takiej inwestycji stratę. Niektóre produkty strukturyzowane nie zapewniają pełnej ochrony kapitału, a jest ona jedynie warunkowa. Oznacza to, że kapitał zainwestowany przez inwestora w taki produkt będzie chroniony, ale tylko wówczas, gdy zaistnieją wskazane w umowie nabycia produktu, warunki rynkowe. Upraszczając, na inwestycjach w produkty strukturyzowane można również stracić. Taka strata, podobnie jak dochód uzyskiwany z transakcji kapitałowych, musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w rozliczeniu rocznym. Transakcje kapitałowe generujące straty mogą stanowić podstawę odliczenia od dochodu w formularzu PIT.

Czytaj więcej

Przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych w Programie PITy 2015

Nie dla każdego rozliczenie roczne 2015 jest łatwe i oczywiste. Wielu podatników ma dość skomplikowaną sytuację podatkową, kiedy czerpie dochody z różnych źródeł. Czasem nie jest łatwo samemu określić, jaki Pit 2015 wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego. Często nad tą kwestią zastanawiają się osoby, które otrzymują przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych. Zwykle podatnicy w takiej sytuacji zmuszeni są niejako do skorzystania z pomocy księgowych czy biur rachunkowych. Ale jest sposób, który pozwoli szybko i sprawnie wypełnić PIT bez niczyjej pomocy i przy okazji zaoszczędzić trochę pieniędzy. Ten sposób nazywa się Program PITy 2015. Zanim jednak przejdziemy do funkcji i możliwości programu omówimy kilka ważnych aspektów prawnych związanych z podatkiem od dochodów kapitałowych. Zarówno przychody z odsetek od pożyczek, które nie stanowią przedmiotu działalności gospodarczej, jak i odsetki i dyskonta od papierów wartościowych stanowią dochody kapitałowe. Bardzo szczegółowo wyjaśnia to art. 30a "Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych", gdzie wymienione kategorie należą do przychodów, od których pobiera się zryczałtowany 19-procentowy podatek. Dochody te koniecznie należy wykazać w pit 2015.

Czytaj więcej

Rozliczanie dochodów kapitałowych w PITy 2015 Programie

Fiskus wymaga od podatników szczegółowych zeznań na temat zarobków pochodzących z różnych źródeł. Jeśli w roku podatkowym, za który się rozliczamy zarobiliśmy jakiś kapitał, to wypełniamy druk PIT-38. Według ustawodawcy - dochody kapitałowe powinny być rozumiane jako wpływy ze sprzedaży lub krótkoterminowego, płatnego pożyczenia papierów wartościowych. Kolejną grupą tak zwanych kapitałów - są udziały, akcje spółek posiadających osobowość prawną. Warto od razu wspomnieć, iż PITy 2015 Program - to wspaniały pomocnik niezależnie od tego, czy wypełniamy PIT-38, PIT-37, czy też inny. Nasze rozliczenie roczne 2015 winno być przedłożone fiskusowi do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Jeśli uzyskaliśmy choćby minimalny zysk ze sprzedaży akcji spółki lub zarobiliśmy cokolwiek na giełdzie papierów wartościowych, to należy się nam zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli gramy na giełdzie poprzez biuro maklerskie, to wypłaca nam ono wynagrodzenie pomniejszone już o podatek. Sami nie musimy odprowadzać do Urzędu Skarbowego podatku, ale nadwyżka trafi do nas już z pominięciem domu maklerskiego. W takim przypadku pit 2015 będzie oczywiście formularzem nr 38, na którym ujawnimy nasze faktyczne dochody kapitałowe. 

Czytaj więcej