RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PITY 2015 program ułatwi wypełnienie deklaracji PIT-38

Podatnicy, którzy w 2015 roku inwestowali na giełdzie papierów wartościowych, a w trakcie roku zmienili swoje dane adresowe (np. adres zamieszkania, adres do korespondencji), powinni pamiętać o aktualizacji tych danych nie tylko w urzędzie skarbowym przed złożeniem deklaracji PIT, ale również w biurze maklerskim. Jeśli tego nie zrobią mogą nie otrzymać druku PIT-8C na czas. Druk ten może zostać bowiem wysłany na już nieaktualny dla podatnika adres. PIT-8C powinien zostać sporządzony i wysłany inwestorowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego.  Jeśli PIT-8C zostanie wysłany na stary adres podatnika, i ten go nie odbierze, to będzie musiał wnioskować o duplikat tego dokumentu, co może być już czynnością dodatkowo płatną.

 

Ipity program 2012nformacja PIT-8C jest dla inwestora najważniejszym dokumentem potwierdzającym wysokość uzyskanych przez niego przychodów i poniesionych kosztów w ciągu całego 2015 roku. Na tej podstawie inwestor wypełnia swoje roczne zeznanie podatkowe PIT-38 poprzez program do rozliczania PIT – po prostu przenosi w odpowiednie rubryki właściwe dane wykazane przez biuro maklerskie. W druku tym inwestor otrzyma dane dotyczące m.in. sprzedaży papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, a także praw z nich wynikających. Biuro maklerskie uwzględni w pozycji kosztów uzyskania przychodów również opłaty i prowizje pobierane od zrealizowanych przez inwestora transakcji.

W PIT-8C powinny zostać uwzględnione również przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. W części F informacji wykazuje się też przychód i koszty oraz dochód z objęcia akcji (udziałów) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Podatnik, który sprzedał udziały w spółce, może oczekiwać, że spółka, której udziały zostały sprzedane, wystawi mu PIT-8C. Musi jednak pamiętać, że przepisy podatkowe nie nakładają na spółkę obowiązku sporządzania tego dokumentu.

Dlatego też nieotrzymanie PIT-8C, nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia podatku w wysokości 19 proc.
Ponadto zeznanie podatkowe PIT-38 inwestor musi złożyć do urzędu skarbowego nawet wtedy, gdy w 2015 roku nie uzyskał żadnego przychodu, ale poniósł stratę. Zeznanie PIT-38, które najłatwiej wypełnić przez program PIT 2015, dotyczy bowiem nie tylko wysokości osiągniętego przychodu, ale również poniesionej straty.
Jest o tyle istotne, że jeśli wykażemy w zeznaniu rocznym stratę, to będzie możną ją rozliczyć w zeznaniach PIT-38 składanych za kolejne lata. Ustawa o PIT 2015 przewiduje, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Należy pamiętać, że przychodów giełdowych wpisywanych w rozliczenie roczne (czyli PIT-38) nie łączy się z innymi dochodami, w tym ze stosunku pracy, umów-zleceń, umów o dzieło czy działalności gospodarczej.


Tematyka

Zobacz również

Co grozi w sytuacji nieujawnienia wszystkich źródeł przychodów?

Polscy rezydenci podatkowi objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani do rozliczania się z fiskusem ze wszystkich dochodów - krajowych i zagranicznych. Ich zeznania Pity muszą trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Deklaracja PIT może uwzględniać tylko przychody podatnika lub przychody i koszty, gdy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy rozliczenie roczne jest składane na drukach PIT-36 lub PIT-37, w związku z opodatkowaniem dochodów na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Jeśli fiskus w toku kontroli finansów podatnika odkryje nieujawnione źródła przychodów, nieujęte w rocznym rozliczeniu podatkowym, może nałożyć na podatnika karę finansową i pociągnąć go do odpowiedzialności karno-skarbowej za wykroczenie lub przestępstwo podatkowe, w zależności od wysokości uszczuplenia finansów Skarbu Państwa przez podatnika. Nie ma przy tym większego znaczenia to, czy nieujawnienie pewnych źródeł przychodów miało charakter nieumyślny czy zamierzony. 

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe 2015 PIT od dochodów z giełdy pit-38 w PITy 2015 program

Rozliczenie podatkowe 2015 od dochodów z giełdy - jak je rozliczyć w programie do rozliczeń PIT? Inwestorzy, którzy w 2015 roku osiągnęli dochody na giełdzie, muszą do 30 kwietnia bieżącego roku złożyć pity roczne za ubiegły (2015) rok. Dochodów kapitałowych nie łączy się z innymi dochodami w rozliczeniu podatkowym takimi jak z pracy na etacie, działalności gospodarczej, emerytury czy renty. To zupełnie różne sprawy. I różne PIT-y. Jeżeli podatnik w 2015 roku miał dochody z pracy, ale inwestował także na giełdzie, złoży dwa oddzielne formularze: PIT-37 na dochody z pracy i PIT-38 na dochody z inwestycji kapitałowych, m.in. ze sprzedaży akcji.

Czytaj więcej