PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

PIT 2015 kiedy pracodawca może nas wyręczyć, jak program pity 2015 oszczędzi czas ?

Kiedy pracodawca może nas wyręczyć w złożeniu zeznania PIT?

Jeśli w 2014 roku uzyskałeś dochód  u jednego pracodawcy, możesz go poprosić, aby złożył za ciebie rozliczenia podatkowe (pit). Wybierając taką formę rozliczenia się z fiskusem podatnik może mocno ułatwić sobie życie, jednak niewiele osób w ogóle wie o takiej możliwości. Ten sposób rozliczenia jest szczególnie wygodny dla tych podatników, którzy nie korzystają z żadnych ulg podatkowych oraz nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

 

Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że podatnik nie musi fatygować się do urzędu skarbowego ani w celu pobrania formularzy, ani w celu złożenia wypełnionego formularza PIT. Po drugie, zamiast wypełniać bardziej skomplikowany PIT-37 podatnik wypełnia o wiele prostszy PIT-12, w którym wpisuje jedynie swoje dane i nazwę urzędu skarbowego w którym się rozlicza. Po trzecie wreszcie, podatnik nie ponosi konsekwencji za błędne wypełnienie zeznania, ponieważ dopilnowanie rzetelności rozliczenia za 2014 spoczywa na pracodawcy. Jeśli z rozliczenia PIT wynika, że podatnik musi dopłacić zaległy podatek, to nie będzie się on musiał osobiście fatygować do urzędu skarbowego, ponieważ dopłatę uiści za niego pracodawca zmniejszając mu o jej wysokość wynagrodzenie za najbliższy miesiąc. W przypadku wykazania nadpłaty pracodawca zmniejszy zapłaconą w naszym imieniu do urzędu skarbowego, zaliczkę na poczet podatku dochodowego za następny miesiąc.

Aby móc złożyć rozliczenie roczne pitu przez pracodawcę, należy do 10 stycznia 2014 roku doręczyć mu oświadczenie na druku PIT-12. W formularzu tym podatnik oświadcza, że:

- poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskał innych dochodów (z wyjątkiem dochodów, które nie są rozliczane według zasad ogólnych, jak np. ze sprzedaży nieruchomości);

- nie korzysta  z odliczeń (z wyjątkiem odliczenia składek ZUS i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń);

- nie korzysta z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;

 - nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne zwróconej właśnie przez tego płatnika.

Jeżeli podatnik spełnia powyższe warunki i złoży PIT-12 w terminie, pracodawca jest obowiązany sporządzić za niego roczne rozliczenie za 2014 rok na druku PIT-40. Natomiast gdy termin ten zostanie przekroczony, sporządzenie rocznego zeznania podatkowego będzie zależało wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Składając oświadczenie PIT-12 warto również poprosić pracodawcę o potwierdzenie daty odbioru na kopii oświadczenia, lub też można wysłać oświadczenie listem poleconym i zachować pocztowy dowód nadania.

Warto także zwrócić uwagę na tegoroczną zmianę przepisów - w rozliczeniu za 2014 r. po raz pierwszy bowiem płatnik nie rozliczy podatnika, który chce skorzystać z ulgi prorodzinnej (tak, jak było w poprzednich latach). Osoby, które chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej, muszą zatem samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Więcej o uldze prorodzinne pisaliśmy tutaj: ulga na dzieci w pit 2014

Uprawnieni do złożenia PIT-12 są nie tylko pracownicy, ale również tymczasowo aresztowani i skazani, osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy za pośrednictwem płatnika, osoby otrzymujące stypendium, osoby otrzymujące świadczenia integracyjne i motywacyjną premię integracyjną oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.