RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT 2015 kiedy pracodawca może nas wyręczyć, jak program pity 2015 oszczędzi czas ?

Kiedy pracodawca może nas wyręczyć w złożeniu zeznania PIT? Jeśli w 2015 roku uzyskałeś dochód  u jednego pracodawcy, możesz go poprosić, aby złożył za ciebie rozliczenia podatkowe (pit). Wybierając taką formę rozliczenia się z fiskusem podatnik może mocno ułatwić sobie życie, jednak niewiele osób w ogóle wie o takiej możliwości. Ten sposób rozliczenia jest szczególnie wygodny dla tych podatników, którzy nie korzystają z żadnych ulg podatkowych oraz nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

 

Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że podatnik nie musi fatygować się do urzędu skarbowego ani w celu pobrania formularzy, ani w celu złożenia wypełnionego formularza PIT. Po drugie, zamiast wypełniać bardziej skomplikowany PIT-37 podatnik wypełnia o wiele prostszy PIT-12, w którym wpisuje jedynie swoje dane i nazwę urzędu skarbowego w którym się rozlicza. Po trzecie wreszcie, podatnik nie ponosi konsekwencji za błędne wypełnienie zeznania, ponieważ dopilnowanie rzetelności rozliczenia za 2015 spoczywa na pracodawcy. Jeśli z rozliczenia PIT wynika, że podatnik musi dopłacić zaległy podatek, to nie będzie się on musiał osobiście fatygować do urzędu skarbowego, ponieważ dopłatę uiści za niego pracodawca zmniejszając mu o jej wysokość wynagrodzenie za najbliższy miesiąc. W przypadku wykazania nadpłaty pracodawca zmniejszy zapłaconą w naszym imieniu do urzędu skarbowego, zaliczkę na poczet podatku dochodowego za następny miesiąc.

Aby móc złożyć rozliczenie roczne pitu przez pracodawcę, należy do 10 stycznia 2016 roku doręczyć mu oświadczenie na druku PIT-12. W formularzu tym podatnik oświadcza, że:

- poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskał innych dochodów (z wyjątkiem dochodów, które nie są rozliczane według zasad ogólnych, jak np. ze sprzedaży nieruchomości);

- nie korzysta  z odliczeń (z wyjątkiem odliczenia składek ZUS i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń);

- nie korzysta z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;

 - nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne zwróconej właśnie przez tego płatnika.

Jeżeli podatnik spełnia powyższe warunki i złoży PIT-12 w terminie, pracodawca jest obowiązany sporządzić za niego roczne rozliczenie za 2015 rok na druku PIT-40. Natomiast gdy termin ten zostanie przekroczony, sporządzenie rocznego zeznania podatkowego będzie zależało wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Składając oświadczenie PIT-12, warto również poprosić pracodawcę o potwierdzenie daty odbioru na kopii oświadczenia, lub też można wysłać oświadczenie listem poleconym i zachować pocztowy dowód nadania.

Warto także zwrócić uwagę na pewną zmianę przepisów - w rozliczeniu za 2014 r. po raz pierwszy bowiem płatnik nie rozliczył podatnika, który chciał skorzystać z ulgi prorodzinnej (tak, jak było w poprzednich latach). Osoby, które chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej, muszą zatem samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Więcej o uldze prorodzinne pisaliśmy tutaj: ulga na dzieci w pit 2014

Uprawnieni do złożenia PIT-12 są nie tylko pracownicy, ale również tymczasowo aresztowani i skazani, osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy za pośrednictwem płatnika, osoby otrzymujące stypendium, osoby otrzymujące świadczenia integracyjne i motywacyjną premię integracyjną oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.


Tematyka

Zobacz również

Co to jest PIT-12? Aktywne formularze

Wypełniony w Programie Pity 2015 formularz PIT-12 musi znaleźć się u pracodawcy przed 10 stycznia 2016 roku. To jeden z najważniejszych warunków przekazania pracodawcy danych do naszej deklaracji rocznej i scedowania na niego obowiązku rozliczenia tej deklaracji. Ale istotne jest również to, że rozliczenie roczne 2015 tego typu jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy podatnik nie osiągał dochodów z innych źródeł. A zatem możemy przekazać PIT-12 naszemu pracodawcy w stosownym terminie tylko wówczas, gdy w danym roku podatkowym uzyskiwaliśmy dochody wyłącznie z pracy na rzecz tego pracodawcy. Ustawodawca przewidział tu jednak wyjątki: PIT-12 można złożyć również w sytuacji, gdy oprócz pracy na etacie podatnik uzyskał dochód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych albo z kapitałów pieniężnych; pracodawca rozliczy również podatnika, który oprócz pracy u niego prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Czytaj więcej

Pit 37 druk i inne potrzebne formularze PIT 2015

PIT 37 druk jest jedną z najczęściej wybieranych deklaracji przez podatników rozliczających się z fiskusem. Dlatego ten pit nie jest im obcy. Pit 37 formularz wypełniają nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorstwa i renciści czy emeryci. Druk ten w praktyce ujmuje wszystkie przychody, które pochodzą ze źródeł na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Mówimy tu więc o wszystkich dochodach, które są uzyskiwane w ramach rent krajowych, emerytur, stypendiów, świadczeń przedemerytalnych, stosunku pracy, umów o dzieło czy też umów zlecenie. Pit 37 druk można pobrać z urzędu skarbowego i wypełnić w tradycyjny, dobrze znany wszystkim sposób. Po odpowiednim uzupełnieniu pit zanosimy z powrotem do właściwego urzędu skarbowego. Właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Jeśli zmieniliśmy miejsce zamieszkania to druk pit 37 możemy złożyć w danym urzędzie dopiero wtedy, kiedy poinformujemy nowy urząd o tych zmianach w naszych danych adresowych. W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej należy złożyć załącznik NIP-3, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczny jest załącznik NIP-1. Te załączniki składamy tylko i wyłącznie w wyżej określonych przypadkach. W pozostałych nie obowiązują nas.

Czytaj więcej

PIT 37 druk 2015 pdf - instrukcja i przykład wypełnienia

Wypełniamy pit 37 druk – krok po kroku. Pit 37 druk należy złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – w naszym przypadku do 30 kwietnia 2016 r. WAŻNE! Jeżeli podatnik (czyli TY) został rozliczony przez płatnika (np. PRACODAWCĘ) na formularzu PIT-40 i podatnik nie osiągnął innych przychodów to nie trzeba składać w Urzędzie Skarbowym pit 37 druk za 2015 rok. Pit 37 druk wypełniają podatnicy uzyskujący przychody: wyłącznie w Polsce za pośrednictwem płatnika, opodatkowane wg skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, z emerytur bądź rent krajowych, ze stypendiów, z umów zlecenia, z zasiłku dla bezrobotnych, z praw autorskich – wszyscy , którzy otrzymali PIT-11. Kolejna ważna rzecz przy wypełnianiu pit 37 druk to sprawdzenie czy można skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania swoich dochodów – dotyczy to małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci. Jeżeli podatnik (czyli TY) osiągnąłeś dochód w 2015 roku a twój współmałżonek nie ma żadnych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej bądź ma dochód w wysokości niepowodującej zapłaty podatku to na pewno opłaca się dokonać rozliczenia wspólnego w pit 37 druk.

Czytaj więcej