RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Pełnoletni syn zarejestrowany w urzędzie pracy bez świadczeń - czy mogę skorzystać z ulgi na niego?

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany jest przez wszystkich polskich rezydentów podatkowych, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali dochody objęte opodatkowaniem. Podatnik zobowiązany jest do złożenia we właściwym względem swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym rozliczenia PIT na odpowiednim druku. W niektórych przypadkach, spełniając warunki umieszczone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, można skorzystać w rozliczeniu z pewnych ulg podatkowych. Ulga na dziecko jest jedną z najbardziej popularnych odliczeń podatkowych wśród polskich podatników. Taka ulga rodzinna może być wykorzystana nawet po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości. Czy będzie przysługiwała ona rodzicom pełnoletniego syna, jeśli jest on zarejestrowany w urzędzie pracy bez świadczeń?

 

Tytuł do przyznania ulgi rodzinnej

Ulga na dziecko jest przyznawana generalnie w związku z wychowywaniem i utrzymywaniem dziecka oraz ponoszeniem z tego tytułu określonych kosztów. Ulga rodzinna jest przyznawana wyłącznie wówczas, gdy w rzeczywistości w poprzednim roku podatkowym co najmniej przez jeden dzień podatnik czy podatnicy sprawowali opiekę nad dzieckiem. Aby wiedzieć, czy w przypadku danej osoby przysługuje ulga na dziecko należy sięgnąć do znowelizowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisami ustawy, ulga na dziecko przyznawana jest rodzicom w związku z:

  • wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  • sprawowaniem funkcji opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
  • sprawowaniem opieki w formie rodziny zastępczej nad dzieckiem, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Nie każdy podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi rodzinnej, bowiem należy rozliczać się na odpowiednim druku podatkowym. Tylko dwa formularze podatkowe roczne pozwalają na zastosowanie ulgi rodzinnej w PIT. Ulga ta podlega odliczeniu od dochodów podatnika, jeśli rozlicza się on z fiskusem z wykorzystaniem druków PIT-36 lub PIT-37. Dzieje się tak dlatego, że ulga rodzinna dostępna jest dla podatników rozliczających się z fiskusem z tytułu dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, opodatkowanych  na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik pozyskiwał dochody za pośrednictwem płatnika czy też sam był zobowiązany do odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samego podatku.

Ulga rodzinna przysługuje podatnikom w związku z wychowywaniem i utrzymywaniem dziecka, ale nie w każdym wieku. Zwykle jest ona wykorzystywana przez osoby opiekujące się dzieckiem niepełnoletnim. Niemniej, ulga będzie przyznana dla wszystkich podatników w  związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem:

  • małoletnim,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Ulga na pełnoletniego syna

Pełnoletniość syna nie likwiduje możliwości wykorzystania ulgi na dziecko w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. Musi być on jednak osobą niepełnosprawną lub uczącą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe w innym kraju. Pełnoletni syn zarejestrowany w urzędzie pracy i nie uzyskujący świadczeń nie będzie zaliczony do żadnej z tych grup, dlatego jego rodzice lub rodzic nie będą mogli skorzystać z rozliczenia ulgi na dziecko w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. 


Tematyka

Zobacz również

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Dziecko osiąga dochody z projektowania stron internetowych - rozliczenie PIT rodzica

Małoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł. Część z nich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego automatycznie dochody dziecka powinny być rozliczone z tytułu podatku PIT w rocznym rozliczeniu podatkowym. W wielu przypadkach będzie trzeba je ująć w rozliczeniu rodzica. Zeznania pity rodziców składane są wówczas na formularzu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego we właściwym względem miejsca zamieszkania rodzica Urzędzie Skarbowym. Czy rozliczenie PIT rodzica będzie uwzględniało dochód dziecka, jeśli ten zostanie uzyskany w toku projektowania i wykonywania przez małoletniego stron internetowych?

Czytaj więcej

Czy każda osoba rozwiedziona zachowuje prawo do rozliczenia Pit 2015 z dzieckiem

Jak podaje ustawodawca podatkowy, osobami korzystającymi z ulgi na dzieci (biologiczne bądź adopcyjne) są ich rodzice i/lub opiekunowi prawni. Organa skarbowe nie wnikają zaś w stan tak zwany cywilny, jaki istnieje pomiędzy rodzicami. Swoje rozliczenie Pit 2015 może złożyć ojciec lub matka, przyjmując sto procent limitu ulgi na dziecko (czyli 1112,04 zł. na jednego potomka). Oboje rodzice mogą także podzielić ten limit między siebie po równo lub też w odpowiednich proporcjach. Warunkiem jest tutaj fakt przebywania z dzieckiem, łożenia na jego utrzymanie, sprawowania rzeczywistej opieki.

Czytaj więcej