RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Młodzi bezrobotni w Polsce - w jaki sposób polski rząd chce naprawić problem bezrobocia i jak bezrobocie młodych wykształconych wpływa na dziedzinę podatków oraz skarb państwa?

Problem bezrobocia jest jednym z najważniejszych w całej Unii Europejskiej. Nie inaczej niestety jest w Polsce, gdzie bezrobocie rejestrowane sięga ponad 13% (dane z lipca 2014 roku). Wśród najmłodszej grupy bezrobotnych, w wieku około 20-25 lat bezrobocie jest najwyższe. Młodzi bezrobotni są w centrum zainteresowania rządu, który musi podjąć radykalne kroki zmierzające do skutecznej walki z bezrobociem. Donald Tusk jeszcze w 2010 i 2011 roku twierdził, że kryzys nie dotknął Polski i pozostaliśmy zieloną wyspą na tle Europy. Dziś już wiadomo, że było to tylko płonnym życzeniem. Mniejsza liczba bezrobotnych w Polsce w tym osób młodych, negatywnie wpływa na budżet państwa. Wpływy z podatków są mniejsze, niż szacowano w projekcji budżetowej. Podatki ściągane od pracujących obywateli są mniejsze, bo i mniej osób pracuje.

 

Negatywne perspektywy na przyszłość

Jeśli w najbliższej przyszłości rząd Platformy Obywatelskiej nie podejmie zdecydowanych kroków w celu poprawy sytuacji na rynku pracy, czeka nas finansowa katastrofa. Najpewniej będziemy walczyli z jeszcze wyższym bezrobociem wśród osób młodych, z podwyżkami w sklepach oraz z wyższymi podatkami. Każdy obywatel Polski ma dziś kilkadziesiąt tysięcy długu, zaciągniętego na jego rachunek przez skarb państwa. Jeśli rząd nie aktywizuje młodych bezrobotnych, którzy będą pracowali i odprowadzali podatki do skarbu państwa, będzie zmuszony podwyższyć daninę na rzecz państwa wszystkim podatnikom.

Walka z bezrobociem wśród młodych ludzi

Bezrobocie wśród młodych osób jest bardzo niepokojące. Jeśli nie zmienią się warunki kształcenia studentów i nie zostaną wprowadzone kierunki zamawiane przez przedsiębiorców, walka z bezrobociem będzie skazana na porażkę. Rząd musi podjąć odpowiednie kroki aby skutecznie przeciwdziałać bezrobociu wśród najmłodszych obywateli i ich aktywizować zawodowo.

Uczelnie wyższe kształcąc studentów nie przygotowują ich jednocześnie do wykonywania konkretnego zawodu. Można powiedzieć, że absolwenci wyższych uczelni mają jedynie podstawy teoretyczne z danej dziedziny wiedzy, a brakuje im praktycznych umiejętności, ważnych przy wykonywaniu danej pracy. Rząd powinien ułatwiać młodym przechodzenie od nauki do pracy zawodowej. Można tego dokonać między innymi przez radykalną zmianę programów nauczania, zwłaszcza na wyższych uczelniach i poprzez promocję kształcenia zawodowego. Na dzisiejszym rynku pracy mamy stanowczo zbyt wielu magistrów, niż specjalistów hutników, ślusarzy, cholewkarzy, spawaczy itp. Młodzi ludzie nie chcą kształcić się w szkołach zawodowych, ale zdobywać wykształcenie na wyższych uczelniach. Kiedyś dyplom uczelni wyższej z tytułem magistra czy inżyniera, stanowił przepustkę do zdobycia dobrej pracy zawodowej. Dziś w wielu przypadkach jest on niewiele znaczącym papierkiem, który nie niesie za sobą potwierdzenia realnych umiejętności i kompetencji młodego człowieka w odniesieniu do przyszłej pracy zawodowej na konkretnym stanowisku.

Unia Europejska postuluje, aby wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, wprowadziły swoiste gwarancje dla młodych, tzw. zobowiązały się do przedstawiania osobom młodym dobrych pod względem jakościowo ofert pracy, stażu lub dalszej edukacji, w przeciągu 4 miesięcy po utracie etatu lub zakończenia okresu nauki.

Młodzi bezrobotni

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce wiele młodych ludzi, ze świetnym zdawałoby się wykształceniem, nie może znaleźć pracy. Młodzi składają PIT osoby bezrobotnej, wpisując w nim jedynie kwoty zarobków z prac dorywczych, zwykle wykonywanych na podstawie umów zlecenie, nazywanych już powszechnie tzw. umowami śmieciowymi. Rozliczenie podatkowe w przypadku umów zlecenie jest koniecznością, ponieważ na ich podstawie uzyskuje się dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, który należy rozliczyć na formularzu PIT-37. Bywa, że PIT-37 osoby generalnie bezrobotnej, podejmującej się wyłącznie sezonowych, dorywczych prac, wskazuje na tak niską kwotę dochodu, że przy zastosowaniu kwoty wolnej od podatku okazuje się, że fiskus zwraca podatnikowi kwotę nadpłaconego podatku dochodowego. 


Tematyka

Zobacz również

PITy 2015 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Jeśli podatnik w całym roku podatkowym nie osiągnął żadnych dochodów opodatkowanych w kraju albo poza jego granicami, nie będzie musiał składać rozliczenia Pity 2015 w Urzędzie Skarbowym. Rejestracja takiego podatnika w Urzędzie Pracy nie jest równoznaczna z przejęciem przez urząd obowiązków płatnika podatku dochodowego. Dopiero przy wypłacie zasiłków dla bezrobotnych mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją.

Czytaj więcej