RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Limit kosztów i odliczeń - Program PITy 2015 pomocny w rozliczeniu

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. - wyliczany jest limit odliczenia i limit kosztów, jakie można ująć w pity 2014. Program Pity 2015 pomoże w prawidłowym rozliczeniu twojej deklaracji podatkowej za bieżący rok podatkowy. Program ten jest dostępny bezpłatnie w Internecie dla każdego podatnika. Uwzględnia on aktualne limity odliczeń, dzięki czemu podatnik nie przekroczy nieumyślnie ich we własnym formularzu PIT.

 

Odliczenia od dochodów

Ulg i odliczenia, jakie uwzględnia ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, odlicza się albo od dochodów, albo od podatków. Pierwszą kategorią odliczeń, jaką przyjęto w niniejszym tekście, są odliczenia od dochodów. Otóż mowa tu o następujących odliczeniach:

 • Ulga na leki – obejmuje wydatki na zakup leków zalecanych podatnikowi przez lekarza specjalistę. Wysokość ulgi, to nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Nie ma tu górnego limitu odliczenia.
 • Odliczenie związane z utrzymaniem przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczane do I lub II grupy inwalidzkiej oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczane do I grupy inwalidzkiej, psa asystującego – limit odliczenia wynosi 2280 zł na rok.
 • Ulga na opłacenie przewodników osób niewidomych z I lub II grupą inwalidzką oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, które zaliczane są do I grupy inwalidzkiej – limit odliczenia do 2280 zł na rok.
 • Ulga na używanie samochodu osobowego, będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidzkiej lub podatnika utrzymującego osobę niepełnosprawną lub dzieci niepełnosprawne, do 16 roku życia, dla potrzeb związanych z przewozem na niezbędne zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne – odpis do kwoty 2280 zł na rok.
 • Odpis z tytułu darowizny na cele kultu religijnego, krwiodawstwa realizowane przez honorowych dawców krwi lub na korzyść działalności pożytku publicznego – limit odliczenia określony został jako kwota dokonanej darowizny, nie większej niż 6% dochodu podatnika. Jeśli chodzi o darowizny na cele krwiodawstwa, to należny jest podatnikowi ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi – w wysokości 130 zł.
 • Odliczenie związane z darowizną na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą –limit w wysokości dokonanej darowizny.
 • Odliczenie związane z dokonywaniem wpłat na IKZE – do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Program PITy 2015 uwzględnia maksymalną kwotę składki na IKZE w wysokości 4 030,90 zł i minimalnie – 665,28 zł.
 • Ulga internetowa – limit kosztów do 760 zł rocznie.
 • Ulga na odsetki kredytowe – odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł.

Odliczenia od podatku

Pity 2015 podatników mogą uwzględniać dodatkowo odliczenia od podatku, w których to ustanowiono za rok podatkowy 2015 następujące limity:

 • Ulga rodzinna – limit odliczenia wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad małoletnim dzieckiem.
 • Ulga na powrót – limit odliczenia rozumiany jest jako różnica między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu metody wyłącznie z progresją.
 • Ulga na wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – limit do 30% poniesionych wydatków, nie więcej niż 11 340 zł na rok.

Tematyka

Zobacz również

EDeklaracja z ulgami podatkowymi

Możliwość składania rocznych deklaracji PIT przez Internet sprawia, że podatnik obecnie nie musi odwiedzać osobiście Urzędu Skarbowego ani składać na drukach podatkowych własnoręcznego podpisu, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Roczne deklaracje podatkowe mogą być przesyłane w postaci e-Deklaracji szybko i sprawnie, a przede wszystkim wygodnie dla podatnika. Nie ma przeciwwskazań do tego, aby składać formularze PIT z ulgą podatkową. Roczne PITy z ulgami podatkowymi można z powodzeniem składać w Urzędzie Skarbowym osobiście, wysyłać je listownie, czy posługując się e-Deklaracją. Jak powinna wyglądać eDeklaracja z ulgami podatkowymi? Czy w ogóle w zeznaniu podatkowym rocznym wysyłanym fiskusowi przez program komputerowy można wykorzystać przysługujące podatnikowi ulgi?

Czytaj więcej

Komputerowy Pity 2015 Program uczy, jak prawidłowo wywiązać się z PIT2015

Bezpłatny Pity 2015 Program dostępny jest w sieci internetowej dla każdego użytkownika. Jego prosta budowa i intuicyjna nawigacja sprawią, że nikt nie powinien mieć jakichkolwiek problemów z jego obsługą. Należy powiedzieć, że program ten nie tylko pozwala na dobór właściwego formularza na rozliczenie roczne 2015, ale równocześnie uczy, jak  stosownie przebrnąć przez kolejne pola formularza rozliczenia podatkowego. Dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z samodzielnym wypełnianiem formularzy PIT 2015, program komputerowy w trybie online pomoże  w dopełnieniu rocznego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.

Czytaj więcej

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego z korzystną ulgą - podatek z Programem PITy 2015

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego pozwalają oszczędzać na przyszłą emeryturę. Dzięki regularnemu odprowadzaniu na nie swoich składek, dana osoba może liczyć na dodatkowe świadczenie emerytalne na starość. Jeszcze jedną korzyścią wiążącą się z założeniem własnego IKZE, jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z tego tytułu. Program Pity 2015 pomoże podatnikowi w ujęciu takiej ulgi w deklaracji, jaką jest PIT2015.

Czytaj więcej