RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kogo obciąża podatek od darowizny? Dający a obdarowany w rozliczeniu z programem PITy 2015

Generalnie, podatek od darowizny ciąży wyłącznie na osobach fizycznych. Oznacza to, że jeśli obdarowanymi są osoby prawne lub inne jednostki i podmioty, to nie będą one w świetle prawa obowiązującego w Polsce płatnikami podatku od spadków i darowizn.  Obdarowany będący jednak osobą fizyczną – zapłaci od darowizny należny fiskusowi podatek.

 

Osoby wyłączone spod opodatkowania

Pity 2015 przynależne osobom obdarowanym, które nie są osobami fizycznymi, będą ujmowały podatek naliczony w związku z uzyskaną darowizną, ale w formie podatku PIT lub CIT. Dzieje się tak w przypadku przekazania w formie darowizny danej rzeczy:

  • Osobie prawnej,
  • Jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną.

W tych dwóch przypadkach darowizna jest traktowana jako przychód i tak też rozliczania w ramach PIT 2015. Pity 2015 Program stanie się niewątpliwie bardzo pomocny przy   prawidłowym ujęciu takiej darowizny w rozliczeniu rocznym z fiskusem.

Obdarowany zapłaci podatek

obdarowanie darowiznąWyłącznym płatnikiem podatku od darowizny będzie obdarowana osoba fizyczna, a więc darczyńca nie ponosi przy realizowanej darowiźnie żadnych kosztów podatkowych. Rozliczenie PIT 2015 przynależne osobie przekazującej darowiznę –  nie będzie więc ujmowało podatku od tej darowizny. Z innym przypadkiem mamy do czynienia, gdy osoba przyjmuje darowiznę. Powstaje automatycznie po jej stronie zobowiązanie podatkowe.

Podatek od darowizny zostanie naliczony za nabycie rzeczy i praw znajdujących się na terenie Polski, jak i za nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą bądź nabycie praw majątkowych wykonywanych poza granicami Rzeczypospolitej Polski, o ile nabywca darowizny był w momencie zawarcia umowy tej darowizny obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce.

Zwolnienie z podatku

Niemniej nie wszystkie darowizny będą podlegać takiemu opodatkowaniu. Między innymi, rozliczenie pit 2015 nie będzie uwzględniało podatku od nabycia własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium kraju, bądź praw majątkowych podlegających w kraju wykonaniu, jeśli w dniu ich nabycia ani nabywca, ani darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie posiadali miejsca stałego pobytu lub siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku nabycia w drodze darowizny praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych podobnych praw, jeśli strony transakcji mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami kraju.

Istnieje jeszcze kwota wolna od podatku, którą odlicza się od wartości przekazanej darowizny. Pity 2015 program podpowie, jaka będzie jej wysokość, w zależności od tego, do jakiej grupy podatkowej zaliczany jest obdarowany. Według poszczególnych grup podatkowych – wartość kwoty wolnej od podatku przedstawia się w następujący sposób:

  • Grupa I – małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojciec, macocha i teściowie – kwota wolna od podatku: 9637 zł,
  • Grupa II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych – kwota wolna od podatku: 7267 zł,
  • Grupa III – pozostałe osoby – kwota wolna od podatku: 4902 zł.

Jak wyliczyć wartość darowizny?

Do opodatkowania darowizny konieczne będzie wyliczenie jej wartości. Pomocny będzie w tym przypadku PITy 2015 Program. Jeśli podatnik samodzielnie nie ustali wartości darowizny, Urząd Skarbowy   wyliczy wówczas wartość składników majątku przekazanych jako darowiznę. Fiskus może wezwać podatnika do zweryfikowania wartości darowizny w okresie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, jeśli nabywca darowizny niewłaściwie określił wartość nabytych rzeczy lub praw, albo nie określił tego typu wielkości w ogóle.


Tematyka

Zobacz również

Majątek przyjęty w ramach spadku - PIT za 2015 rok w sytuacji spadkobiercy

Spadkobiercy przyjmujący pewien majątek w formie spadku, wiele razy zastanawiają się nad tym, czy ich przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otóż okazuje się, że składniki majątku przekazane w spadku, które podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, jednocześnie nie mogą być przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Kto w PIT 2015 nie może odliczyć darowizny na szczytne cele?

Darowizna w Pity 2015 pozwala podatnikom na zmniejszenie  podstawy opodatkowania, od której wyliczany jest podatek PIT 2015. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, mogą przekazać darowiznę na szczytny cel i ująć ją w rocznym rozliczeniu podatkowym, z pomocą PITy 2015 Programu. Aplikacja komputerowa pokazuje jednak, kto nie ma możliwości odliczenia darowizny, pomimo jej dokonania w poprzednim roku podatkowym.

Czytaj więcej

Gdy pożyczka od brata przechodzi w formę darowizny - czy jest to możliwe i jak wpłynie na moje rozliczenie Pit

Pożyczenie pieniędzy na przykład od brata jest tańsze, szybsze i mniej ryzykowne (nie obawiamy się interwencji komornika w przypadku chwilowej niewypłacalności), niż zapożyczenie się w banku lub innej instytucji finansowej. Z kolei członkowie naszej rodziny zazwyczaj nie domagają się od nas deklaracji o zarobkach, wskazania żyrantów, czy wreszcie płacenia odsetek. Ale nawet pożyczka od brata może nakładać na nas obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o otrzymaniu gotówki w tej właśnie formie. Czy jednak zawsze musimy dostarczać taką informację? I czy płacimy od takiej pożyczki – podatek? Oraz czy wykazujemy ten fakt w rozliczeniu Pit? W przypadku pożyczek od najbliższej rodziny — czyli osób należących do tak zwanej I grupy podatkowej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy) — mamy szansę w ogóle nie płacić podatku od otrzymanej kwoty. Obowiązuje tu jednak limit 9637 złotych. A zatem, jeżeli brat pożyczył nam na przykład 3000 złotych, nie zapłacimy podatku. Co więcej, pożyczek od najbliższej rodziny w kwocie nie przekraczającej 9637 złotych nie musimy nawet zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Tym samym nie musimy ich wykazywać w naszych deklaracjach PITy.

Czytaj więcej

Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej

Czy darowiznę wpisać w rozliczenie PIT 2015, pit 2015 program darowizny

Czy darowiznę dla najbliższych trzeba wpisać w rozliczenie PIT za 2015? Darowizna w programie do rozliczania pitów za 2015 rok. Zgodnie z ustawą podatkową, podatnik, który przekazał darowiznę osobie z najbliższej rodziny, np. swojemu dziecku i zgłosił ją do urzędu skarbowego, nie będzie musiał wpisywać  jej w rozliczenie roczne. Do grona osób, którym można przekazać darowiznę bez konieczności wpisywania jej w PIT, oprócz dzieci należą także: rodzice, małżonek, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha (tzw. zerowa grupa podatkowa). Osoby otrzymujące darowiznę od najbliższych, korzystają ze zwolnienia od podatku. Na zgłoszenie właściwemu urzędowi skarbowemu danych o darowiźnie (za pomocą druku zawiadomienia SD-2), obdarowany podatnik ma sześć miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli otrzymania darowizny. Do jego obowiązków należy także udokumentowanie otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy.

Czytaj więcej