RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jak rozliczyć swój kredyt w programie PITy 2015?

Zasadniczo ulga odsetkowa nie istnieje od 2007 roku. Została ona wykreślona z katalogu ulg podatkowych, jakie obowiązują polskich podatników. Rozliczenie PIT 2014 może jednak pomimo tego faktu ujmować tą ulgę, zmniejszającą wysokość należnego fiskusowi podatku. Jak to możliwe? Otóż, związane jest to z występowaniem tzw. praw nabytych. Podatnicy, którzy mieli prawo do ulgi odsetkowej przed 1 stycznia 2007 roku, nadal mogą korzystać z niej. Prawo wskazuje na to, że ulga odsetkowa będzie wykorzystywana w rozliczeniach rocznych aż do końca 2027 roku. To, że władze zlikwidowały ulgę odsetkową spowodowało, że nikt od 2007 roku nie mógł już nabyć praw do niej.

 

Dla kogo ulga podatkowa za zaciągnięty kredyt?

Ulga odsetkowa była przyznawana tym podatnikom, którzy zaciągnęli kredyt na cele mieszkaniowe, a ich inwestycja była realizowana na terenie Polski. Inwestycja ta mogła polegać na zakupie nowego mieszkania lub budynku mieszkalnego bądź na budowie lub rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego. Ulgę można wykorzystać również, jeśli podatnik zaciągnął przed 2007 rokiem kredyt refinansowy, którego środki zostały przeznaczone na pokrycie zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe. Istotne jest i to, że ulga odsetkowa obejmowała wyłącznie część odsetkową kredytu. Oznacza to, że kapitał pożyczony od banku na cele mieszkaniowe nie jest przedmiotem zwolnienia podatkowego.

Jak rozliczenie pit 2014 ma uwzględniać ulgę odsetkową?

Rozliczenie kredytu w ramach przysługującej wcześniej ulgi odsetkowej musi zostać prawidłowo zaliczone w poczet ulg, z których korzysta podatnik. Pity 2014 mogą zawierać odliczenie ulgi podatkowej, jeśli podatnik przed 2007 roku nabył do niej prawo w wyniku zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego. Dlatego też mówimy czasem, że jest to rozliczenie kredytu. W rzeczywistości, jest to korzystanie na podstawie praw nabytych z wcześniej istniejącej ulgi podatkowej.

Rozliczenie PIT 2014 może uwzględniać rozliczenie kredytu, jeśli ulga odsetkowa była wcześniej wykorzystywana przez podatnika. Wówczas pity 2014 będą uwzględniały pomniejszenie podstawy opodatkowania o odsetki, które podatnik zapłacił w związku z zaciągniętym uprzednio kredytem. Ulga podlega limitom. Rozliczenie kredytu nie można więc dokonać w ramach PITów całkowicie dowolnie. Podstawę opodatkowania można pomniejszyć o odsetki tylko od kwoty wynoszącej w 2014 roku 325 990 zł. Maksymalna kwota brana do wyliczenia odsetek zmienia się co roku. Co ciekawe, dla każdego podatnika mającego prawo korzystania z ulgi podatkowej, kwota pomniejszenia podstawy opodatkowania jest niezmienna. Jej wysokość odpowiada limitowi obowiązującemu w roku, w którym podatnik po raz pierwszy dokonał rozliczenia ulgi odsetkowej.

Jeśli dopiero pity 2014 podatników uwzględniają po raz pierwszy ulgę odsetkową, wówczas mają oni obowiązek złożenia wraz z deklaracją podatkową załącznika PIT/2K, czyli oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. W kolejnych latach do rozliczenia dołącza się formularz PIT/D, stanowiący informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.

Dokonanie rozliczenia z ulgą odsetkową jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji, nie zaś w trakcie jej realizacji.

Program PIT 2014 pomoże w rozliczeniu kredytu

Jeśli nie wiesz, jak samodzielnie rozliczyć kredyt w rozliczeniu rocznym z Urzędem skarbowym, posłuż się programem komputerowym, który zrobi to za siebie. Pity 2014 program uwzględni ulgę podatkową i poda, od jakiej kwoty powinny być odliczane odsetki. Nie musisz sam zgłębiać przepisów prawa podatkowego, aby prawidłowo dokonać swojego rozliczenia ulgi odsetkowej. Program PIT 2014 zrobi to za Ciebie, dołączając do Twojego zeznania podatkowego odpowiednie załączniki.


Tematyka

Zobacz również

Korzystam z kredytu podatkowego prowadząc działalność - czy rozliczam się za pomocą PIT-36? Wskazówki w Programie PITy 2015

Kredyt podatkowy jest jedną z preferencji podatkowych przewidzianych w ustawie o PIT. Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności, mają możliwość zwolnienia z opłacania podatku dochodowego. Należny fiskusowi podatek, podatnik musi zwrócić w terminie kolejnych pięciu lat, bez doliczania do niego odsetek ustawowych. Dzięki kredytowi podatkowemu na początku funkcjonowania przedsiębiorstwa, kiedy koszty działalności na ogół są bardzo wysokie i przedsiębiorca musi własnej kieszeni dopłacać do nich, ulga w postaci kredytu podatkowego okazuje się być bardzo przydatna.

Czytaj więcej

Zaliczki dla nowych przedsiębiorców - kredyt podatkowy a Program PITy 2015

Kredyt podatkowy jest jedną z preferencji podatkowych zarezerwowanych dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zaliczki dla nowych przedsiębiorców w przypadku kredytu podatkowego w ogóle nie są opłacane przez cały rok podatkowy. Nie oznacza to jednocześnie, że młody przedsiębiorca jest kompletnie zwolniony z obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Może on jednak z zastosowaniem kredytu podatkowego, oddać fiskusowi należny podatek bez odsetek, w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych. Rozliczenie pit 2015 młodych podatników, korzystających w swojej działalności z kredytu podatkowego, może sprawiać pewne trudności. Pity 2015 muszą wówczas rozliczać podatek dochodowy przedsiębiorcy za cały rok podatkowy. W dokonaniu takiego rozliczenia pomoże program pity 2015.

Czytaj więcej

PITy 2015 program rozliczy twój kredyt

Rozliczenie kredytu jest możliwe wyłącznie poprzez rozliczenie ulgi na odsetki od rat spłacanego kredytu. Należy przy tym pamiętać, że ulga odsetkowa przysługuje tylko tym podatnikom, którzy zaciągnęli kredyt na cele mieszkaniowe – budowę lub rozbudowę domu, kupno domu lub mieszkania – w latach 2002-2006. Ponieważ jednak wycofana w 2007 roku ulga należy do tak zwanych praw nabytych, osoby, którym raz została przyznana, mogą ją rozliczać w swoich deklaracjach podatkowych aż do 2027 roku. A zatem ulgę odsetkową ujmą również pity 2015. Inna ważna informacja to ta, że ulga odsetkowa dotyczy wyłącznie odsetek od rat kredytu, a nie od samej kwoty kredytu. Oznacza to, że rozliczenie pit 2015 dla wspomnianej wyżej grupy podatników uwzględni dochód pomniejszony o kwotę odsetek. Wysokość tej kwoty można ustalić na podstawie ogólnej dopuszczalnej puli odliczeń na cele mieszkaniowe, ustalanej co roku przez ministra finansów. W roku 2014 nie mogła ona przekroczyć 325 990 złotych. Jednocześnie każdego roku zmienia się podstawa, od której odsetki można odliczyć jako ulgę odsetkową. Podstawa ta jest taka sama dla każdego podatnika objętego ulgą, a więc nie zależy od wysokości zaciągniętej przez niego pożyczki. Zależy natomiast od roku, w którym podatnik po raz pierwszy skorzystał z ulgi odsetkowej. Jeśli więc zaczęliśmy rozliczać ulgę odsetkową w 2003 roku, przykładowo nasze rozliczenie kredytu za 2014 rok dokona się od kwoty podstawy ustalonej na rok 2003. Oznacza to każdorazowe odliczanie odsetek od 189 000 złotych.

Czytaj więcej

Ulga odsetkowa w pity 2015 program

Ulga odsetkowa przestała istnieć w 2007 roku, jednak w związku z występowaniem tzw. praw nabytych, podatnicy którzy nabyli do niej prawo przed rozpoczęciem 2007 roku, nadal mają możliwość do korzystania z niej. W związku z tym ulga ta może być wykorzystywana w rozliczeniach rocznych aż do końca 2027 roku, a wycofanie ulgi powoduje, że aktualnie nie ma możliwości nabycia do niej praw. Podatnikom, których rozliczenie pit może uwzględniać ulgę odsetkową, na pewno prawidłowe jej rozliczenie znacznie ułatwi program do rozliczania pit za 2014 rok. Program ten jest kompleksowym narzędziem, dzięki któremu zeznanie roczne można wypełnić dużo szybciej i łatwiej. Dzięki programowi można uniknąć najczęściej popełnianych błędów, które mogą powodować konieczność złożenia korekty deklaracji rocznej. Przyjrzyjmy się zatem bliżej uldze odsetkowej, jak już wspomniano, prawa do niej można było nabyć przed 2007 rokiem, nabycie praw miało miejsce w wyniku zaciągnięcia kredytu, który miał zaspokoić potrzeby mieszkaniowe podatnika.

Czytaj więcej