RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego z korzystną ulgą - podatek z Programem PITy 2015

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego pozwalają oszczędzać na przyszłą emeryturę. Dzięki regularnemu odprowadzaniu na nie swoich składek, dana osoba może liczyć na dodatkowe świadczenie emerytalne na starość. Jeszcze jedną korzyścią wiążącą się z założeniem własnego IKZE, jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z tego tytułu. Program Pity 2015 pomoże podatnikowi w ujęciu takiej ulgi w deklaracji, jaką jest PIT2015.

 

Rozliczenie ulgi na IKZE

Rozliczenie roczne 2015 podatnika może uwzględniać obniżenie podatku należnego fiskusowi z tytułu korzystania z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Ulga na IKZE polega na tym, że podatnik, korzystający z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę w wysokości 4% jego ubiegłorocznego dochodu, od którego została naliczona składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Kwota ta nie może być wyższa niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Kwota ta wynosi maksymalnie 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na rok poprzedni.

Program Pity 2015 pozwala na proste wyliczenie dochodu z roku ubiegłego, co jest dużym uproszczeniem dla samego podatnika. Warunkiem skorzystania z ulgi na IKZE w PIT 2015 jest podpisanie umowy z jedną z instytucji oferujących IKZE. Dodatkowo, należało dokonać wpłaty na owe konto do końca roku podatkowego, za który podatnik dokonuje swojego rozliczenia.

Nie tylko dla ulgi

Podatnicy interesują się możliwością oszczędzania w ramach IKZE nie tylko z uwagi na fakt, że dzięki temu mogą skorzystać z ulgi podatkowej i obniżyć swoje zobowiązania podatkowe wobec fiskusa. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego pozwala na efektywne pomnażanie oszczędności. Dodatkowo, od zysków z IKZE nie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych, bez względu na to, czy oszczędności zebrane na takim koncie będą wypłacone po osiągnięciu wieku emerytalnego przez podatnika, czy też wcześniej.

Wypłatę z IKZE należy rozliczyć w PIT 2015

Program Pity 2015 okaże się ogromną pomocą dla podatników, którzy w danym roku podatkowym zdecydowali się na wycofanie swoich oszczędności z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Podatnik wypłacający kwotę oszczędności wraz z zyskami z IKZE musi doliczyć te dochody do dochodów z innych źródeł przy dokonywaniu rocznego zeznania podatkowego. Rozliczenie roczne 2015 będzie uwzględniało takie dochody, jeśli wpłaty i zyski z IKZE podatnik wypłacił w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczenie PIT dorabiającego emeryta

Emeryt uzyskuje świadczenie emerytalne albo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Emerytura podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy w takim wypadku jest ZUS lub KRUS. W rzeczywistości emeryt nie musi składać samodzielnie rozliczenie PIT, pomimo faktu obłożenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń emerytalnych. Pity emerytów wypełniają bowiem sami płatnicy. Takie rozliczenie roczne jest ważne i poprawnie złożone do Urzędu Skarbowego, jeśli emeryt w danym roku podatkowym nie uzyskiwał żadnych dodatkowych dochodów, np. z pracy zawodowej lub z  prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli emeryt uzyskując świadczenie emerytalne dorabiał do emerytury, będzie musiał sam rozliczyć się z fiskusem w ramach odpowiedniego rozliczenia podatkowego. Na jakich drukach pity emerytów powinny być składane w Urzędach Skarbowych?

Czytaj więcej

PITy 2015 Program do rocznych zeznań podatkowych - renta socjalna a podatek

Od renty socjalnej trzeba odprowadzić podatek dochodowy. Zajmuje się tym tak zwany organ rentowy, czyli obecnie ZUS, który jest płatnikiem świadczenia (renty) i jednocześnie płatnikiem podatku. A zatem ZUS odprowadzi z renty socjalnej zaliczkę na podatek i jednocześnie w ustalonym terminie poinformuje o tym osobę pobierającą rentę oraz urząd skarbowy. Aby ułatwić rozliczenie roczne 2015, organ rentowy wypełni i prześle do świadczeniobiorcy i US albo PIT-40A (zawierający roczne obliczenie podatku), albo PIT-11A (zawierający informację o dochodach uzyskanych od ZUS).

Czytaj więcej

Rozliczenie renty lub emerytury z KRUS w darmowym PIT 2015 Program

Do końca lutego 2016 r. KRUS przekaże wszystkim pobierającym z Kasy emeryturę lub rentę formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego). W minionym roku KRUS, zgodnie z przepisami, potrącał zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18 proc. dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne PIT-u 2015 emeryta i rencisty w PITy 2015 program

Emeryci i renciści oraz ich Rozliczenie podatkowe2015 w programie do rozliczeń PIT. W jaki sposób emeryci i renciści mogą złożyć rozliczenie podatku uwzględniające ich dochody? Do takiego rozliczenia zobowiązane są instytucje, które wypłacają podatnikowi emeryturę lub rentę (czyli np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Jednak emeryt lub rencista może zawsze sam złożyć PIT za 2015 rok, jeśli chciałby skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.

Czytaj więcej