PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Gdzie należy wykazać przychody ze sprzedaży domu w pity 2015 program ?

Podatnik, który w 2014 roku sprzedał mieszkanie lub dom, nabyte po 31 grudnia 2008 r., musi złożyć rozliczenie pit za 2014r. w urzędzie skarbowym, lub dla łatwości użyć darmowej aplikacji - programu do rozliczeń PIT.

Transakcje zbycia nieruchomości trzeba wykazać w urzędzie w skarbowym. Rodzaj formularza podatkowego, który trzeba wypełnić w związku z obrotem nieruchomościami, zależy od daty nabycia zbywanej nieruchomości. Nieruchomości kupione od 1 stycznia 2014 r. i sprzedane w ubiegłym roku trzeba będzie wykazać w zeznaniu PIT-39. Za 2014 rok będzie on składany po raz pierwszy.

 

Jednym ze źródeł przychodów podlegających rozliczaniu jest odpłatne zbycie:

sprzedaż domu PIT 2012- nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podstawą obliczenia rozliczenia pit jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami, a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Warto pamiętać, że dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Formularz PIT-39, w którym trzeba wykazać przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości, składa się z dwóch stron. Trzeba w nim podać m.in. miejsce i cel składania zeznania, dane identyfikacyjne i adres zamieszkania, dochód (stratę), obliczyć zobowiązanie podatkowe oraz kwotę podatku do zapłaty lub nadpłatę.

W rozliczeniu za 2014 rok podatnik jest zobowiązany wykazać:

- dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa

- lub dochody zwolnione z PIT na zasadzie ulgi mieszkaniowej.