RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dziecko osiąga dochody z projektowania stron internetowych - rozliczenie PIT rodzica

Małoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł. Część z nich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego automatycznie dochody dziecka powinny być rozliczone z tytułu podatku PIT w rocznym rozliczeniu podatkowym. W wielu przypadkach będzie trzeba je ująć w rozliczeniu rodzica. Zeznania pity rodziców składane są wówczas na formularzu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego we właściwym względem miejsca zamieszkania rodzica Urzędzie Skarbowym. Czy rozliczenie PIT rodzica będzie uwzględniało dochód dziecka, jeśli ten zostanie uzyskany w toku projektowania i wykonywania przez małoletniego stron internetowych?

 

Samodzielnie czy z rodzicem

Rodzic może być zobowiązany do rozliczenia dochodów dziecka we własnym rozliczeniu podatkowym, choć bywa, że osoba niepełnoletnia może składać zeznania pity samodzielnie. Dziecko składa swoje rozliczenie podatkowe do Urzędu Skarbowego w związku z osiągniętymi w ubiegłym roku podatkowym dochodami, ale nie podpisuje się własnoręcznie na formularzu PIT. Nie może tego zrobić ponieważ nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. W sytuacji składania fiskusowi samodzielnego rozliczenia rocznego dziecka, to rodzic lub opiekun prawny podpisuje PIT. Dochody niepełnoletniego dziecka będą rozliczane samodzielnie przez małoletniego podatnika, jeśli pochodzą z:

  • pracy na podstawie umowy o pracę,
  • pracy na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
  • praw autorskich prac małoletniego,
  • udzielonych licencji przez małoletniego,
  • stypendiów naukowych, socjalnych itp. (o ile nie są one zwolnione z opodatkowania),
  • przedmiotów oddanych do swobodnego.

Istnieje jeszcze jedna możliwość samodzielnego rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych małoletnich dzieci. Otóż, dochody dziecka rozliczy ono samodzielnie, jeśli rodzice są pozbawieni prawa do pobierania pożytku z rzeczy dziecka.

Jeśli dziecko, czyli niepełnoletnia osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych projektuje strony internetowe na umowę zlecenie lub umowę o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych, będzie się z tych dochodów rozliczała samodzielnie. Będzie więc musiała złożyć własny PIT w Urzędzie Skarbowym, pamiętając o tym, że dziecko się na nim nie podpisuje, tylko podpis składa jego rodzic lub opiekun prawny. W przypadku takiego rozliczenia rocznego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód dziecka, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Do kosztów podatkowych dziecko zaliczy m.in. koszty wykupienia domeny internetowej dla strony www czy koszty zamówienia grafiki dla strony, o ile nie ono będzie jej autorem.

Dziecko może zastosować w rocznym rozliczeniu podatkowym składanym samodzielnie 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektowanych stron internetowych. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa daje autorom możliwość obniżenia przychodów z działalności wykonywanej osobiście o koszty uzyskania przychodów, ale w formie zryczałtowanej. Limit kosztów autorskich został określony na poziomie 50% przychodów. Według art. 22 ust. 9 pkt 3 koszty uzyskania przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Podatnik może odliczyć wyższe koszty uzyskania przychodów w swojej deklaracji rocznej, o ile jest w stanie je udokumentować i rzeczywiście zostały one poniesione przez niego w danym roku podatkowym.

Rozliczenie PIT rodzica z dochodami dziecka

Rodzic może być zobowiązany do rozliczenia się z fiskusem ze swoich dochodów i dochodów dziecka łącznie, w jednym zeznaniu podatkowym. Rozliczenie PIT rodzica z dochodami małoletniego dziecka jest składane wówczas, gdy dziecko osiągnęło dochody inne, niż wskazane powyżej. Wówczas rodzic musi złożyć rozliczenie z dzieckiem z wykorzystaniem druku PIT-36, który powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Nawet jeśli rodzic powinien rozliczyć się samodzielnie na druku PIT-37, przeznaczonym na rozliczenie dochodów uzyskanych za pośrednictwem płatnika, opodatkowanych na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej, będzie rozliczał się z dzieckiem i jego dochodami na druku PIT-36. Rozliczenie PIT rodzica musi ujmować dochody małoletniego i jego własne. Ich sumę musi opodatkować zgodnie z przepisami podatkowymi, według stawki 18% przy dochodach poniżej progu 85 528 zł oraz według stawki 32% podatku dochodowego od nadwyżki ponad wskazany, roczny dochód.

Oprócz tego, rozliczenie PIT za 2015 rok z dzieckiem musi uwzględniać załącznik PIT-M, właściwy dla rozliczania dochodów małoletnich dzieci. Jeśli małżonkowie nie rozliczają się wspólnie, na jednej deklaracji podatkowej, to dochody ich małoletnich dzieci dzieli się na pół i proporcjonalnie dolicza do dochodu każdego rodziców.


Tematyka

Zobacz również

Czy jeśli moje dziecko osiąga własne dochody, nadal obowiązuje mnie status samotnego rodzica?

W polskim prawie podatkowym, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano kilka preferencji dla niektórych grup podatników. Jedną z takich grup są osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli mają one prawny status samotnego rodzica mogą skorzystać z preferencyjnego trybu rozliczenia z fiskusem. PIT samotnej matki czy w ogóle pity rodziców samotnie wychowujących dzieci pozwalają na optymalizację wysokości zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy jednak dochody dziecka małoletniego, wychowanego przez rodzica, likwidują możliwość składania preferencyjnego rozliczenia podatkowego jako samotna matka lub samotny ojciec?

Czytaj więcej

Czy rozwód w trakcie roku podatkowego umożliwia mi rozliczenie PIT 2015 z dzieckiem?

Jeśli chodzi o wiek, zawsze możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem małoletnim, czyli takim, które nie ukończyło 18 lat. Należy jednak pamiętać, że zawarcie przez dziecko małżeństwa przed 18 rokiem życia jest równoznaczne z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Oczywiście w takiej sytuacji nie może być mowy o wspólnym zestawieniu pit 2015 z rodzicem. Z kolei bez względu na wiek dziecka, możemy się z nim wspólnie rozliczać, jeśli przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna.

Czytaj więcej

PITy 2015 Program  wskaże, w jaki sposób powinieneś rozliczać dochody dziecka

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględnia się sytuację, w której przychody osiąga małoletnie dziecko. Część z nich może być opodatkowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku muszą one zostać wykazane w deklaracji podatkowej składanej fiskusowi. Rozliczenie roczne 2015 wypełniane jest na ogół przez rodziców małoletniego, który uzyskał w danym roku podatkowym jakiekolwiek dochody. PIT 2015 składany jest osobiście przez dziecko, jeśli ustawa wskazuje na to, że pewne przychody muszą zostać rozliczone przez małoletniego na jego własnej deklaracji. Tak jest na przykład w przypadku uzyskiwania przez nieletnich stypendiów.

Czytaj więcej