RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dochody z najmu a zeznanie na druku PIT - sprawdź, jak wypełnić druk

Najem nieruchomości prowadzony w formie prywatnej, poza działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z najmu prywatnego można rozliczyć wyłącznie za pomocą skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór metody opodatkowania przez właściciela wynajmowanej nieruchomości decyduje o tym, jakie zeznanie PIT złoży on po zakończeniu roku podatkowego z tytułu wynajmu nieruchomości. Jak wypełnić pity przeznaczone na rozliczenie dochodów z najmu? Jaki druk Pit należy przygotować przy rozliczaniu się z dochodów najmu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, a jaki przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

 

Czym jest najem prywatny?

Pod pojęciem „najem prywatny” rozumie się wynajmowanie nieruchomości, do której osoba najemcy posiada prawo. Najem odbywa się w takim przypadku poza ewentualnie prowadzoną przez tą samą osobę działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Opodatkowanie najmu

Wedle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku, najem prywatny generujący przychód lub dochód zawsze będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem PIT.

Zgodnie z prawem, najem prywatny można rozliczać na dwa sposoby:

  • Opodatkowując go na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, 18 i 32%,
  • Opodatkowując go ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zasadniczo, najem niejako z automatu podlega opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej, ale jeśli podatnik chciałby opodatkowywać uzyskiwane przychody w firmie zryczałtowanej, będzie zmuszony do zgłoszenia tego w formie oświadczenia adresowanego do Urzędu Skarbowego. Pismo to powinno trafić na ręce fiskusa w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeśli oświadczenie w ogóle nie będzie składane, będzie to równoznaczne z opodatkowaniem najmu prywatnego na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna osiąganie przychodu z tytułu najmu prywatnego w trakcie roku podatkowego, to może zgłosić na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, gdy pierwszy przychód z najmu prywatnego został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Opodatkowanie najmu prywatnego skalą podatkową wymusza na podatniku prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania przez cały rok podatkowy. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie dochód podatnika z tytułu najmy nieruchomości, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Z kolei, przy ryczałcie ewidencjonowanym niezbędne będzie jedynie prowadzenie ewidencji przychodów, bowiem podstawą rozliczenia podatkowego będzie przychód podatnika z najmu prywatnego, bez pomniejszania go o koszty uzyskania.

Jak wypełnić rozliczenie roczne najemcy?

Jeśli podatnik rozlicza najem prywatny na zasadach ogólnych, wybiera druk PIT-36 na swoje roczne rozliczenie podatkowe. Powinien go złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym względem swojego miejsca zamieszkania w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Zeznanie PIT w takiej formie może być składane jako deklaracja współmałżonków, osoby samotnie wychowującej dziecko lub indywidualne zeznanie podatkowe podatnika.

Zasadniczo, przy rozliczeniu dochodów z najmu prywatnego na zasadach ogólnych, składa się do Urzędu Skarbowego rozliczenie podatkowe roczne na druku PIT-36, jako że podatnik w takim przypadku pozyskuje dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika. W druku tym należy podać dane płatnika podatku, wysokość opłaconych w ciągu rokuz aliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wysokość przychodu osiąganego z tytułu wynajmu mieszkania oraz wysokość poniesionych kosztów. W PIT-36 można zastosować ulgi podatkowe przysługujące podatnikowi. Podatek oblicza się według stawki 18% przy dochodach w wysokości 85 528 zł oraz stawki 32% od nadwyżki ponad wskazana kwotę. Możliwe jest zastosowanie kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł oraz przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeśli jednak podatnik zdecyduje o opodatkowaniu najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, druk PIT będzie składał do Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, na formularzu PIT-28. W przypadku opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem, odprowadza się podatek dochodowy z tytułu przychodów, bez pomniejszania ich o koszty uzyskania. Stawka podatku w takim przypadku wynosi 8,5%, a więc może zrekompensować fakt braku możliwości odjęcia od przychodów kosztów podatkowych. 


Tematyka

Zobacz również

Nie wiem, w jakiej formie rozliczyć się z najmu, czyli pytania o korzystne zestawienia PITy

Czerpanie korzyści finansowych z tytułu wynajmowania nieruchomości mieszkalnej lub innej, rodzi po stronie wynajmującego, właściciela np. mieszkania, obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Konieczne będzie w tym względzie złożenie zestawienia PITy. Problem w tym, że rozliczenie roczne może być w takim wypadku składane na druku PIT-36 lub PIT-28. Oznacza to, że dochody z najmu mogą być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Który sposób będzie korzystniejszy dla podatnika i z czym wybór takiego opodatkowania będzie się wiązał? Opodatkowanie dochodów z najmu ryczałtem upraszcza księgowość podatnika, ale nie umożliwia m.in. dokonania wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem czy odliczenia od kwoty przychodów, kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym. Które rozliczenie PIT będzie więc korzystniejsze dla samego wynajmującego?

Czytaj więcej

Wynajmuję mieszkanie i podniesiono mi czynsz - czy wpłynie to na moją roczną deklarację PIT?

Do urzędu skarbowego musimy przekazać informację o wysokości naszych dochodów, obliczanych poprzez odjęcie od przychodu – kosztów uzyskania tego przychodu. Służą temu składane pod koniec każdego roku podatkowego zestawienia Pity. Nie wykazujemy w nich natomiast naszych wydatków związanych z życiem codziennym, na przykład opłat za przedszkole dziecka czy kwot wydanych na żywność. Poza sferą zainteresowania urzędu skarbowego zazwyczaj pozostają również nasze wydatki związane z eksploatacją mieszkania. Jest jednak jeden wyjątek – jedna sytuacja, w której płacony przez nas czynsz (a także zmiany w jego wysokości) będzie wpływać na roczną deklarację PIT. Mamy z nią do czynienia, gdy w wynajmowanym mieszkaniu prowadzimy działalność gospodarczą. Ale tylko pod warunkiem, że czynsz może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Kiedy ma to miejsce? Decyduje o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Czy dochody z wynajmu muszą być opodatkowane tylko w jeden sposób? Rozliczenie się z najmu na PIT 2015 (formularze).

Podatnicy mogą uzyskiwać dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, należy przy tym powiedzieć, że taka działalność może być prowadzona prywatnie i wówczas mamy do czynienia z wynajmem prywatnym, albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W obu tych przypadkach zastosowanie znajdują różne formy opodatkowania dochodów pochodzących z wynajmu lokalu mieszkalnego, dlatego też różne będą formularze PITy 2015, przeznaczane przez podatników na roczne rozliczenie z fiskusem ze swoich dochodów. Pity 2015 Program pomoże w dokonaniu prawidłowego ich rozliczenia.

Czytaj więcej

Jak ująć poddzierżawę w deklaracji podatkowej składanej programem PITy 2015?

Podatnicy w Polsce mogą uzyskiwać dochody ze źródeł bez pośrednictwa płatnika. Zobowiązuje ich to do rozliczania swoich podatków w ciągu całego roku podatkowego, samodzielnie. Ich rozliczenie roczne 2015 musi zostać wypełnione na odpowiednim formularzu, PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L. Jeśli podatnik uzyskiwał dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika, to pity 2015 program, umożliwiający proste rozliczenie podatkowe, wskaże mu jako właściwy formularz PIT-36. Pit 2015 wypełniony za pomocą programu komputerowego na pewno nie będzie zawierał błędów merytorycznych, ponieważ uprzednio, przed jego złożeniem, program sprawdzi jego poprawność.

Czytaj więcej