RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dochody niani w rozliczeniu PIT 2015

Jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość opiekunek do dzieci w Polsce pracowała w tzw. szarej strefie, uzyskując dochody wyłącznie w gotówce, nieopodatkowane. Nianie nie mogły liczyć na zabezpieczenie społeczne z ZUS, ponieważ nie były zarejestrowane jako osoby ubezpieczone. Obecnie jest inaczej, bowiem nianię rodzice mogą wygodnie i prosto zatrudnić na podstawie tzw. umowy uaktywniającej. Niemniej, w takim przypadku dochody niani są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozliczenie PIT 2013 powinna złożyć niania w Urzędzie Skarbowym? Czy zeznania pity za rok 2013 opiekunek do dziecka będą tożsame z tymi składanymi przez pracowników etatowych czy zleceniobiorców?

 

Rozliczenie umowy uaktywniającej

Umowy uaktywniające wprowadzone niedawno do polskich przepisów Kodeksu cywilnego, pozwalają na zatrudnienie niani w Polsce. Zasadniczo, umowa uaktywniająca zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym, jest tożsama z umową o świadczenie usług. Odnoszą się do niej przepisy dotyczące umowy zlecenie. Na podstawie takiej umowy niania zatrudniona w Polsce może sprawować opiekę nad dziećmi od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia. Umowa uaktywniająca podpisywana jest pomiędzy nianią a rodzice lub rodzicami dziecka.

Na mocy umowy uaktywniającej rodzic czy rodzice dziecka oddawanego pod opiekę niani, zobowiązują się do opłacania jej usług w odpowiedni sposób. Niania więc wykonując swoją pracę uzyskuje przychód, który w świetle prawa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zeznania pity za rok 2013 nianie zatrudnione w ten sposób składają na takich samych drukach, jak osoby uzyskujące dochody na podstawie umów zlecenie. Rozliczenie PIT 2013 niani powinno zostać sporządzone na druku PIT-36, a jej przychody należy klasyfikować do przychodów z innych źródeł. PIT-36 generalnie przeznaczony jest na rozliczenie roczne podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika.

PIT-36 niani powinien trafić do właściwego względem jej miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz z odpowiednimi załącznikami, jeśli niania korzysta z ulg i preferencji podatkowych. Między innymi, może ona złożyć PIT-36 wraz ze współmałżonkiem, jako wspólne rozliczenie roczne, albo jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Rodzic nie jest płatnikiem

Wielu nianiom wydaje się, że jeśli zatrudnia je rodzic czy rodzice, na podstawie podpisanej umowy, to będą one rozliczały się na drukach PIT-37, przeznaczonych dla podatników uzyskujących co prawda dochody opodatkowane skalą podatkową, ale za pośrednictwem płatnika. Tymczasem, umowa uaktywniająca podpisywana z nianią nie powoduje jednocześnie powstanie po stronie rodzica obowiązku podatkowego tak jak u płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do ZUS. Rodzic nie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów podatkowych, w związku z tym nie będzie też płatnikiem podatku dochodowego. Nie będzie również musiał przekazać niani i do organu podatkowego informacji podatkowej.

Jak wygląda rozliczenie niani?

Niania składając rozliczenie PIT 2013 na druku PIT-36, ujmuje uzyskane w poprzednim roku podatkowym przychody w kategorii „przychody z innych źródeł”. Jako że podstawą opodatkowania w PIT-36 jest dochód, a nie przychód, a więc różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym, niania może wykazać swoje koszty poniesione w poprzednim roku podatkowym. Do wynagrodzenia niani w zastosowaniu są koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, ale oblicza się je od przychodu pomniejszonego uprzednio o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika, w danym miesiącu, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, dla których podstawą wymiaru jest właśnie przychód. Niania w rozliczeniu rocznym za rok 2013 może ująć wyższe koszty uzyskania przychodów, niż te wynikające z ryczałtu kosztów, o ile rzeczywiście poniosła je w roku podatkowym i może je udokumentować. Przychody z innych źródeł, a więc również wynagrodzenie niani, podlega zasadniczo opodatkowaniu dopiero w zeznaniu rocznym, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby niania podjęła decyzję o  odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Wówczas jednak bierze na siebie zobowiązanie o odprowadzaniu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskała dochód, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego, zaliczki na podatek dochodowy. 


Tematyka

Zobacz również

Do czego służy załącznik PIT/M

Podatnicy wypełniają swoje rozliczenia PITy na odpowiednich drukach podatkowych. Niemniej, prócz głównych deklaracji Pity w wielu przypadkach obligatoryjnie muszą wypełnić załączniki do rozliczenia głównego. Jednym z takich załączników jest załącznik PIT/M. Do czego służy i którzy podatnicy w praktyce będą zobowiązani do jego wypełnienia?

Czytaj więcej

Co to jest stypendium stażowe i czy jest ono zwolnione z podatku PIT 2015 - do rocznych rozliczeń służy Pity2015 Program

Ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wypłacane są w Polsce liczne dotacje i dofinansowania. Środki te pozwalają również na wypłatę tzw. stypendium stażowego pracownikom. Jeśli pracownik zatrudniany jest w danej firmie czy w jednostce budżetowej, biorącej udział w programie operacyjnym Unii Europejskiej, jego wynagrodzenie pokrywane jest ze stypendium stażowego. Jest ono jednocześnie tytułem do ubezpieczenia w ZUS. Od kwoty stypendium stażowego są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jednocześnie, stypendium stażowe wyłączone jest spod obowiązku opodatkowania go podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Do kiedy trzeba podjąć decyzję o rozliczaniu ryczałtem? Zeznanie roczne z Programem Pity 2015

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą do wyboru są cztery rodzaje opodatkowania ich przychodów, mianowicie skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Wybór ryczałtu jako formy rozliczenia z fiskusem musi być poprzedzony zgłoszeniem naczelnikowi Urzędu Skarbowego takiej formy opodatkowania. PIT 2015 w przypadku, gdy zastosowane jest opodatkowanie ryczałtem, wypełniany jest na druku PIT-28. Rozliczenie roczne 2015 jest wówczas dokonywane według jednej, ustalonej dla podatnika, stawki podatkowej. Program Pity 2015 pomoże w rozliczeniu ryczałtowców.

Czytaj więcej