RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dla kogo ulga na leki i na jakie leki - trudne PITy roczne

Ulgi podatkowe pozwalają na zmniejszenie obciążeń wynikających z tytułu podatku dochodowego należnego fiskusowi od podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Jedną z ulg jest ulga na leki, która jest integralnym elementem ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona przyznawana podatnikom na tożsamych zasadach. Kto skorzysta z ulgi na leki i jakie leki mogą być przedmiotem takiego odliczenia? Z ulgi rehabilitacyjnej korzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, a jako że ulga na leki jest elementem ulgi rehabilitacyjnej, obowiązują przy niej podobne zasady. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki oraz jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi. Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej i osoby, które są uprawnione do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać jednocześnie w swoich rocznych zeznaniach podatkowych wydatki na farmaceutyki. Prawo do ulgi na leki będą miały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Według prawa podatkowego, za osoby niepełnosprawne uznaje się podatników posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazano w art. 3 i 4, kogo można zaliczyć do poszczególnych stopni niepełnosprawności. Zatem, w stopniu znacznym niepełnosprawnym są osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Dodatkowo, z ulgi na leki, podobnie jak z ulgi na rehabilitację, mogą skorzystać wypełniając roczne PITy, opiekunowie osób niepełnosprawnych. Opiekunem jest podatnik, który ma na utrzymaniu osoby bliskie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Ponadto, opiekun powinien być osobą z rodziny niepełnosprawnego. Może to być:

  • współmałżonek,
  • dzieci własne i przysposobione,
  • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
  • pasierbowie,
  • rodzice,
  • rodzice współmałżonka,
  • rodzeństwo,
  • ojczym i macocha,
  • zięć,
  • synowa.

Podatnik będący opiekunem osoby niepełnosprawnej nie skorzysta z ulgi na leki, jeśli dochody niepełnosprawnego są wyższe od kwoty 9120 zł.

Dodatkowo, aby odliczyć ulgę na leki w PIT należy rozliczać się z fiskusem albo na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej lub za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak skonstruowana jest ulga na leki?

Konstrukcja ulgi na leki jest prosta, mianowicie ulga ta pozwala na odliczenie wydatków na leki, jakie zostały poniesione przez osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów. Nie można odliczyć wszystkich kosztów zakupu leków, ponieważ odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Jeśli w danym miesiącu koszty zakupu leków przez podatników uprawnionych do zastosowania ulgi na leki wyniósł 70 zł, to ulga nie zostanie odliczona. Natomiast, wszelkie kwoty ponad 100 zł będą mogły być obiektem odliczenia w ramach ulgi na leki w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Generalnie, ulga rehabilitacyjna związana jest z ponoszeniem przez podatników wydatków związanych z rehabilitacją i leczeniem osób niepełnosprawnych.

Na jakie leki?

Ustawodawca konstruując ulgę podatkową na leki dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, zawęził możliwość jej wykorzystywania do leków przepisywanych na receptę. Dlatego, nie wszystkie leki kupowane w aptece przez podatnika uprawnionego do zastosowania w swoim rozliczeniu rocznym ulgi rehabilitacyjnej rzeczywiście mogą być ujęte w uldze na leki. Ulga obejmie swoim zakresem odliczenie kosztów nabycia leków przepisanych przez lekarza specjalistę lub internistę dla niepełnosprawnego, które ten przyjmuje stale lub czasowo. Pacjent musi być w posiadaniu zalecenia lekarskiego w formie recepty lub podpisanej i wystawionej przez lekarza karty pacjenta, aby ulga na leki była odliczona poprawnie i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Wśród medykamentów stanowiących podstawę odliczenia ulgi na leki nie znajdą się leki powszechnie dostępne i stosowane, np. leki przeciwbólowe, stosowane przez niemalże każdego z nas.  


Tematyka

Zobacz również

Ulga na leki w PIT w postaci deklaracji przez Internet

Osoby niepełnosprawne, podobnie jak ich opiekunowie, składając deklaracje PITy przez Internet lub w formie tradycyjnej, papierowej, mają możliwość ujęcia w nich ulgi rehabilitacyjnej. Szczególną odmianą tej ulgi jest ulga na leki. PIT z ulgą na leki można złożyć, jeśli podatnik spełnia ustawowe wymagania do skorzystania z takiego odliczenia podatkowego. Jakie to będą wymagania, jakie leki można odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej i jak tego dokonać w przypadku wypełniania rozliczenia rocznego przez Internet? Kiedy można skorzystać z ulgi na leki? Aby określić grupę podatkową uprawnioną do ulgi na leki, trzeba najpierw sprawdzić ustawowe wymagania stawiane podatnikom przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli bowiem podatnik spełnia warunki do objęcia go ulgą rehabilitacyjną i ponosił w poprzednim roku podatkowym koszty zakupu leków przepisanych przez lekarza, będzie mógł skorzystać z ulgi na leki składając deklaracje podatkowe. PIT z ulgą na leki złożą osoby niepełnosprawne, czyli podatnicy posiadający orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego trzech stopni niepełnosprawności.

Czytaj więcej

Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu rocznym PIT 2015 program pity.

Niepełnosprawny podatnik może swój dochód z rozliczenia pit za 2015 rok pomniejszyć o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby jednak z tego odliczenia skorzystać należy mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Bez niego nie można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym z 2015 roku. Odliczenia w pit można wykonać samodzielnie we własnym domu korzystając z programu do rozliczeń, który jest dostępny do pobrania na naszej stronie.

Czytaj więcej