RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czym dokładnie jest status samotnego rodzica i jakie preferencje podatkowe zapewnia?

Samotni rodzice muszą podołać obowiązkowi wychowania i utrzymania dziecka lub dzieci bez pomocy drugiej osoby. Z założenia, status samotnego rodzica właśnie na tym polega, że rodzic sam pracuje i utrzymuje dziecko z  własnych dochodów, bez wsparcia drugiego rodzica lub partnera czy partnerki. Dla takich podatników fiskus przygotował określone preferencje podatkowe. Rozliczenie roczne samotnych rodziców może być złożone na preferencyjnych warunkach, jako zestawienie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko. Pity składane w taki sposób pozwalają na zoptymalizowanie wysokość opłacanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego. Jak w przepisach podatkowych definiowany jest status samotnego rodzica?

 

Status samotnego rodzica

Generalnie, samotny rodzic sam zajmuje się dzieckiem, bez wsparcia drugiego rodzica, ale nie do końca w ten sam sposób status samotnego rodzica jest określany w przepisach podatkowych. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje w sposób jednoznaczny, kogo można uznać za samotnego rodzica. W art. 6 ust. 4 określono, kto ma prawo do skorzystania z takiego statusu. Otóż, samotnym rodzicem będzie każda osoba, która:

„Jest rodzicem lub opiekunem prawnym, podlegającym obowiązkowi podatkowemu, będącym panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.”

Z automatu nikt nie otrzymuje statusu samotnego rodzica. Jeśli podatnik spełnia powyższe warunki, może wyrazić wniosek o opodatkowaniu na preferencyjnych warunkach, jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W takiej sytuacji podatek będzie określony, zgodnie z wnioskiem podatnika, w rocznym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT. Preferencyjne rozliczenie roczne podatnika będącego samotnym rodzicem może zostać złożone wyłącznie wówczas, gdy rozlicza się on z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. Taka preferencja będzie dostępna tylko w przypadku druków PIT-36 i PIT-37. Pierwszy z nich wypełniany będzie przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika, a drugi - za takim pośrednictwem.

Prawo do ulgi rodzinnej dla samotnego rodzica

Oprócz preferencji podatkowej polegającej na możliwości złożenia rocznej deklaracji podatkowej jako zeznania osoby samotnie wychowującej dziecko, samotny rodzic może zastosować ulgę rodzinną. Jest ona odliczana od podatku w rocznej deklaracji podatkowej osoby wychowującej lub sprawującej opiekę nad dziećmi. Ulga rodzinna odliczana jest w takich samych deklaracjach podatkowych, jakie są składane przy preferencji przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie można jej ująć w innych formularzach podatkowych PITy. Przy uldze na jedno dziecko można będzie ją zastosować w PIT samotnego rodzica, jeśli jego dochody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły granicy 112 000 zł. 


Tematyka

Zobacz również

PIT 2015 samotnego rodzica - elektroniczny

Samotne wychowywanie dziecka jest okolicznością pozwalającą na skorzystanie z preferencji w opodatkowaniu podatnika i jego źródeł przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie PIT rodzica, który samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica czy partnera lub partnerki, składane jest wspólnie z dzieckiem, dzięki czemu podatek należny fiskusowi może zostać skutecznie obniżony. PIT 2015 samotnego rodzica można złożyć tylko wówczas, gdy podatnik spełni wszelkie warunki dla takiego preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Czy elektroniczne PITy samotnych rodziców również mogą być składane na szczególnie korzystnych dla podatników warunkach? Czy rozliczenie przez Internet likwiduje taką możliwość?

Czytaj więcej

Czy fiskus może odebrać preferencje samotnym rodzicom - PITy 2015 Program do preferencyjnych rozliczeń

Osoba, która wychowuje dziecko samotnie, może w swoim rozliczeniu rocznym 2015 określić podatek w podwójnej wysokości, liczony od połowy dochodów. Taki preferencyjny sposób rozliczania z fiskusem to możliwość sporych oszczędności, więc samotni rodzice chętnie z niego korzystają. Prawo do preferencji, to spory przywilej, ale okazuje się, że są sytuacje, w których osoba samotnie wychowująca dziecko może tę preferencję stracić. Stanie się tak w sytuacji, gdy dziecko samotnego rodzica osiągnie w danym roku podatkowym dochód przekraczający 3089 zł. Gdy zarobki dziecka będą wyższe ponad ten limit, rodzic nie skorzysta już z preferencji w swoim rozliczeniu rocznym 2015. Utrata preferencji jest także możliwa w sytuacji, gdy rodzic faktycznie nie wychowuje dziecka sam, a wspólnie z partnerem, który nie jest ojcem biologicznym dziecka. Podobnie jeżeli dziecko w danym roku podatkowym zmieni stan cywilny, to nawet gdy pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica, rodzic ten, składając rozliczenie roczne 2015, nie może wykorzystać preferencyjnych zasadach i musi zapłacić podatek PIT 2015 w pełnej wysokości.

Czytaj więcej

Płacę podatek liniowy. Czy mogę złożyć PIT 2015 jako samotny rodzic?

Dla kawalerów lub panien, osób rozwiedzionych oraz wdów lub wdowców wychowujących dzieci, wypełnienie deklaracji pit 2015 może przynieść dodatkowe oszczędności. Osoba samotnie wychowująca dziecko ma bowiem prawo rozliczyć się wspólnie z dzieckiem (nawet jeśli nie ma ono żadnych dochodów) i dzięki temu obliczyć podatek od połowy zarobionych przez siebie w danym roku pieniędzy.  Jednak samotny rodzic może skorzystać z niższej stawki podatku tylko wtedy, gdy jego dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych. Wybór liniowej formy opodatkowania – oraz innych preferencyjnych metod – wyklucza możliwość obniżenia podstawy opodatkowania.

Czytaj więcej

PITY 2015 Program i wspólne rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Osoba, która samodzielnie wychowuje dziecko może skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia w zeznaniu rocznym wypełnianym na przykład przez  program komputerowy do rozliczeń pit. Takie wspólne rozliczenie z dzieckiem może dać rodzicowi spore korzyści podatkowe. Do skorzystania z tej ulgi wystarczy zajmować się samemu dzieckiem tylko przez część roku.

Czytaj więcej