RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy rozwód w trakcie roku podatkowego umożliwia mi rozliczenie PIT 2015 z dzieckiem?

Jeśli chodzi o wiek, zawsze możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem małoletnim, czyli takim, które nie ukończyło 18 lat. Należy jednak pamiętać, że zawarcie przez dziecko małżeństwa przed 18 rokiem życia jest równoznaczne z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Oczywiście w takiej sytuacji nie może być mowy o wspólnym zestawieniu pit 2015 z rodzicem. Z kolei bez względu na wiek dziecka, możemy się z nim wspólnie rozliczać, jeśli przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna.

 

O wiele istotniejszy dla ustalenia uprawnień do wspólnego rozliczenia PIT 2015 jest w tym przypadku:

 • wiek dziecka
 • jego status osoby uczącej się
 • fakt uzyskiwania przez dziecko dochodów
 • fakt rzeczywistego wychowywania dziecka
 • faktyczne samotne rodzicielstwo
 • sposób opodatkowania dochodów podatnika i/lub dziecka

Jedną zamiast dwóch deklaracji Pity 2015 złożymy również wtedy, gdy dziecko nie ukończyło 25 lat i uczy się lub studiuje (na studiach magisterskich lub doktoranckich). W takiej sytuacji jednak dziecko nie może uzyskać w danym roku opodatkowanych dochodów wyższych niż 3089 zł (do których nie wlicza się renty). Wspólne rozliczenie PIT 2015 wchodzi w grę także wtedy, gdy dziecko osiąga dochody nieopodatkowane. Mogą to być na przykład:

 • stypendia (do pewnej wysokości)
 • odszkodowania
 • dochody ze sprzedaży nieruchomości
 • odsetki z lokat bankowych
 • dochody z dywidend

Pamiętajmy również, że możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem także w sytuacji, gdy osobą uzyskującą dochody jest… właśnie dziecko. W zestawieniu pit 2015 wykażemy wówczas tylko jego dochody i będziemy mogli złożyć wspólną deklarację, nawet jeśli w danym roku nic nie zarobiliśmy. Ale jeśli opodatkowane dochody uzyskało dziecko pełnoletnie, musimy wypełnić oddzielne deklaracje Pity 2015.

Trzeba też upewnić się, czy przysługuje nam status osoby samotnie wychowującej dziecko. Przede wszystkim sądy uznają, że wychowywanie polega na stałym wpływie na dziecko i realnym kształtowaniu jego postaw. Oznacza to najczęściej wspólne zamieszkiwanie z dzieckiem. A zatem do wspólnego z dzieckiem rozliczenia PIT 2015 jest uprawnione to z rozwiedzionych rodziców, które rzeczywiście wykonuje obowiązki rodzicielskie.

Od niedawna urzędy skarbowe zwracają szczególną uwagę na fakt, czy deklarowane samotne rodzicielstwo ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zgodnie z prawem za samotnego rodzica uznaje się:

 • pannę (kawalera)
 • wdowę (wdowca)
 • rozwódkę (rozwodnika)
 • osobę żyjącą w separacji

Jeśli jednak któraś z wymienionych osób pozostaje w związku nieformalnym (konkubinacie), traci status samotnego rodzica. Urzędy skarbowe zakładają bowiem, że nie może być wtedy mowy o samotnym wychowywaniu dziecka. Wspólne z dzieckiem zestawienie pit 2015 zostanie w takim przypadku uznane za nieuzasadnione.

Warto również pamiętać, że samotni rodzice mogą się rozliczyć wspólnie z dzieckiem tylko wtedy, gdy ich dochody są opodatkowane według skali. Uwaga: dotyczy to również dochodów dziecka! A zatem jeśli rodzic lub dziecko wybrało jako formę opodatkowania podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową, muszą złożyć odrębne deklaracje Pity 2015. Nie ma natomiast znaczenia, czy opodatkowane na zasadach ogólnych dochody zostały uzyskane z umowy o pracę czy też z działalności gospodarczej.

Rozliczający się wspólnie z dzieckiem samotni rodzice ucieszą się na pewno z faktu, że oprócz preferencyjnego opodatkowania mogą skorzystać także z ulgi na dzieci. A jak już zostało wcześniej wspomniane, wszystkie te uprawnienia przysługują im w danym roku podatkowym, jeśli choć przez jeden dzień posiadali status samotnego rodzica.


Tematyka

Zobacz również

Czy każda osoba rozwiedziona zachowuje prawo do rozliczenia Pit 2015 z dzieckiem

Jak podaje ustawodawca podatkowy, osobami korzystającymi z ulgi na dzieci (biologiczne bądź adopcyjne) są ich rodzice i/lub opiekunowi prawni. Organa skarbowe nie wnikają zaś w stan tak zwany cywilny, jaki istnieje pomiędzy rodzicami. Swoje rozliczenie Pit 2015 może złożyć ojciec lub matka, przyjmując sto procent limitu ulgi na dziecko (czyli 1112,04 zł. na jednego potomka). Oboje rodzice mogą także podzielić ten limit między siebie po równo lub też w odpowiednich proporcjach. Warunkiem jest tutaj fakt przebywania z dzieckiem, łożenia na jego utrzymanie, sprawowania rzeczywistej opieki.

Czytaj więcej

Preferencyjne opodatkowanie małżonków po rozwodzie z PITy 2015 Programem

Warunkiem zastosowania preferencyjnej zasady rozliczenia łącznie ze swoim współmałżonkiem jest pozostawanie przez cały rok podatkowy, za który dokonywane jest rozliczenie roczne 2015, w związku małżeńskim. Ponadto, pomiędzy małżonkami musi panować wspólność podatkowa. Dzięki spełnieniu tychże warunków, małżonkowie składają jedną deklarację PIT 2015 w Urzędzie Skarbowym, w której wskazują łączną wysokość swoich dochodów w danym roku podatkowym. Płacą podatek od połowy tej kwoty – według skali podatkowej. Łączne rozliczenie roczne 2015 można przeprowadzić za pośrednictwem PITy 2015 Programu. Etapowo przeprowadza on użytkownika przez wszystkie rubryki formularza Pit 2015, wskazując jednocześnie, co koniecznie powinno się w nich znaleźć. Najbardziej korzystne, wspólne rozliczenie podatkowe będzie dla tych małżeństw, gdzie jedno z małżonków ma niskie albo zerowe dochody w roku podatkowym, natomiast drugie – osiąga dochody, które muszą być opodatkowane według drugiego progu skali podatkowej, wynoszącego 32%. Dzięki temu podatnicy uzyskują od fiskusa zwrot nadpłaconego podatku. Z uwagi na powyższe, wiele małżeństw decyduje się na rozliczenie podatkowe łącznie, z zastosowaniem preferencji podatkowej.

Czytaj więcej

Alimenty wobec konkubenta w rozliczeniu podatkowym z PITy 2015 Programem

Alimentami nazywane jest świadczenie o charakterze pieniężnym. Obowiązek wypłacania świadczenia alimentacyjnego, może wynikać z pokrewieństwa, a także z zawarcia związku małżeńskiego. W większości przypadków alimenty wypłacane są na rzecz osób znajdujących się w pierwszym stopniu pokrewieństwa, czyli rodziców, dzieci, dziadków oraz rodzeństwa. W przypadku braku pokrewieństwa, alimenty mogą być wypłacane jedynie wskutek małżeństwa. W sytuacjach innych niż opisane, obowiązek alimentacyjny nie powstaje. Należy podkreślić, że świadczenie alimentacyjne ma za zadanie pomóc osobie znajdującej się w potrzebie, czyli zaspokoić jej potrzeby życiowe. Przy ustalaniu wysokości alimentów brana jest pod uwagę zarówno sytuacja osoby, która ma otrzymywać świadczenie, jak i osoby, której obowiązkiem będzie jego wypłacanie. O alimenty nie mogą wnioskować osoby znajdujące się w dobrej sytuacji materialnej, wyjątek od tej zasady stanowią alimenty na dziecko, gdyż rodzic ma obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania i wychowania swojego potomka. Konkubentem/konkubiną nazywana jest osoba pozostająca w związku partnerskim, który nie został w żaden sposób zalegalizowany.

Czytaj więcej

Rozwiedzeni rodzice zachowują prawo do ulgi na dziecko

Ulga na dziecko stanowi ważną społecznie preferencję podatkową, która ma pomóc rodzicom w wychowywaniu potomstwa. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się, kiedy rodzice posiadają prawa do skorzystania z tej cennej preferencji podatkowej, a kiedy niestety nie... Czy rozwód może skutecznie pozbawić rodziców możliwości preferencyjnych rozliczeń podatkowych rocznych?

Czytaj więcej