RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy osoba niepełnoletnia, która otrzymała w spadku dom, składa zeznanie PIT

Do spadku wedle ustawy powołane są osoby z najbliższej rodziny zmarłej osoby, w tym małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, ojczym czy macocha. Jednocześnie, wszystkie te osoby mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego w dziedzinie podatku od spadków i darowizn. Rozliczenie Pit będzie mogło pomijać wartość spadku i podatku od spadku, jeśli fakt jego nabycia zostanie zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od jego nabycia do właściwego Urzędu Skarbowego. W przeciwnym wypadku spadkobierca będzie musiał rozliczyć się z fiskusem z nabytego spadku i odprowadzić od niego należny fiskusowi podatek. Jak jednak sprawa będzie przedstawiała się w momencie, kiedy to spadkobiercą dziedziczącym na przykład dom mieszkalny, będzie osoba niepełnoletnia? Czy musi ona złożyć w takiej sytuacji swoje zeznanie PIT w związku z nabyciem spadku?

 

Spadek dla niepełnoletniej osoby

W przypadku, gdy jednym ze spadkobierców lub jedynym spadkobiercą jest dziecko, czyli osoba małoletnia, to sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia przez nią spadku.

Zarząd majątkiem nieletnich dzieci sprawują rodzice lub ich opiekunowie prawni. Nie mogą oni bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać jakichkolwiek czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu. Nie mogą także wyrażać zgody na samodzielne dokonywanie podobnych czynności przez małoletniego. Nie ma więc w praktyce możliwości, aby bez ingerencji sądu małoletni bądź jego opiekunowie np. sprzedali odziedziczony przez niego dom, uzyskując w ten sposób dochód.

Zeznanie podatkowe przy dziedziczeniu spadku przez osobę niepełnoletnią

Generalnie, spadkobiercy nieruchomości muszą odprowadzić podatek od spadku, z tytułu takiego nabycia domu lub mieszkania. Jeśli jednak nabycia dokonuje osoba niepełnoletnia, wówczas zeznanie Pit składa w jej imieniu rodzic bądź opiekun prawny w Urzędzie Skarbowym. Do zeznania podatkowego należy dołączyć odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialne poświadczenie dziedziczenia. Jeśli dziecko dziedziczące dom należy do pierwszej grupy podatkowej określonej w ustawie o podatku od spadków i darowizn, będzie mogło skorzystać ze zwolnienia podatkowego i nie składać deklaracji podatkowej fiskusowi z tytułu nabycia spadku. Konieczne będzie tylko powiadomienie Urzędu Skarbowego o odziedziczeniu w spadku domu przez osobę niepełnoletnią.

Dzięki temu osoba niepełnoletnia nabędzie spadek i skorzysta ze zwolnienia z tytułu podatku od spadków i darowizn. Jeśli zaś zgłoszenie nie trafi do Urzędu Skarbowego, fiskus obliczy wartość spadku i na tej podstawie określi wysokość podatku do zapłaty.


Tematyka

Zobacz również

Chcę sprzedać samochód odziedziczony w spadku - jakie rozliczenie PIT?

Przy przyjmowaniu spadku spadkobierca powinien sprawdzić, czy nie musi odprowadzić od niego podatku od spadków i darowizn. Jego rozliczenie PIT z danego roku podatkowego, w którym uzyskał spadek, może zakładać konieczność zapłaty podatku dochodowego. Czy jednak zeznania Pity również będą ujmowały podatek dochodowy, jeśli spadkobierca zdecyduje się sprzedać przedmiot spadku?

Czytaj więcej

Majątek przyjęty w ramach spadku - PIT za 2015 rok w sytuacji spadkobiercy

Spadkobiercy przyjmujący pewien majątek w formie spadku, wiele razy zastanawiają się nad tym, czy ich przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otóż okazuje się, że składniki majątku przekazane w spadku, które podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, jednocześnie nie mogą być przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Czy III grupie podatkowej przysługuje zwolnienie podatkowe (ad. podatku od spadków)

Otrzymanie spadku związane jest z koniecznością spełnienia pewnych zobowiązań podatkowych przez spadkobiercę, o ile nie zadecyduje on o odrzuceniu spadku zapisanego mu w testamencie spadkodawcy. Na mocy ustawy o podatku od spadków i darowizn, spadkobiercy będący osobami fizycznymi, które nabyły majątek w drodze spadku, muszą opłacać podatek od spadków. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której wartość uzyskanego spadku nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku oraz przypadek, w której spadkobiercy zaliczani są do grupy podatkowej objętej zwolnieniem w podatku od spadków. W takiej sytuacji spadkobierca, bez względu na to, do jakiej grupy podatkowej się zalicza, skorzysta ze zwolnienia podatkowego. Rozliczenie roczne podatnika – spadkobiercy w takiej sytuacji nie będzie ujmowało kwoty spadku do opodatkowania.

Czytaj więcej