RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

 

Podstawowe kryteria przyznawania ulgi na dziecko

Rozliczenie roczne PIT rodzica będzie mogło uwzględniać ulgę na dziecko wyłącznie wówczas, gdy rzeczywiście w poprzednim roku podatkowym co najmniej przez jeden dzień sprawował on opiekę nad dzieckiem. Dokładne warunki zastosowania ulgi prorodzinnej zostały wymienione w znowelizowanej ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga na dziecko przyznawana jest rodzicom w związku z:

  • Wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  • Sprawowaniem funkcji opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
  • Sprawowaniem opieki w formie rodziny zastępczej nad dzieckiem, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga na dziecko przysługuje w związku z wychowywaniem i utrzymywaniem dziecka, ale nie w każdym wieku. Zwykle przysługuje z tytułu opiekowania się dzieckiem niepełnoletnim, choć są od tej zasady pewne wyjątki. Ulga rodzinna przyznawana jest w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem:

  • Małoletnim,
  • Bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • Do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Odpowiedni druk podatkowy

Rodzic spełniający warunki do zastosowania ulgi na dziecko, związane z samym podopiecznym, niekoniecznie będzie uprawniony do skorzystania z niej w praktyce. Dzieje się to z uwagi na fakt, że tylko dwa formularze podatkowe roczne pozwalają na zastosowanie ulgi rodzinnej w PIT. Ulga ta podlega odliczeniu od dochodów podatnika, jeśli rozlicza się on z fiskusem z wykorzystaniem druków PIT-36 lub PIT-37. Dzieje się tak dlatego, że ulga rodzinna dostępna jest dla podatników rozliczających się z fiskusem z tytułu dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, opodatkowanych  na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik pozyskiwał dochody za pośrednictwem płatnika czy też sam był zobowiązany do odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samego podatku.

Ograniczenie w stosowaniu ulgi

Od niedawna niemożliwe jest zastosowanie ulgi na dziecko w deklaracjach podatkowych zamożnych podatników, jeśli chcą oni skorzystać z ulgi rodzinnej z tytułu wychowywania jednego dziecka. Podatnik musi spełnić w takim przypadku kryterium dochodowe. Jeśli rodzic chce skorzystać z ulgi na jedno dziecko, to jego dochód nie może być wyższy w deklaracji rocznej od kwoty 56 tys. zł, a jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, to limit dochodu wyniesie 112 000 zł. Taka sama kwota obowiązuje dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Kryterium wysokości dochodu, ograniczające dostęp do ulgi prorodzinnej w rocznych deklaracjach podatkowych, znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku rodziców, chcących zastosować ulgę na jedno dziecko. Przy dwójce lub większej liczbie dzieci dochód rodziców nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu ulgi rodzinnej w rozliczeniu rocznym.

Odliczenie ulgi na dziecko

Ulga na dziecko podlega odliczeniu w zeznaniu podatkowym podatnika w wysokości:

  • 1112,04 zł na rok na dziecko, przy odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko,
  • 1668,12 zł na rok na trzecie dziecko,
  • 2224,08 zł na rok na dziecko, przy czwórce lub większej liczbie dzieci. 

Tematyka

Zobacz również

Czy jeśli moje dziecko osiąga własne dochody, nadal obowiązuje mnie status samotnego rodzica?

W polskim prawie podatkowym, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano kilka preferencji dla niektórych grup podatników. Jedną z takich grup są osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli mają one prawny status samotnego rodzica mogą skorzystać z preferencyjnego trybu rozliczenia z fiskusem. PIT samotnej matki czy w ogóle pity rodziców samotnie wychowujących dzieci pozwalają na optymalizację wysokości zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy jednak dochody dziecka małoletniego, wychowanego przez rodzica, likwidują możliwość składania preferencyjnego rozliczenia podatkowego jako samotna matka lub samotny ojciec?

Czytaj więcej

Rozliczenie osób samotnie wychowujących dziecko za pomocą programu PITy 2015

Dla większości osób sama myśl o konieczności wypełniania formularzy dla fiskusa nie kojarzy się z czymś bardzo przyjemnym. Jest to oczywiście pewna uciążliwość, ale jednak nie przesadzajmy, fiskus nie nakazuje nam przychodzić do siebie zbyt często, przecież rozliczenie roczne 2015 wypełnia się tylko raz, a kolejny taki obowiązek czeka nas dokładnie za rok. W tym miejscu należy dodać, iż sporą dogodnością jest możliwość skorzystania z darmowego kreatora pit 2015, który w bardzo czytelny sposób podpowie nam, które dokumenty wypełniać, jak to zrobić by nie popełnić błędu. Podatnicy powinni być zainteresowani takim ułatwieniem.  PITy 2015 program oczywiście pomoże wypełnić formalności wszystkim tym, którzy chcą samodzielnie zrobić swoje zeznanie podatkowe, nie posiłkując się biurem rachunkowym. Program podpowie, iż stan cywilny ma znaczenie podczas wypełniania deklaracji podatkowych. Okazuje się, iż rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci nie jest skomplikowane, ale nie tyczy się tylko tego rodzica, który nie pozostaje w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka.

Czytaj więcej

PITY 2015 Program i wspólne rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Osoba, która samodzielnie wychowuje dziecko może skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia w zeznaniu rocznym wypełnianym na przykład przez  program komputerowy do rozliczeń pit. Takie wspólne rozliczenie z dzieckiem może dać rodzicowi spore korzyści podatkowe. Do skorzystania z tej ulgi wystarczy zajmować się samemu dzieckiem tylko przez część roku.

Czytaj więcej