RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy jeśli moje dziecko osiąga własne dochody, nadal obowiązuje mnie status samotnego rodzica?

W polskim prawie podatkowym, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano kilka preferencji dla niektórych grup podatników. Jedną z takich grup są osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli mają one prawny status samotnego rodzica mogą skorzystać z preferencyjnego trybu rozliczenia z fiskusem. PIT samotnej matki czy w ogóle pity rodziców samotnie wychowujących dzieci pozwalają na optymalizację wysokości zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy jednak dochody dziecka małoletniego, wychowanego przez rodzica, likwidują możliwość składania preferencyjnego rozliczenia podatkowego jako samotna matka lub samotny ojciec?

 

Status samotnego rodzica w praktyce

Potoczne rozumienie samotnego macierzyństwa lub tacierzyństwa nie jest w pełni spójne z wytycznymi dla samotnych rodziców, jakie wskazywane są w ustawie o PIT. Samotny rodzic musi w rzeczywistości sam wychowywać i utrzymywać dziecko, z własnych dochodów, bez wsparcia drugiego rodzica lub partnera.  Status samotnego rodzica przysługuje matce lub ojcu dziecka lub jego opiekunowi prawnemu. W art. 6 ust. 4 ustawy o PIT określono, że samotnym rodzicem będzie osoba, która:

„Jest rodzicem lub opiekunem prawnym, podlegającym obowiązkowi podatkowemu, będącym panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.”

Status samotnego rodzica przysługuje także i wtedy, gdy dziecko zarobkuje.

Nie jest powiedziane, że matka, która wychowuje dziecko samodzielnie, bo ojciec dziecka pracuje na przykład za granicą, będzie uznana tym samym za samotnego rodzica. Spełnienie wyznaczonych warunków powoduje jednak, że podatnik ma prawo wnioskować do fiskusa o nadanie statusu samotnego rodzica, dla potrzeb preferencyjnego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Deklaracja samotnego rodzica

Samotny rodzic może złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym względem swojego miejsca zamieszkania, wniosek o opodatkowanie na preferencyjnych zasadach, jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wówczas podatek należny fiskusowi z deklaracji rocznej samotnego rodzica będzie liczony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy dochodów branych pod uwagę przy wyliczaniu podatku nie dolicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT. Preferencyjne rozliczenie roczne podatnika będącego samotnym rodzicem może zostać złożone wyłącznie wówczas, gdy rozlicza się on z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. Taka preferencja będzie dostępna tylko w przypadku druków PIT-36 i PIT-37. Pierwszy z nich wypełniany będzie przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika, a drugi - za takim pośrednictwem.

Do dochodów podatnika rozliczającego się jako osoba samotnie wychowująca dziecko będzie trzeba doliczyć ewentualne dochody dziecka małoletniego, pozyskane w poprzednim roku podatkowym, jeśli nie mogą one zostać rozliczone w osobnej deklaracji rocznej. W takim przypadku samotny rodzic zobowiązany będzie do uwzględnienia swoich dochodów na druku PIT-36, nawet jeśli zarabiał za pośrednictwem płatnika. Dochody dziecka nie likwidują możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca małoletniego, choć powiększą one podatek należny fiskusowi. Dodatkowo, do formularza PIT-36 będzie trzeba dołączyć druk PIT/M z wyszczególnieniem dochodów osoby nieletniej. 


Tematyka

Zobacz również

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Dziecko osiąga dochody z projektowania stron internetowych - rozliczenie PIT rodzica

Małoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł. Część z nich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego automatycznie dochody dziecka powinny być rozliczone z tytułu podatku PIT w rocznym rozliczeniu podatkowym. W wielu przypadkach będzie trzeba je ująć w rozliczeniu rodzica. Zeznania pity rodziców składane są wówczas na formularzu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego we właściwym względem miejsca zamieszkania rodzica Urzędzie Skarbowym. Czy rozliczenie PIT rodzica będzie uwzględniało dochód dziecka, jeśli ten zostanie uzyskany w toku projektowania i wykonywania przez małoletniego stron internetowych?

Czytaj więcej

PITy 2015 Program  wskaże, w jaki sposób powinieneś rozliczać dochody dziecka

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględnia się sytuację, w której przychody osiąga małoletnie dziecko. Część z nich może być opodatkowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku muszą one zostać wykazane w deklaracji podatkowej składanej fiskusowi. Rozliczenie roczne 2015 wypełniane jest na ogół przez rodziców małoletniego, który uzyskał w danym roku podatkowym jakiekolwiek dochody. PIT 2015 składany jest osobiście przez dziecko, jeśli ustawa wskazuje na to, że pewne przychody muszą zostać rozliczone przez małoletniego na jego własnej deklaracji. Tak jest na przykład w przypadku uzyskiwania przez nieletnich stypendiów.

Czytaj więcej