RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy III grupie podatkowej przysługuje zwolnienie podatkowe (ad. podatku od spadków)

Otrzymanie spadku związane jest z koniecznością spełnienia pewnych zobowiązań podatkowych przez spadkobiercę, o ile nie zadecyduje on o odrzuceniu spadku zapisanego mu w testamencie spadkodawcy. Na mocy ustawy o podatku od spadków i darowizn, spadkobiercy będący osobami fizycznymi, które nabyły majątek w drodze spadku, muszą opłacać podatek od spadków. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której wartość uzyskanego spadku nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku oraz przypadek, w której spadkobiercy zaliczani są do grupy podatkowej objętej zwolnieniem w podatku od spadków. W takiej sytuacji spadkobierca, bez względu na to, do jakiej grupy podatkowej się zalicza, skorzysta ze zwolnienia podatkowego. Rozliczenie roczne podatnika – spadkobiercy w takiej sytuacji nie będzie ujmowało kwoty spadku do opodatkowania.

 

Obowiązek zapłaty podatku

Podatek od spadku płacą podatnicy, którzy uzyskali spadek. Obowiązek podatkowy pojawia się po ich stronie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądowego stwierdzającego nabycie spadku albo z chwilą zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Zeznanie PIT podatnika powinno ujmować opodatkowanie nabycia majątku w formie spadku, którego wartość jest wyższa niż kwota wolna od podatku. Opodatkowaniu podlega zatem tylko nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku.

Podatnik, chcąc opłacić podatek od spadków, powinien złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym, potwierdzenie nabycia spadku lub jego odrzuceniu. Formularz SD-3 jest zeznaniem podatkowym o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w formie spadku. Jeśli spadkobiercy chcą razem złożyć zeznanie podatkowe, wówczas wypełniają formularz SD-3 wraz z informacjami o pozostałych podatnikach na formularzu SD-3/A. Podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn określa organ podatkowy na podstawie przekazanych wraz z zeznaniem podatkowym dokumentów, wpływających na określenie podstawy opodatkowania. Podatnik zobowiązany jest do uiszczenia podatku od spadków i darowizn w terminie 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Grupy spadkobierców

W podatku od spadków i darowizn, w określaniu jego wysokości oraz zwolnień podatkowych, duże znaczenie ma zakwalifikowanie spadkobierców do jednej z trzech grup podatkowych. Wyróżnia się trzy grupy spadkobierców:

  • Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa,
  • Grupa II: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców (ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
  • Grupa III: pozostali nabywcy, niespokrewnieni i nie spowinowaceni ze spadkodawcą w jakikolwiek sposób.

Zwolnienia podatkowe

Deklaracje PITy spadkobierców nie będą ujmowały kwoty uzyskanego spadku, o ile jego wysokość będzie mieściła się w zakresie kwoty wolnej od podatku. Dla poszczególnych grup podatkowych przedstawia się ona następująco:

  • 9637 zł – dla osób zaliczanych do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł – dla osób zaliczanych do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.

Mowa tu o tzw. czystej wartości spadku, która brana jest pod uwagę przy szacowaniu, czy spadek mieści się w kwocie wolnej od podatku dla danej grupy podatkowej. Przy wyliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową majątku wchodzącego w skład spadku z wartością rzeczy i praw majątkowych, jakie spadkodawcy przekazali na rzecz spadkobierców w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku.

III grupa podatkowa korzysta ze zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn tylko z wykorzystaniem kwoty wolnej od podatku. Spadek o wartości powyżej kwoty 4902 zł przekazany przez spadkodawcę na rzecz osób trzecich, niespokrewnionych i niespowinowaconych z nim, musi zostać opodatkowany obowiązkowo.

Zwolnienie podatkowe w podatku od spadków jest stosowane w przypadku najbliższej rodziny spadkodawcy. Po zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego faktu nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku, osoby z I grupy podatkowej mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Zgłoszenia nabycia spadku dokonuje się na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Jeśli podatnik zaliczany do I grupy podatkowej nie zgłosi we wskazanym terminie faktu nabycia majątku w drodze spadku, będzie opłacał podatek od spadków na zasadach określonych dla jego grupy podatkowej.


Tematyka

Zobacz również

Chcę sprzedać samochód odziedziczony w spadku - jakie rozliczenie PIT?

Przy przyjmowaniu spadku spadkobierca powinien sprawdzić, czy nie musi odprowadzić od niego podatku od spadków i darowizn. Jego rozliczenie PIT z danego roku podatkowego, w którym uzyskał spadek, może zakładać konieczność zapłaty podatku dochodowego. Czy jednak zeznania Pity również będą ujmowały podatek dochodowy, jeśli spadkobierca zdecyduje się sprzedać przedmiot spadku?

Czytaj więcej

Majątek przyjęty w ramach spadku - PIT za 2015 rok w sytuacji spadkobiercy

Spadkobiercy przyjmujący pewien majątek w formie spadku, wiele razy zastanawiają się nad tym, czy ich przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otóż okazuje się, że składniki majątku przekazane w spadku, które podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, jednocześnie nie mogą być przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Czy osoba niepełnoletnia, która otrzymała w spadku dom, składa zeznanie PIT

Do spadku wedle ustawy powołane są osoby z najbliższej rodziny zmarłej osoby, w tym małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, ojczym czy macocha. Jednocześnie, wszystkie te osoby mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego w dziedzinie podatku od spadków i darowizn. Rozliczenie Pit będzie mogło pomijać wartość spadku i podatku od spadku, jeśli fakt jego nabycia zostanie zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od jego nabycia do właściwego Urzędu Skarbowego. W przeciwnym wypadku spadkobierca będzie musiał rozliczyć się z fiskusem z nabytego spadku i odprowadzić od niego należny fiskusowi podatek. Jak jednak sprawa będzie przedstawiała się w momencie, kiedy to spadkobiercą dziedziczącym na przykład dom mieszkalny, będzie osoba niepełnoletnia? Czy musi ona złożyć w takiej sytuacji swoje zeznanie PIT w związku z nabyciem spadku?

Czytaj więcej

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a roczne zeznanie podatkowe - w PITy 2015 Programie

Jeśli właśnie odziedziczyłeś spadek po bliskim, pamiętaj, że w takiej sytuacji ciąży na Tobie obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego. W przeciwnym wypadku możesz być narażony na nieprzyjemności w postaci wezwania do skarbówki, jak również konieczności składania wyjaśnień i opłacania kary grzywny. Dlatego, jeśli otrzymałeś spadek z dobrodziejstwem inwentarza, nie zwlekaj i już dziś zgłoś ten fakt do urzędu skarbowego. W przypadku, kiedy pierwszy raz masz do czynienia ze spadkiem i koniecznością uregulowania podatku z tego tytułu, możesz skorzystać z pomocy aplikacji, jaką jest program PITy 2015. Dzięki tej całkowicie bezpłatnej aplikacji komputerowej znajdziesz odpowiedni druk podatkowy pit 2015, a także dokonasz odpowiednich wyliczeń. Dzięki temu programowi szybko i bez najmniejszych komplikacji rozliczysz swoje rozliczenie roczne 2015, a także wyślesz swoje gotowe zeznanie pit 2015 wprost do urzędu skarbowego, dzięki aplikacji e-deklaracja.

Czytaj więcej