RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy dofinansowanie tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015, czy zwolnione od podatku?

Ze środków obrotowych firm ich pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dzieci, na przykład w formie zielonej szkoły. Takie świadczenie może być utożsamiane niekiedy z przychodem pracownika, podlegającym opodatkowaniu. PITy 2015 Program wskaże, w jakim przypadku dofinansowania tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015. Rozliczenie roczne 2015 nie będzie uwzględniało bowiem takiego świadczenia, o ile wypoczynek dziecka w formie zielonej szkoły będzie organizowany przez podmiot spełniający kryteria przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wówczas świadczenie będzie objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Podstawa zwolnienia

Rozliczenie PIT 2015 nie będzie uwzględniało podatku dochodowego od świadczeń na dofinansowanie zielonych szkół dla dzieci pracowników, jeśli spełnione zostaną wymagania wskazane w ustawie o PIT.

Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że zwolnione z opodatkowania są dopłaty do:

  • Wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką,
  • Pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,
  • Przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18.

Dodatkowo, w ustawie wskazano, że dopłaty do wypoczynku, pobytów leczniczych i przejazdów, muszą być finansowane z:

  • Funduszu socjalnego,
  • Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Mogą być wypłacane również z innych źródeł, na mocy obowiązujących, odrębnych przepisów prawa.

Limit świadczenia

Dofinansowanie wypoczynku organizowanego w formie „zielonej szkoły” dla niepełnoletnich dzieci pracowników przez pracodawcę, będzie zwolnione z opodatkowania, bez limitu wysokości świadczenia, jeśli zostanie ono wypłacone z funduszu socjalnego lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli dofinansowanie pochodzić będzie z innych źródeł. Rozliczenie PIT 2015 pracownika będzie musiało uwzględnić podatek PIT od świadczeń powyżej kwoty 760 zł w ciągu roku podatkowego.

Jeśli świadczenie przekracza kwotę 760 zł, wówczas do wynagrodzenia pracownika zostanie doliczona nadwyżka wynikająca z dofinansowania ponad wyznaczony limit. Będzie trzeba od niej obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Warunki wskazane przez MEN

Do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego konieczne jest, aby wypoczynek dziecka w formie zielonej szkoły był zorganizowany przy spełnieniu wymogów MEN. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, wskazuje, że organizatorami wypoczynku dzieci mogą być:

  • Szkoły i placówki,
  • Osoby prawne i fizyczne,
  • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Tematyka

Zobacz również

Dziecko osiąga dochody z projektowania stron internetowych - rozliczenie PIT rodzica

Małoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł. Część z nich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego automatycznie dochody dziecka powinny być rozliczone z tytułu podatku PIT w rocznym rozliczeniu podatkowym. W wielu przypadkach będzie trzeba je ująć w rozliczeniu rodzica. Zeznania pity rodziców składane są wówczas na formularzu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego we właściwym względem miejsca zamieszkania rodzica Urzędzie Skarbowym. Czy rozliczenie PIT rodzica będzie uwzględniało dochód dziecka, jeśli ten zostanie uzyskany w toku projektowania i wykonywania przez małoletniego stron internetowych?

Czytaj więcej

Czy zatrudnienie opiekunki do dziecka pociąga za sobą konsekwencje podatkowe widoczne w PIT 2015?

Najkorzystniejszym sposobem na zatrudnienie opiekunki do dziecka – będzie podpisanie z nią umowy uaktywniającej. Na mocy tej umowy niania będzie otrzymywała od pracodawcy minimalne wynagrodzenie, ale zatrudniający nie będzie miał żadnych obowiązków podatkowych wobec niej i wobec Urzędu Skarbowego. Będzie to oznaczało, że jego PITy 2015 w ogóle nie będą uwzględniały kosztów podatkowych zatrudnienia opiekunki. Po stronie niani, deklaracja Pit 2015 będzie musiała wskazywać dochody z pracy jako opiekunka do dziecka w rubryce: „przychody z innych źródeł”.

Czytaj więcej

PITy 2015 Program  wskaże, w jaki sposób powinieneś rozliczać dochody dziecka

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględnia się sytuację, w której przychody osiąga małoletnie dziecko. Część z nich może być opodatkowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku muszą one zostać wykazane w deklaracji podatkowej składanej fiskusowi. Rozliczenie roczne 2015 wypełniane jest na ogół przez rodziców małoletniego, który uzyskał w danym roku podatkowym jakiekolwiek dochody. PIT 2015 składany jest osobiście przez dziecko, jeśli ustawa wskazuje na to, że pewne przychody muszą zostać rozliczone przez małoletniego na jego własnej deklaracji. Tak jest na przykład w przypadku uzyskiwania przez nieletnich stypendiów.

Czytaj więcej