RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Co grozi w sytuacji nieujawnienia wszystkich źródeł przychodów?

Polscy rezydenci podatkowi objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani do rozliczania się z fiskusem ze wszystkich dochodów - krajowych i zagranicznych. Ich zeznania Pity muszą trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Deklaracja PIT może uwzględniać tylko przychody podatnika lub przychody i koszty, gdy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy rozliczenie roczne jest składane na drukach PIT-36 lub PIT-37, w związku z opodatkowaniem dochodów na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Jeśli fiskus w toku kontroli finansów podatnika odkryje nieujawnione źródła przychodów, nieujęte w rocznym rozliczeniu podatkowym, może nałożyć na podatnika karę finansową i pociągnąć go do odpowiedzialności karno-skarbowej za wykroczenie lub przestępstwo podatkowe, w zależności od wysokości uszczuplenia finansów Skarbu Państwa przez podatnika. Nie ma przy tym większego znaczenia to, czy nieujawnienie pewnych źródeł przychodów miało charakter nieumyślny czy zamierzony. 

 

Jakie źródła przychodów są nieujawnione w rozumieniu przepisów podatkowych?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 20 ust. 3 wskazuje się definicję przychodów z nieujawnionych źródeł. Fiskus ustala wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Można zdefiniować nieujawnione źródła przychodów jako przychody, które podatnik zataił przed fiskusem, w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychody te musiały jednak istnieć, aby możliwe było pokrycie kosztów, jakie podatnik wykazuje w deklaracji PIT rocznej.

Co grozi podatnikowi?

Podatnik, który zataił przed Urzędem Skarbowym składając rozliczenie roczne właściwą wysokość uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przychodów, musi być świadom tego, że może ponieść negatywne konsekwencje swojego postępowania, bez względu na to, czy było ono świadome, czy też nie. Fiskus, o ile zorientuje się w tym, że doszło do zatajenia źródeł przychodów u danego podatnika, może nałożyć na niego obowiązek zapłaty karnego podatku od nieujawnionych źródeł przychodów. Można uniknąć opłacania takiej kary finansowej, jeśli podatnik w porę zauważy swoją pomyłkę, ureguluje powstałą zaległość podatkową oraz złoży nowe zeznanie podatkowe jako korektę, wraz z uzasadnieniem pomyłki. Można też posłużyć się pismem czynny żal, jeśli fiskus nie rozpoczął postępowania wyjaśniającego w stosunku do podatnika.

W sytuacji, gdy zatajenie niektórych źródeł przychodów w rozliczeniu rocznym było działaniem zamierzonym przez podatnika, może on ponieść poważne konsekwencje karno-skarbowe. W przypadku, gdy wobec podatnika zostanie wszczęte postępowanie podatkowe lub skarbowe, może on zostać obciążony karnym podatkiem. Fiskus rozpoczyna taką procedurę niemalże zawsze, jeśli deklaracje PITy podatników budzą jego wątpliwości, tj. wysokość kosztów podatkowych wykazanych w zeznaniu jest niewspółmiernie wysoka do wykazanych przychodów. Jeśli koszty podatkowe nie mają pokrycia w przychodach ujawnionych, fiskus może przypuszczać, że niektóre źródła przychodów nie zostały przez podatnika ujawnione. Jeśli podatnik nie uwzględnił danego źródła przychodu w swoim rozliczeniu PIT, albo też nie potrafi udokumentować ponad wszelką wątpliwość, że poniesione koszty miały pokrycie w osiągniętych przychodach, wtedy fiskus nałoży na niego karę, w postaci podatku od nieujawnionych przychodów.

Art. 30 ust. 1 pkt. 7 ustawy o PIT wskazuje, że jeśli podatnik nie jest w stanie udowodnić przed fiskusem, że koszty poniesione w rocznej deklaracji podatkowej mają pokrycie w źródłach przychodu ujawnionych w rozliczeniu, albo w źródłach niepodlegających pod opodatkowanie podatkiem PIT, musi ponieść karę w postaci karnej stawki podatku w wysokości 75% dochodu. Podatnik po nałożeniu przez fiskusa kary finansowej za nieujawnienie źródeł przychodów może odwołać się od takiej decyzji, albo na drodze sądowej dochodzić swoich praw. Jeśli sąd nie orzeknie, że zaprezentowane przez podatnika dowody rzeczywiście potwierdzają tezę, że nie zataił on źródeł przychodów przed fiskusem, wówczas będzie musiał on uiścić podatek od nieujawnionych przychodów według 75% karnej stawki. Jeśli podatnik będzie uchylał się od uiszczenia kary, wówczas organ podatkowy rozpocznie postępowanie egzekucyjne regulowane ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Po nałożeniu na podatnika sankcyjnej stawki podatku od nieujawnionych źródeł, fiskus może również pociągnąć go do odpowiedzialności karno-skarbowej za wykroczenie lub przestępstwo podatkowe. Organ podatkowy może pozwać w takiej sytuacji podatnika w związku z przestępstwem uchylania się od opodatkowania. Kodeks Karny Skarbowy jest podstawą dla nałożenia stosownej kary za takie przewinienie. Ten akt prawny określa, że uchylanie się przez podatnika od opodatkowania przychodów bądź dochodów, poprzez m.on. nieujawnienie źródeł przychodów, jest podstawą do nałożenia na niego kary grzywny do 720 stawek dziennych albo nawet kary pozbawienia wolności albo obu tym kar łącznie. Wszystko zależy od tego, w jakiej wysokości przychody zostały nieujawnione i w jaki sposób takie działanie podatnika naraziło Skarb Państwa na uszczuplenie. Najlepiej więc skrupulatnie wykazywać w rozliczeniu rocznym wszystkie źródła przychodów, aby później nie mieć problemów z Urzędem Skarbowym.


Tematyka

Zobacz również

Koszty przychodów pochodzących z umorzenia dobrowolnego w kontekście Pit 2015

Jeśli w spółce dochodzi do podjęcia uchwały dotyczącej dobrowolnego umorzenia udziałów, wówczas należy w odpowiedni sposób ująć takie zdarzenie w rocznej deklaracji podatkowej. Pity 2015 program umożliwia właściwe ujęcie kosztów uzyskania przychodów z dobrowolnego umorzenia w rocznym rozliczeniu podatkowym. Dobrowolne umorzenie polega na tym, że w pierwszej kolejności dochodzi do zbycia przez wspólnika udziałów na rzecz spółki, a następnie sama spółka dokonuje dobrowolnego umorzenia takich udziałów. Jak deklaracje podatkowe pity 2015 wspólników spółki powinny wyglądać w przypadku dokonywania takiej operacji?

Czytaj więcej

Błędne koszty uzyskania przychodu w PIT-11 - i co teraz? Pomoc w Programie PITy 2015

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, to nic innego, jak znany wielu podatnikom PIT-11. Taki dokument wystawia płatnik, czyli pracodawca opłacający składki na rzecz swojego pracownika. Jak podaje Program PITy 2015, taki druk pracownik musi otrzymać najpóźniej ostatniego dnia lutego, po to, by móc bez przeszkód wypełnić swoje rozliczenie Pit 2015 i oddać je do Urzędu Skarbowego maksymalnie do 30 kwietnia 2016 r. Podatnik musi zawsze zdawać sobie sprawę, iż jest odpowiedzialny za swoje zestawienia podatkowe PITy 2015. Nawet jeśli PIT-11 został wystawiony z błędem, to i tak podatnik jest zobowiązany do tego, by rozliczyć się z fiskusem z takich przychodów, jakie rzeczywiście osiągnął.

Czytaj więcej

Jakie przychody na pewno należy rozliczyć podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest określany w polskim prawie podatkowym jako podatek osobisty. Pity 2015 składane co roku do Urzędu Skarbowego uwzględniają przede wszystkim ten właśnie podatek, dlatego też każda osoba fizyczna, która osiąga w Polsce dochód, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego przed fiskusem w założonym prawem terminie. Pity 2015 program umożliwia szybkie i sprawne wypełnienie PIT-ów. Rozliczenie pit 2015 staje się więc bardzo proste. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypełnić też formularze Pity 2015 w formie tradycyjnej, papierowej. Można je pobrać ze strony Urzędu Skarbowego, wziąć z Urzędu albo wydrukować je z programu komputerowego. Program pit 2015 dysponuje wszelkimi rodzajami formularzy PIT.

Czytaj więcej

Gdzie należy wykazać przychody ze sprzedaży domu w pity 2015 program ?

Podatnik, który w 2014 roku sprzedał mieszkanie lub dom, nabyte po 31 grudnia 2008 r., musi złożyć rozliczenie pit za 2014r. w urzędzie skarbowym, lub dla łatwości użyć darmowej aplikacji - programu do rozliczeń PIT. Transakcje zbycia nieruchomości trzeba wykazać w urzędzie w skarbowym. Rodzaj formularza podatkowego, który trzeba wypełnić w związku z obrotem nieruchomościami, zależy od daty nabycia zbywanej nieruchomości. Nieruchomości kupione od 1 stycznia 2014 r. i sprzedane w ubiegłym roku trzeba będzie wykazać w zeznaniu PIT-39. Za 2014 rok będzie on składany po raz pierwszy.

Czytaj więcej