RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Chcę sprzedać samochód odziedziczony w spadku - jakie rozliczenie PIT?

Przy przyjmowaniu spadku spadkobierca powinien sprawdzić, czy nie musi odprowadzić od niego podatku od spadków i darowizn. Jego rozliczenie PIT z danego roku podatkowego, w którym uzyskał spadek, może zakładać konieczność zapłaty podatku dochodowego. Czy jednak zeznania Pity również będą ujmowały podatek dochodowy, jeśli spadkobierca zdecyduje się sprzedać przedmiot spadku?

 

Podatek od spadku

Generalnie, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatek tego rodzaju powinien zostać opłacony przez spadkobiercę, który decyduje się na przyjęcie spadku. Roczne zeznania Pity spadkobierców mogą nie ujmować wartości spadku, jeśli będą oni zaliczali się do najbliższej rodziny zmarłego. Jest to tzw. I grupa podatkowa, do której zalicza się:

 • Małżonka,
 • Zstępnych, czyli dzieci, wnuki i prawnuki,
 • Wstępnych, czyli rodziców, dziadków, pradziadków,
 • Pasierbów,
 • Rodzeństwo,
 • Teściów,
 • Zięcia i synową,
 • Ojczyma i macochę.

Członkowie najbliższej rodziny spadkodawcy przy przyjmowaniu spadku mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego z podatku od spadków. Muszą jednak w tym celu zgłosić fakt nabycia spadku do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego, w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Zgłoszenia dokonuje się z wykorzystaniem druku SD-Z2, dla nabycia w drodze spadku własności rzeczy lub praw majątkowych.

Dodatkowo, takiego podatku można uniknąć, jeśli wartość spadku będzie mniejsza niż kwota wolna od podatku dla poszczególnych grup podatkowych. Wynosi ona:

 • 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
 • 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Członkowie pierwszej grupy podatkowej zostali wyliczeni powyżej. Do II grupy podatkowej wlicza się:

 • zstępnych rodzeństwa;
 • rodzeństwo rodziców;
 • zstępnych pasierbów;
 • małżonków pasierbów i rodzeństwa (również rodzeństwo małżonków), rodzeństwa małżonków, a także małżonków innych zstępnych

W III grupie podatkowej w podatku od spadku mieszczą się pozostali spadkobiercy. Jeśli kwota wolna od podatku zostanie przekroczona, to wówczas podatek od spadku będzie trzeba opłacić. Podlega on naliczeniu od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Stawka podatku będzie różna dla poszczególnych grup podatkowych i wartości nabywanego spadku.

Sprzedaż przedmiotu spadku

Jeśli w spadku podatnik otrzymał samochód, który następnie zechce sprzedać, musi liczyć się  tym, że jego rozliczenie PIT powinno uwzględniać zapłatę z tytułu uzyskanych dochodów ze zbycia auta, podatek dochodowy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że odpłatne zbycie ruchomości podlega pod opodatkowanie PIT, jeśli następuje ono przed upływem roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jeśli spadkobierca chciałby uzyskać zwolnienie od opłacania podatku z tytułu sprzedaży samochodu odziedziczonego w spadku, powinien wstrzymać się z jego zbyciem przez pół roku od uprawomocnienia się sądowego przyznania spadku. W przeciwnym wypadku, jeśli od razu po nabyciu spadku, jego przedmiot, w tym auto zostanie sprzedane, podatnik dokonujący odpłatnego zbycia będzie zobowiązany złożyć do końca kwietnia następnego roku podatkowego zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochód z odpłatnego zbycia i opłaci podatek według skali podatkowej - 18 i 32%. Podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży auta, a kosztem jego nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie jego posiadania. Cena wyrażona w umowie sprzedaży samochodu jest punktem wyjścia dla ustalenia przychodu z jego sprzedaży. Nie może zostać zaniżona, ponieważ organy podatkowe mogą ją podważyć. 


Tematyka

Zobacz również

Majątek przyjęty w ramach spadku - PIT za 2015 rok w sytuacji spadkobiercy

Spadkobiercy przyjmujący pewien majątek w formie spadku, wiele razy zastanawiają się nad tym, czy ich przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otóż okazuje się, że składniki majątku przekazane w spadku, które podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, jednocześnie nie mogą być przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Czy osoba niepełnoletnia, która otrzymała w spadku dom, składa zeznanie PIT

Do spadku wedle ustawy powołane są osoby z najbliższej rodziny zmarłej osoby, w tym małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, ojczym czy macocha. Jednocześnie, wszystkie te osoby mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego w dziedzinie podatku od spadków i darowizn. Rozliczenie Pit będzie mogło pomijać wartość spadku i podatku od spadku, jeśli fakt jego nabycia zostanie zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od jego nabycia do właściwego Urzędu Skarbowego. W przeciwnym wypadku spadkobierca będzie musiał rozliczyć się z fiskusem z nabytego spadku i odprowadzić od niego należny fiskusowi podatek. Jak jednak sprawa będzie przedstawiała się w momencie, kiedy to spadkobiercą dziedziczącym na przykład dom mieszkalny, będzie osoba niepełnoletnia? Czy musi ona złożyć w takiej sytuacji swoje zeznanie PIT w związku z nabyciem spadku?

Czytaj więcej

Czy III grupie podatkowej przysługuje zwolnienie podatkowe (ad. podatku od spadków)

Otrzymanie spadku związane jest z koniecznością spełnienia pewnych zobowiązań podatkowych przez spadkobiercę, o ile nie zadecyduje on o odrzuceniu spadku zapisanego mu w testamencie spadkodawcy. Na mocy ustawy o podatku od spadków i darowizn, spadkobiercy będący osobami fizycznymi, które nabyły majątek w drodze spadku, muszą opłacać podatek od spadków. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której wartość uzyskanego spadku nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku oraz przypadek, w której spadkobiercy zaliczani są do grupy podatkowej objętej zwolnieniem w podatku od spadków. W takiej sytuacji spadkobierca, bez względu na to, do jakiej grupy podatkowej się zalicza, skorzysta ze zwolnienia podatkowego. Rozliczenie roczne podatnika – spadkobiercy w takiej sytuacji nie będzie ujmowało kwoty spadku do opodatkowania.

Czytaj więcej

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a roczne zeznanie podatkowe - w PITy 2015 Programie

Jeśli właśnie odziedziczyłeś spadek po bliskim, pamiętaj, że w takiej sytuacji ciąży na Tobie obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego. W przeciwnym wypadku możesz być narażony na nieprzyjemności w postaci wezwania do skarbówki, jak również konieczności składania wyjaśnień i opłacania kary grzywny. Dlatego, jeśli otrzymałeś spadek z dobrodziejstwem inwentarza, nie zwlekaj i już dziś zgłoś ten fakt do urzędu skarbowego. W przypadku, kiedy pierwszy raz masz do czynienia ze spadkiem i koniecznością uregulowania podatku z tego tytułu, możesz skorzystać z pomocy aplikacji, jaką jest program PITy 2015. Dzięki tej całkowicie bezpłatnej aplikacji komputerowej znajdziesz odpowiedni druk podatkowy pit 2015, a także dokonasz odpowiednich wyliczeń. Dzięki temu programowi szybko i bez najmniejszych komplikacji rozliczysz swoje rozliczenie roczne 2015, a także wyślesz swoje gotowe zeznanie pit 2015 wprost do urzędu skarbowego, dzięki aplikacji e-deklaracja.

Czytaj więcej