RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Alimenty wobec konkubenta w rozliczeniu podatkowym z PITy 2015 Programem

Alimentami nazywane jest świadczenie o charakterze pieniężnym. Obowiązek wypłacania świadczenia alimentacyjnego, może wynikać z pokrewieństwa, a także z zawarcia związku małżeńskiego. W większości przypadków alimenty wypłacane są na rzecz osób znajdujących się w pierwszym stopniu pokrewieństwa, czyli rodziców, dzieci, dziadków oraz rodzeństwa. W przypadku braku pokrewieństwa, alimenty mogą być wypłacane jedynie wskutek małżeństwa. W sytuacjach innych niż opisane, obowiązek alimentacyjny nie powstaje. Należy podkreślić, że świadczenie alimentacyjne ma za zadanie pomóc osobie znajdującej się w potrzebie, czyli zaspokoić jej potrzeby życiowe. Przy ustalaniu wysokości alimentów brana jest pod uwagę zarówno sytuacja osoby, która ma otrzymywać świadczenie, jak i osoby, której obowiązkiem będzie jego wypłacanie. O alimenty nie mogą wnioskować osoby znajdujące się w dobrej sytuacji materialnej, wyjątek od tej zasady stanowią alimenty na dziecko, gdyż rodzic ma obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania i wychowania swojego potomka. Konkubentem/konkubiną nazywana jest osoba pozostająca w związku partnerskim, który nie został w żaden sposób zalegalizowany.

 

W przeciwieństwie do małżeństwa, mimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, konkubinat nie daje partnerom żadnych praw, zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i w innych obszarach. Oznacza to, że konkubenci nie mogą złożyć wspólnego rozliczenia pit 2015, korzystać z prawa do dziedziczenia obowiązującego w przypadku małżonków itp. W przypadku konkubinatu istnieją również ograniczenia w możliwości uzyskania alimentów od partnera.

Jak już wspomniano, konkubinat nie daje podatnikom takich samych praw jak małżeństwo. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego mąż/żona może ubiegać się o alimenty od małżonka, ponadto również po rozwodzie, w określonych sytuacjach, możliwe jest wystąpienie o świadczenia alimentacyjne od osoby, z którą było się w związku małżeńskim. Tego typu alimenty są zwolnione z podatku do kwoty 700 zł miesięcznie. Jeżeli świadczenie jest wyższe, nadwyżka podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i musi zostać wykazana przez podatnika składającego rozliczenie roczne 2015, jako pit 2015 należy wtedy złożyć formularz PIT-36. Konkubinat nie daje konkubentowi/konkubinie prawa do alimentów. Ponieważ związek partnerski nie jest w żaden sposób regulowany odrębnymi przepisami prawnymi, obie strony nie posiadają względem siebie żadnych obowiązków o charakterze finansowym.

Istnieją sytuacje, w których konkubent ma obowiązek wypłacania alimentów. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, jeżeli osoby, które były/są ze sobą w związku partnerskim posiadają wspólne dziecko. Oczywiście alimenty będą wtedy alimentami na dziecko, zatem świadczenie będzie spełniać wszystkie przesłanki, niezbędne do zakwalifikowania go, jako alimentacyjnego, gdyż wypłacane będzie dla osoby będącej w pierwszej linii pokrewieństwa. W związku z tym, że alimenty są wypłacane na rzecz osoby nieletniej, prawo do dysponowania nimi przysługuje opiekunowi. Ponieważ alimenty na dzieci są objęte pełnym zwolnieniem podatkowym, nie muszą być wykazywane w pit 2015. Warto dodać, że konkubina może także wnioskować o alimenty, w momencie, gdy jest w ciąży oraz do trzech miesięcy po porodzie. Trzeba pamiętać, że podstawą do ubiegania się o alimenty jest uznanie dziecka przez ojca. Jeżeli ojciec nie chce uznać dziecka, konieczne może okazać się przeprowadzenie testu na ojcostwo.

Niezależnie od tego, czy w rocznej deklaracji podatkowej trzeba uwzględnić alimenty, czy też nie, wszystkie niezbędne formularze podatkowe wypełnimy w pity 2015 program. Konkubenci, w związku z tym, że nie mogą złożyć wspólnego rozliczenia, mają możliwość wysłania za pośrednictwem programu oddzielnych formularzy podatkowych.


Tematyka

Zobacz również

Czy dobrowolnie wypłacane alimenty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Podstawę prawną określającą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych stanowi uchwalony w 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi nowelizacjami (ostatnia weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku). Szczegółową charakterystykę obowiązku alimentacyjnego zawierają art. 128 - art. 144 zamieszczone w Dziale III owej ustawy. Stanowią one, że regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne, mogą wynikać z pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa i obciążać krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Tak więc możliwa jest sytuacja, w której podatnik - dobrowolnie lub zmuszony wyrokiem sądowym - będzie płacił alimenty żyjącej w niedostatku siostrze lub wesprze finansowo schorowaną matkę. Wiele osób przyjmujących dobrowolne świadczenie alimentacyjne ma jednak wątpliwości, czy tego typu przychody powinny zostać ujawnione w rozliczeniu rocznym 2015 oraz obłożone podatkiem dochodowym. Osoby te nie wiedzą również, jak prawidłowo udokumentować fakt uzyskania takiego świadczenia, aby fiskus nie zakwestionował go w przypadku kontroli skarbowej.

Czytaj więcej

Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej

W jaki sposób rozliczyć alimenty przez internet? PITy 2015 program

Alimentami nazywane jest świadczenie o charakterze pieniężnym, otrzymywane przez osobę fizyczną od innej osoby fizycznej. Obowiązek alimentacyjny może wynikać zarówno z małżeństwa, jak i z powinowactwa lub pokrewieństwa. Świadczenia alimentacyjne mają charakter obowiązkowy, co oznacza, że jeżeli zostały nałożone, nie można ich uniknąć i należy przekazywać osobie, której przyznano alimenty określoną kwotę. Niepłacenie alimentów może skutkować nawet pozbawieniem wolności, a obowiązek płacenia alimentów wyznaczonych na drodze sądowej, może zostać zniesiony tylko i wyłącznie przez sąd. Wysokość alimentów jest ustalana z uwzględnieniem zarówno wysokości dochodu osoby, która ma obowiązek je płacić, jak i potrzeb osoby, która alimenty otrzymuje. Najczęściej występującym rodzajem alimentów, są alimenty na dzieci, jednak zdarza się także, że mąż wypłaca alimenty (byłej) żonie (lub odwrotnie), dzieci rodzicom, bądź rodzeństwo sobie nawzajem.

Czytaj więcej